2.1. Administrarea de stat a fondului forestier – activitate de elaborare şi implementare a politicii statului prin planificarea, organizarea, realizarea şi efectuarea controlului de stat în domeniul forestier şi cinegetic în scopul asigurării şi promovării intereselor şi priorităţilor naţionale. (art. 3 CS)

Administrarea şi gospodărirea fondului forestier trebuie să asigure:
a) dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii;
b) intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, igienico-sanitare, de reglare climaterică şi a altor funcţii ale pădurilor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri diverse şi reglementarea activităţii organelor silvice de stat privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor lor ecologice şi social-economice;
e) continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor silvice. (art. 10 CS)

Administrarea fondurilor forestier este prerogativa statului. (art. 11 CS)
Administrarea de stat a fondurilor forestier este exercitată de:
– Guvern,
– autorităţile administraţiei publice locale,
– organele silvice de stat,
– alte organe împuternicite în acest scop.
Regulamentele, instrucţiunile şi indicaţiile organelor silvice de stat sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de terenuri din fondul forestier (incluzînd proprietarii şi gestionarii de terenuri din fondul forestier, beneficiarii silvici), precum şi pentru întreprinderi, instituţii, organizaţii şi cetăţeni, care execută în cadrul fondului forestier lucrări nelegate de gospodărirea fondului forestier şi derularea folosinţelor silvice.

2.2. Competenţa Guvernului:
a) prezentarea Parlamentului a proiectelor de acte legislative privind relaţiile silvice, strategiile naţionale de dezvoltare durabilă a fondului forestier şi cinegetic şi includerea lor în programele şi planurile de dezvoltare a ţării;
b) realizarea administrării de stat a fondurilor forestier şi cinegetic prin abilitarea autorităţii centrale de specialitate respective a administraţiei publice cu dreptul de a transmite în folosinţă terenurile fondului forestier proprietate publică, dar fără dreptul de a dispune de ele;
c) exercitarea controlului de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
d) stabilirea procedurii de eliberare a lemnului pe picior;
e) elaborarea şi implementarea planurilor de constituire a reţelei naţionale de arii naturale protejate de stat şi a altor zone, care necesită măsuri speciale de organizare şi gestionare;
f) stabilirea principiilor de plată pentru folosinţele şi produsele silvice;
g) stabilirea modului de clasificare a pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale;
h) aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale;
i) stabilirea unei proceduri unice de ţinere a evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat;
j) soluţionarea probelemelor ce ţin de atribuirea terenurilor din fondul forestier pentru necesităţi de stat şi publice;
k) soluţionarea problemelor ce ţin de atribuirea în gestiune a terenurilor din fondul forestier;
l) soluţionarea problemelor cu privire la încetarea dreptului de gestiune asupra terenurilor din fondul forestier;
m) soluţionarea problemelor privind organizarea şi activitatea organelor silvice de stat;
n) aprobarea programelor de dezvoltare durabilă, folosire, regenerare, pază şi protecţie a pădurilor;
o) colaborarea internaţională în domeniul folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei pădurilor. (art. 8 CS)

2.3. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale:
a) exercitarea controlului asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
b) repartizarea terenurilor din fondul forestier;
c) înregistrarea drepturilor de gestiune şi de folosinţă a terenurilor din fondul forestier;
d) organizarea ţinerii evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat;
e) acordarea de sprijin organelor silvice de stat la amenajarea sectoarelor silvice în locurile de agrement;
f) lichidarea, în comun cu organele silvice de stat, a incendiilor de pădure;
g) lichidarea, în comun cu organele silvice de stat, a efectelor incendiilor de pădure şi calamităţilor naturale;
h) elaborarea, coordonarea şi organizarea îndeplinirii, în comun cu organele silvice de stat, a programelor locale privind dezvoltarea durabilă, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor. (art. 9 CS)

2.4. Autoritatea silvică centrală este împuternicită legal să reglementeze, să coordoneze şi să exercite controlul asupra administrării şi gospodăririi fondului forestier.
Autoritatea silvică centrală elaborează regimul silvic, care reprezintă un sistem de norme tehnice, economice, juridice şi silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor, şi exercită controlul asupra respectării acestui regim.
Ea aplică regimul silvic în fondul forestier subordonat, respectînd principiile dezvoltării durabile a pădurilor, conservării şi ameliorării diversităţii biologice forestiere, folosirii raţionale a resurselor forestiere.
Pe terenurile din fondul forestier, nesubordonate autorităţii silvice centrale, respectarea regimului silvic este asigurată de deţinătorii acestora.
Controlul asupra respectării regimului silvic este exercitat de organele silvice de stat şi de autorităţile administraţiei publice locale.
Organizarea şi gospodărirea fondului cinegetic (vânătoresc), exercitarea controlului în acest domeniu ţin de competenţa autorităţii silvice centrale. (art. 12 CS)
Autoritatea silvică centrală:
a) organizează investigaţii ştiinţifice ale componentelor diversităţii biologice forestiere, elaborează măsuri pentru conservarea şi folosirea lor raţională, determinîndu-le cantitativ şi valoric resursele, evidenţiind procesele şi activităţile care influenţează starea acestora;
b) contribuie la restabilirea ecosistemelor degradate, precum şi a speciilor periclitate şi pe cale de dispariţie;
c) efectuează sistematic (la fiecare 5 ani) analiza şi confruntarea informaţiei privind conservarea diversităţii biologice şi folosirea raţională a resurselor genetice şi biologice;
d) contribuie la informarea publicului despre dezvoltarea durabilă a fondurilor forestier şi cinegetic, starea diversităţii biologice forestiere, asigurîndu-i acces liber la informaţie şi participare la procesul de luare a deciziilor.
În domeniul rezervaţiilor şi altor arii protejate de pe terenurile din fondul forestier, autoritatea silvică centrală, de comun acord cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale:
a) elaborează şi organizează aplicarea măsurilor privind regenerarea, conservarea şi redresarea ecologică a pădurilor;
b) organizează respectarea strictă a regulamentelor cu privire la rezervaţii şi alte arii protejate;
c) prezintă Guvernului, în comun cu instituţiile ştiinţifice de profil şi cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, propuneri privind conservarea celor mai valoroase sectoare de păduri naturale şi crearea de parcuri naţionale, asigură condiţiile necesare de protecţie a diversităţii biologice în ariile menţionate;
d) organizează activitatea ştiinţifică conform programelor coordonate cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi instituţiile interesate, precum şi întocmirea analelor naturii.

Administrarea şi gospodărirea pe alte terenuri silvice.
 Administrarea şi gospodărirea fondului forestier în zonele de frontieră şi în pădurile cu regim special se exercită de către organelle silvice de stat teritoriale în comun cu organele de resort, în modul stabilit de Guvern.
 Vegetaţia forestieră situată pe terenurile din afara fondului forestier se administrează de către proprietarii acestor terenuri. Gospodărirea terenurilor acoperite cu această vegetaţie se efectuează în scopul plantării ei în modul stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, cu acordul organelor de stat pentru protecţia mediului înconjurător.
 Terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privată se administrează de către proprietarii acestora, care sînt obligaţi să le gospodărească conform regimului silvic şi regulilor de protecţie a mediului înconjurător. (art. 13 CS)

Vîrsta exploatabilităţii şi ciclul de producţie forestieră se stabilesc în funcţie de destinaţia specială principală a acestora, productivitatea plantaţiilor silvice, condiţiile ecologice şi termenele de regenerare a pădurii pe parchetele exploatate. Determinarea acestora se efectuează de către autoritatea silvică centrală în baza amenajamentelor silvice şi a cercetărilor ştiinţifice speciale. (art. 16 CS)
Modul de înstrăinare şi de atribuire a terenurilor din fondul forestier în alte scopuri decît cele silvice se stabileşte de legislaţia funciară.
Atribuirea terenurilor din fondul forestier pentru edificarea obiectelor (sedii de ocoale şi cantoane silvice, blocuri de producţie, construcţii, locuinţe, linii de comunicaţii etc.) în scopuri ce ţin de gospodărirea fondului forestier se efectuează de autoritatea silvică centrală de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale. (art. 18 CS)
În cazul proiectării, amplasării, construirii şi dării în exploatare a obiectelor noi şi a celor reconstruite, care pot afecta starea şi regenerarea pădurilor, este necesar să fie prevăzute şi efectuate, în mod obligatoriu, măsuri de protecţie a pădurilor coordonate cu autoritatea silvică centrală şi cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
Proiectele acestor obiecte se realizează sub condiţia respectării prevederilor Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

2.5. Serviciul silvic.
Serviciul silvic asigură administrarea fondurilor forestier şi cinegetic.
Măsurile de folosire, regenerare, pază şi protecţie a pădurilor, precum şi de gospodărire cinegetică se organizează şi se efectuează nemijlocit de către:
a) serviciul silvic al autorităţii silvice centrale şi serviciile silvice ale unităţilor silvice subordonate ei;
b) serviciile silvice ale altor gestionari de terenuri din fondul forestier.
c) paza nemijlocită a fondurilor forestier şi cinegetic este asigurată de garda forestieră, parte componentă a serviciului silvic.

Sarcinile serviciului silvic sînt:
a) prevenirea, depistarea, suprimarea încălcării legislaţiei silvice şi cinegetice;
b) organizarea şi efectuarea nemijlocită a pazei fondurilor forestier şi cinegetic;
c) folosirea raţională a resurselor silvice şi cinegetice.
Factorii de decizie ai serviciului silvic au dreptul, în limitele competenţei lor:
a) să exercite controlul departamental asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic din subordine;
b) să întocmească procese-verbale privind încălcarea legislaţiei silvice şi cinegetice şi să le trimită spre examinare instanţei de competenţă;
c) să intenteze acţiuni în justiţie pentru repararea prejudiciului cauzat fondurilor forestier şi cinegetic;
d) să reţină şi să ridice în vederea sechestrării produsele silvice şi cinegetice obţinute în mod ilicit;
e) în caz de existenţă de date suficiente privind încălcarea legislaţiei silvice sau a regulilor şi termenelor de vînătoare să exercite controlul obiectelor şi al mijloacelor de transport şi să ridice în vederea confiscării, în modul stabilit, de la contravenient produsele silvice şi cinegetice, uneltele cu care s-a comis încălcarea şi actele aflate asupra lui;
f) să poarte şi să folosească arma de serviciu şi mijloacele speciale.
Personalul serviciului silvic:
a) este obligat să aibă studii de specialitate sau experienţă în domeniul silviculturii;
b) este supus asigurării de stat obligatorii din contul mijloacelor fondului de conservare şi dezvoltare a pădurilor;
c) este asigurat în mod gratuit cu echipament de serviciu;
d) în exerciţiul funcţiunii poartă uniformă de serviciu de model stabilit, care se atribuie gratuit;
e) este asigurat cu arma de foc, loturi auxiliare de serviciu, fîneţe şi păşuni (inclusiv pensionarii şi văduvele foştilor angajaţi);
f) are alte drepturi şi înlesniri stabilite prin legislaţie. (art. 65 CS)

2.6. Controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic.
Controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic are drept sarcină asigurarea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei silvice şi cinegetice.
El este exercitat de către Guvern şi organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător. (art. 20 CS)
De competenţa organelor silvice de stat în exercitarea controlului departamental asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic ţin:
a) aplicarea normelor tehnice, economice, juridice şi silvice care asigură respectarea regimului silvic;
b) respectarea modului de eliberare a lemnului pe picior;
c) respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
d) regenerarea pădurilor şi împădurirea terenurilor goale;
e) respectarea tehnologiilor respective la executarea lucrărilor în fondul forestier;
f) respectarea modului stabilit de ţinere a evidenţei de stat a fondului forestier, cadastrului silvic de stat şi monitoringului forestier;
g) valorificarea raţională a resurselor silvice;
h) organizarea pazei şi protecţiei pădurilor;
i) efectuarea folosinţelor silvice;
j) utilizarea raţională a fondului cinegetic;
k) ţinerea evidenţei faunei sălbatice şi autorizarea vînătorii;
l) respectarea regulilor şi termenelor stabilite pentru vînătoare, a măsurilor de securitate la vînătoare. (art. 21 CS)
De competenţa organelor de stat pentru protecţia mediului înconjurător în exercitarea controlului de stat asupra stării, folosirii regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic ţin:
a) îndeplinirea programelor, aprobate de Guvern, privind folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor;
b) concordanţa procentului de împădurire cu normativele stabilite;
c) respectarea normelor de folosinţă a produselor pădurii;
d) repartizarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale;
e) protecţia şi folosirea unor specii rare şi protejate de plante şi animale aflate pe cale de dispariţie de pe terenurile din fondul forestier;
f) respectarea regimului stabilit în ariile protejate ale terenurilor din fondul forestier;
g) stabilirea şi respectarea normelor de recoltare a animalelor şi păsărilor sălbatice;
h) folosirea raţională a fondurilor forestier şi cinegetic;
i) analiza stării fondurilor forestier şi cinegetic. (art. 22 CS)

2.7. Controlul obştesc asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic.
Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul să primească de la organele silvice de stat şi de la organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător informaţie despre starea fondurilor forestier şi cinegetic, măsurile planificate şi realizate de conservare şi folosire a acestora, să propună şi să realizeze măsuri privind paza şi folosirea raţională a fondurilor forestier şi cinegetic, conservarea biodiversităţii în ele.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships