Ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat are drept scop organizarea folosirii raţionale a fondului forestier, regenerării, pazei şi protecţiei eficiente a pădurilor, exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative ale pădurilor, asigurarea autorităţilor administraţiei publice locale, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor interesaţi cu informaţii despre fondul forestier. (art. 74 CS)

Cadastrul silvic de stat conţine un sistem de informaţii despre regimul juridic al fondului forestier, clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, aprecierea lor sub raport economic, altă informaţie necesară pentru gospodărirea fondului forestier şi evaluarea rezultatelor activităţii economice în fondul forestier.
Ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat se efectuează de către organele silvice de stat pe baza amenajamentelor silvice, inventarierilor şi cercetărilor fondului forestier, conform unui sistem unic.
Materialele evidenţei de stat a fondului forestier sînt correlate cu datele din cadastrul funciar.
Amenajamentul silvic include un sistem de măsuri pentru asigurarea gospodăririi raţionale a terenurilor din fondul forestier şi realizării folosinţelor silvice, regenerarea eficientă, paza şi protecţia pădurilor promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, bazate pe concepţia de dezvoltare durabilă a pădurilor şi silviculturii. (art. 71 CS)
Amenajamentul silvic include:
a) delimitarea hotarelor şi organizarea internă a teritoriilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în gestiunea cărora se află terenuri din fondul forestier;
b) executarea de lucrări topografico-geodezice şi de cartografiere specială a pădurilor;
c) inventarierea fondului forestier prin determinarea compoziţiei şi vîrstei arboreturilor, stării lor, caracteristicilor calitative şi cantitative ale resurselor silvice;
d) stabilirea terenurilor din fondul forestier, care necesită efectuarea tăierilor de îngrijire, de igienă, de reconstrucţie, a măsurilor de regenerare, împădurire, ameliorare, pază şi protecţie a pădurilor şi a altor măsuri, precum şi determinarea ordinii şi modalităţilor de executare a lor;
e) argumentarea divizării pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, prezentarea de propuneri privind schimbarea grupelor sau categoriilor funcţionale ale pădurilor;
f) determinarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de produse principale, a volumului tăierilor de reconstrucţie, de conservare, de îngrijire, de igienă şi a altor tipuri de folosinţe silvice;
g) stabilirea volumului de măsuri destinate regenerării pădurilor, protecţiei pădurilor împotriva incendiilor, dăunătorilor şi bolilor, precum şi a volumelor altor măsuri silvice;
h) cercetări şi explorări biologice ale pădurilor;
i) controlul asupra executării proiectelor elaborate în cadrul amenajamentului silvic, precum şi a altor măsuri de amenajare a pădurilor.
Amenajarea pădurilor se efectuează de către serviciul de stat de amenajament silvic, conform unui sistem unic, o dată la 10 ani.

Monitoringul forestier reprezintă un sistem de observaţii şi prognozări pentru relevarea schimbărilor stării pădurilor, descoperirea şi prevenirea proceselor şi tendinţelor negative din păduri. (art. 76 CS)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships