Complexitatea lucrărilor Conducerii Operative a Producţiei, diversitatea metodelor şi tehnicilor folosite, necesită un volum mare de informaţii care se regăsesc ăîn principal în documentaţia tehnico-economică a proiectării(fişa tehnologică, lista materialelor).
Aceste informaţii se pot grupa astfel:
1)Informaţii referitoare la produsele ce urmează să se execute:
-Nomenclatura şi cantitatea de produse şi semifabricate ce urmează a fi livrate clienţilor;
-Termenele de livrare conform contractelor;
-Structura constructivă şi gradul de încorporare a diferitelor coponente în produs;
-Gradul de integrare a fabricaţiei (care anume dintre componente se execută în întreprindere şi care se obţin dinafară);
-Parametrii Conducerii Operative a Producţiei pe stadii (pe secţii) şi faze ale procesului de producţie ale produselor şi componenteloe acestora.
2)Informaţii privind tehnologia de fabricaţie:
-Fluxul tehnologic şi stadiile lui corespunzătoare structurii de producţie a întreprinderii;
-Consumul de manoperă sau normele de timp pe verigi de producţie sau pe meserii;
-Felul şi caracteristicile utilajelor necesareefectuării operaţiilor;
-Nomenclatura şi normele de consum ale materialelor necesare;
-Nomenclatura şi consumurile normate pentru SDV-uri şi utilităţile necesare.
3)Informaţii privind condiţiile concrete şi sistemul de organizare a producţiei:
-Mărimea capacităţiide producţie disponibilă
-Mărime şi structura forţei de muncă disponibilă;
-Mărimea resurselor materiale şi energetice necesare.
Etapele Conducerii Operative a Producţiei:
Elaborarea lucrărilor necesare Conducerii Operative a Producţiei trebuie să se facă într-o anumită succesiune întrucât influenţează folosirea resurselor şi viabilitatea programelor ce se vor realiza.
În prima etapă are loc o desfăşurare în timp a sarcinilor de producţie rezultate din contractele şi comenzile încheiate, ţinând cond şi de evoluţia cererii. Se vor avea în vedere realizările în avans sau nerealizările precum şi diferenţele ce apar între cererea efectivă a perioadei şi cea prognozată. Rezultatele acestei etape se concretizează în elaborarea unor programe pentru următoarele 2-4 luni. Ele vor constitui baza programării şi a altor activităţi auxiliare şi de servire. În funcţie de tipul producţiei, de caracterul procesului de producţie şi de termenul de livrare se stabileşte o succesiune globală a sarcinilor prevăzute în programul primei luni de programare.
În etapa a 2-a, obiectivele lunare ale unităţii industriale se defalcă pe subuniăţi de producţie(în spaţiu) sub forma unor programe operative care să prevadă sarcinile şi termenele de livrare ale diferitelor secţii. În cazul întreprinderii cu structură pe obiect, această activitate constă în defalcarea produselor, a cantităţilor şi a termenelor din programul lunar al întreprinderii. Pentru întreprinderea cu structură de tip tehnologic, programul secţiei finale va corespunde cu programul întreprinderii şi se va exprima în produse finite. Programele celorlalte secţii se vor exprima în semifabricate sau piese care trebuie corelate catitativ şi în timp fiecare secţie fiind privită ca furnizoare sau beneficiară. În funcţie de succesiunea globală stabilită în prima etapă, se stabileşte succesiunea de execuţie a programelor secţiilor, rezultatul acestei activităţi asigurând stabilirea termenelor de livrare interne între subunităţile de producţie.
În etapa a 3-a are loc programarea în timp şi spaţiu detaliind sarcinile fiecărei secţii pe elementele structurale cmoponente (ateliere, formaţii de lucru). Obiectivele stabilite vizează perioade ******** de timp şi au forma unor grafice operative de producţie. Pentru asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice necesare trecerii la fabricaţia propriu-zisă, se efectuează o serie de lucrări, informaţiile rezultate fiind folosite la întocmirea documentaţiei de lansare. Având asigurate toate condiţiile tehnice, materiale şi organizatorice se trece la fabricaţia propriu-zisă. Pe parcursul execuţiei are loc urmărirea şi controlul îndeplinirii programelor stabilite. Aceste informaţii, corelate cu evoluţia cererii se folosesc pentru corectarea programului operativ al perioadei următoare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships