Legea privind regimul investiţiilor străine se dovedeşte a fi deosebit de stimulativă şi avantajoasă pentru întreprinzători, atât prin posibilităţile, prin domeniile nelimitate pe care le deschide, cât şi prin caracterul limitat al restricţiilor pe care le impune. Astfel, se pot efectua investiţii străine în toate sectoarele de industrie, explorarea şi exploatarea resurselor naturale, agricultură, infrastructură şi comunicaţii, construcţii civile şi industriale, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, comerţ, transporturi, turism, servicii bancare, de asigurări etc.
Cât priveşte restricţiile, acestea se rezumă la trei condiţii care trebuie respectate de către investitori:
1. Să nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător.
2. Să nu aducă atingerea intereselor de securitate şi apărare naţională a României.
3. Să nu dăuneze ordinii publice, sănătăţii şi moralei.
Trebuie menţionate problemele pe care trebuie să le cunoască investitorii străini :
a. Domeniul drepturilor:
– Să participe la conducerea şi gestionarea investiţiilor;
– Să înstrăineze drepturile şi obligaţiile contractuale către alţi investitori;
– Să transfere în străinătate profiturile ce li se cuvin în valută convertibilă, precum şi o cotă din profiturile anuale în lei, care să reprezinte 8-15% din aportul în numerar şi în natură vărsat la capitalul social, prin schimb valutar, efectuat de bănci de comerţ exterior autorizate, la cursul oficial;
– Să transfere în străinătate sumele obţinute în valută în urma vânzării acţiunilor, părţilor sociale, obligaţiilor sau a altor efecte de comerţ, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor;
– Să transfere în străinătate, în valută, în trei rate anuale, sumele obţinute cu titlul de despăgubire.

b. Domeniul facilităţilor:
– Sunt scutiţi de plata taxelor vamale pentru maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, mijloace de transport şi orice alte dotări din import necesare investiţiei, constituite ca aport la capital al investitorului străin;
– Materiile prime, materialele şi subansamblele importate în vederea realizării producţiei sunt scutite de plata taxelor vamale pe o perioadă de doi ani;
– Investiţiile străine sunt scutite de plata impozitului pe profit pentru perioada de 2-5 ani, în funcţie de domeniu;
– Impozitul pe profit se reduce cu 50% în cazul în care acesta este utilizat pentru lărgirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricaţie şi protejarea mediului înconjurător;
– Impozitul pe profit se reduce cu 25% dacă se îndeplineşte una din următoarele condiţii:
 Se asigură din import cel puţin 50% din necesarul de materii prime, energie şi combustibil;
 Se exportă cel puţin 50% din produsele şi serviciile realizate;
 Se efectuează în România peste 10% cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi formare profesională;
 Se achiziţionează din producţia internă cel puţin 50% din utilaje şi celelalte echipamente necesare investiţiilor;
 Se creează cel puţin 50 noi locuri de muncă.
c. Domeniul garanţiilor :
Aceste garanţii asigură integritatea şi apărarea fondurilor sau bunurilor materiale investite, şi anume:
– Investiţiile străine în România nu pot fi naţionalizate, expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri similare, decât în cazuri de interes public şi cu plata unor despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei;
– Dacă investitorul nu acceptă valoarea despăgubirii determinate, aceasta se va stabili la cererea lui pe cale judecătorească;
– Investiţiile străine beneficiază de regimul juridic stabilit de lege pe întreaga durată de existenţă;
– Investitorii străini beneficiază de regimul juridic stabilit de lege, indiferent de cetăţenia sau naţionalitatea lor.
În mod normal, acţionând în România, societăţile cu capital străin obţin o bună parte din profituri în lei. Cum moneda noastră naţională nu este convertibilă, investitorilor străini li se dă posibilitatea să transfere peste hotare o parte a profiturilor în lei în valută convertibilă, schimbată oficial, în limitele unor cote, raportate la capitalul social constituit în valută. Întregul mecanism este reglat prin simplul fapt că aceste cote sunt cu atât mai mari, cu cât domeniile în care se fac investiţiile prezintă un interes mai mare pentru partea română:
• O cotă-parte reprezentând 15% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în domenii de interes deosebit, stabilite prin hotărâri ale guvernului;
• O cotă-parte reprezentând 12% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în domeniile explorării şi exploatării resurselor naturale, producţiei industriale, agricole, construcţiilor, comunicaţiilor şi transporturilor;
• O cotă reprezentând 10% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în sectoarele financiar-bancare şi de asigurări;
• O cotă reprezentând 8% din capitalul social vărsat pentru investiţiile efectuate în alte domenii

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships