Sunt: proces-verbal de revizie; proces-verbal tematic de revizie: proces-verbal intermediar de revizie; proces-verbal de constatarea contravenţiilor administra­tive; notă unilaterală de control. Rezultatele finale ale controlului se scriu în p-v de revizie. Pe parcursul controlului, în cazul în care din control a rezultat săvârşirea unor fapte prevăzute de codul penal şi necesită implicarea operativă a organelor de anchetă în vederea tragerii la răspundere a persoanelor responsabile, constatările se consemnează într-un p-v intermediar. In rezultatul controalelor efectuate la cererea organelor de anchetă, se întocmeşte p-v de revizie tematică. P-v conţine trei părţi: partea generală; partea de constatare a neajunsurilor şi încălcării legislaţiei financiar-contabile; partea de încheiere (concluzii).

A. Partea generală conţine:

– denumirea, adresa, enunţurile bancare, codul fiscal a obiectului supus controlului;sfera de activitate;numele şi prenumele membrilor echipei de revizori, careau efectuat controlul;durata controlului;tematica si perioada controlului s.a.

B. Partea de constatare se analizează:

– rezultatele analizei;neajunsurile, abaterile şi încălcările; – persoanele responsabile şi cuantumul prejudiciului cauzat;

analiza explicaţiilor date cu faptele ilicite constatate şi argumentarea de către revizori a constatărilor, luându-se în consideraţie explicaţiile primite.

C. In partea de încheiere a p-v se face o generalizare a încălcărilor depistate în urma efectuării controlului, se descriu motivele ce au contribuit la proasta utilizare a resurselor financiare şi materiale aflate la dispoziţia obiectului supus controlului, metodele prin care au fost delapidate bunurile materiale şi mijloacele băneşti, actele normative încălcate, mărimea prejudiciului cauzat statului (agenţilor economici) şi persoanele responsabile de comiterea infracţiunilor depistate.

Constatările trebuie sa fie obiective. P-v se întocmeşte în trei exemplare si se semnează de echipa de revizori (revizorul) care a efectuat controlul şi de conducătorul şi contabilul-şef al obiectului supus controlului.

In cazul, când în urma controlului nu s-au constatat abateri de la legislaţia în vigoare, ori prin volumul şi importanţa lor nu justifică întocmirea procesului-verbal, se întocmesc note unilaterale de control.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships