incheiat astazi …………………………

Intre partile contractante

– Banca ……………………………… cu sediul in Bucuresti, str ………………………………………… reprezentata prin ……………………………….. director si ……………………………………….. contabil sef, denumita in prezentul contract “depozitar” pe de o parte si:
………………………………………………………………………………………………….
(nume si prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice)
cu domiciliul in ………………………………………. jud …………………………….. sector ……… posesor al BI seria ……… nr. ……………………….. eliberat la data de …………………………….. de catre …………………………. cu sediul in …………………………………….. jud. ……………………………. sector …………….. inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. …………………………………….. reprezentata prin …………………………………………………………………………… denumit(a) in prezentul contract “deponent” pe de alta parte.

In baza prevederilor art. 1591 si urmatoarelor din codul civil s-a incheiat prezentul contract de depozit bancar in urmatoarele conditii:

Art.1 Obiectul contractului
1.1 Obiectul prezentului contract il constituie formarea de catre deponent a unui depozit bancar la depozitar in suma de ……………………………. lei cu o dobanda de ………………….. % pe an.
Aceasta dobanda este fluctuanta si va fi modificata in functie de evolutia dobanzilor de pe piata financiara.

Art.2 Termenul
2.1 Depozitul se constituie pe o perioada de …………………….. luni incepand cu data de ………………….. si expira la data de ………………………..

Art 3. Obligatiunile partilor
A. depozitarul se obliga
3.1sa deschida deponentului cate un cont pentru fiecare depozit
3.2sa primeasca cu titlu de depozit bani si sa predea deponentului documentele doveditoare ale depozitului
3.3sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau in cazuri strict prevazute de lege;
3.4sa elibereze sumele depozitate la cererea deponentului si sa garanteze depunerile facute.
B Deponentul se obliga:
3.1sa respecte nivelul si termenul depozitului prevazut la art 1 si 2 din contract;
3.2la expirarea termenului de constituire a depozitului sa solicite prelungirea sau lichidarea depozitului. In caz de neprezentare depozitul se considera constituit pe un nou termen de aceeasi durata si in conditiile noilor dobanzi practicate de depozitar.

Art 4 Clauze speciale
4.1dobanda aferenta depozitului constituit se calculeaza lunar (luna fiind considerata de 30 de zile) pe perioada existentei depozitului;
4.2in situatia in care deponentul solicita restituirea de sume din depozit inainte de expirarea termenului pentru care acesta a fost constituit, depozitarul este autorizat sa procedeze la lichidarea depozitului respectiv si sa recalculeze dobanda la nivelul dobanzii la vedere, corespunzatoare perioadei scurse de la constituire pana la data lichidarii;
4.3deponentul imputerniceste pe domnul, doamna fiul (fiica) lui ………………………………….. si al …………………………………………… nascut la data de ………………….. in …………………………………….. (locul nasterii) sa retraga total sau partial sume din prezentul depozit, inclusiv dobanda aferenta.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

DEPOZITAR, DEPONENT,
DIRECTOR CONTABIL SEF

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships