PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean …………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………., de sex ……………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., sa ma reprezinte, in calitatea mea de asociat/actionar al Societatii Comerciale …………………………… S.R.L./S.A., cu sediul social in ………………………………….., sector/judet ………………………………………, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ……………………… sub nr. ……………/……………./……….., in fata oricaror persoane fizice si juridice in orice problema, de orice natura, care ar deriva din calitatea mea de asociat/actionar si/sau de aceea de administrator al societatii.
            In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta, cu depline puteri de decizie, in adunarile generale, ordinare sau extraordinare, va putea hotari actiuni conforme cu statutul societatii si cu dispozitiile legale in vigoare, pentru desfasurarea oricaror activitati producatoare de beneficii, va incheia contracte cu orice persoana fizica sau juridica din Romania si din strainatate, va negocia clauzele acestora si conditiile cele mai avantajoase pentru societate, va urmari executarea tuturor contractelor incheiate de societate, va putea efectua orice operatiuni de import-export in conditiile legii, indeplinind toate formalitatile necesare pentru introducerea sau scoaterea unor produse din Romania, va putea achita sau primi sumele de bani din executarea contractelor si, in general, ma va reprezenta legal in toate circumstantele legate de aportul si, respectiv, calitatea mea de asociat/actionar al societatii si de administrator al acesteia.
            Mandatarul meu va putea decide majorarea capitalului social, schimbarea sediului societatii sau a formei sale juridice, modificarea obiectului de activitate si orice alte modificari ale actului constitutiv, precum si cesionarea tuturor partilor sociale, in care scop, va negocia clauzele contractelor de cesiune de parti sociale si va plati sau va primi contravaloarea acestora, ma va reprezenta la incheierea tuturor actelor aditionale ce se impun a fi efectuate, pe care le va semna in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            In cazul in care va considera ca fiind in interesul meu, mandatarul meu va putea hotari dizolvarea si lichidarea societatii, in conditiile actului constitutiv si in conditiile dispozitiilor legale, va incheia actul aditional corespunzator si ma va reprezenta in fata judecatorului delegat si la Oficiul Registrului Comertului pentru inscrierea mentiunii de dizolvare a societatii comerciale si de incepere a procedurii de lichidare, va putea formula orice fel de declaratii sau cereri, ma va reprezenta in cazul introducerii unor eventuale opozitii din partea creditorilor societatii, va administra toate probele necesare si, in general, va face tot ceea ce va crede de cuviinta in vederea lichidarii societatii si repartizarii patrimoniului acesteia.
            Totodata, mandatarul meu este imputernicit ca, in numele meu si pentru mine, sa efectueze orice operatiune bancara in conturile existente ale societatii sau, dupa caz, sa deschida noi conturi si, in acest scop, va putea face depuneri, retrageri, transferuri sau lichidari, sa verifice situatia conturilor, sa obtina si sa confirme extrasele de cont si, in general, sa ma reprezinte, cu depline puteri, in relatiile cu orice banca din Romania, atunci cand trebuinta o va cere.
            Prezentul mandat este valabil pana la revocarea expresa a sa, notificata mandatarului, iar in baza lui, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviinta pentru apararea drepturilor si intereselor mele, reprezentandu-ma in fata autoritatilor administrative, financiare sau bancare si a instantelor judecatoresti, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice.
            In indeplinirea prezentului mandat, imputernicitul meu va semna in numele meu si pentru mine, in calitate de asociat/actionar si de administrator al Societatii Comerciale …………………………. S.R.L./S.A. oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in …….. exemplare, la …………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships