Având în vedere una din atribuţiile de bază ale Prefectului, reprezentant al Guvernului pe plan local,  şi anume conducerea de către el a serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi celorlalte autorităţi centrale ale administraţiei publice (art.12 (2) al Legii nr.186 – XIV din 06.10.1998 privind administraţia publică locală), la moment în judeţul Chişinău funcţionează 22 de servicii publice desconcentrate. În temeiul legii ele au fost constituite de către 9 ministere şi 4 departamente şi subordonate Prefectului prin Hotărârea Guvernului nr.674 din 22 iulie 1999 “Cu privire la serviciile publice ale ministerelor, departamentelor desconcentrate în teritoriu”. Conform p.1 al hotărârii în cauză,  autorităţile centrale vizate, pe parcursul anilor 1999 – 2000 au elaborat şi aprobat regulamente pentru toate structurile constituite în judeţ. Aceste acte au fost studiate minuţios de către specialiştii Direcţiei de profil al Prefectului, s-a insistat că în ele să se ţină  cont de prevederile Legii privind administraţia publică locală. În rezultat, Ministerele Economiei şi Reformelor, Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Apărării, Agenţiei Naţionale de Resurse Funciare, Cadastru şi Geodezie, Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale au reexaminat regulamentele respective, operând modificările necesare. În ele s-a ţinut cont de ideea că autorităţile centrale asigură realizarea sarcinilor sale prin agenţii proprii, organizaţi şi subordonaţi Prefectului pe principii teritoriale în limitele judeţului. Însă organizarea şi funcţionarea acestor servicii, care îndeplinesc activităţi specifice executivului central, nu exclude şi promovarea interesului local, exponentul căruia sunt autorităţile din teritoriu (consiliile locale, primăriile), obiectiv care nu este dominant, ci secundar.
În regulamentele serviciilor sunt prezente compartimente şi articole, care exprimă acest deziderat, specificând delimitarea atribuţiilor serviciilor vizate pe de o parte şi ale autorităţilor publice locale pe de altă parte, formele şi metodele de conlucrare.

 

 

Agenţia Teritorială de Privatizare

(aparatul de conducere în oraşul Criuleni, câte un specialist principal
 în celelalte centre raionale).
La cererea primăriilor, emite ordine privind constituirea comisiilor de inventariere şi estimare a fondurilor fixe, comisiile de cazare a patrimoniului, recepţionează bilanţul şi formularele 2pp privind mărimea şi mişcarea patrimoniului public, introduce datele respective în registru.
Reprezentanţii Agenţiei lucrează în componenţa comisiilor privatizare şi reorganizare a întreprinderilor agricole.
În acelaşi timp nu s-a insistat asupra prezentării de către toate comisiile a materialelor cu rezultatele concurselor la repartizarea cotelor de teren şi cotelor valorice, fapt care pereclitează lucrul cu petiţiile şi adresările cetăţenilor.
Prin contribuţia şi cu eforturile Agenţiei a fost deblocată implimentarea Programului Naţional “Pământ”  şi restructurarea întreprinderilor agricole în primăriile Corjova, Cocieri, Doroţcaia, Delacău, Voinova şi altele.
Agenţia de asemenea este organizator al licitaţiilor concursurilor de comercializare a fondurilor fixe, a patrimoniului de stat, permanent se acordă ajutor metodologic şi practic privind comercializarea prin negocieri directe, casarea fondurilor fixe.

 

Inspectoratul Fiscal de Stat

(sediul central – mun.Chişinău, are oficii fiscale în fostele centre raionale)
Conlucrează la direct cu conducerea consiliului judeţean, Direcţia generală a finanţelor, trezoreria. Prezintă rapoarte trimestriale privind acumularea impozitelor în bugetul local, de stat şi fondul social.
            Cu concursul Prefecturii şi Inspectoratului Fiscal principal de stat, al primarilor, au fost audiate rapoarte ale agenţilor economici cu cele mai mari restanţe la buget în cadrul şedinţei Comisiei judeţene de examinare a situaţiei economico-financiare. În rezultat, s-a schimbat mentalitatea factorilor de decizie din teritoriu faţă de onorarea obligaţiunilor fiscale. Din iniţiativa conducerii inspectoratului Prefectura a examinat situaţia privind acumularea impozitelor în oraşul Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Străşeni, comunele Holercani, Bălăbăneşti, Cimişeni. În rezultatul acţiunilor întreprinse în comun de către primăriile indicate şi inspectorii fiscali, într-o lună s-au încasat mijloace băneşti la egal cu 10 luni precedente.
În  anul 2001 încasările în Bugetul public Naţional au întrecut cu 130 la sută nivelul anului precedent. O creştere substanţială – de 150 la sută la acest compartiment a fost   obţinută în trimestrul unu al anului 2002, iar în fondul social – de 151 %. Întru familiarizarea contribuabililor şi populaţiei cu modificările şi completările curente în legislaţie, cât şi pentru popularizarea legislaţiei fiscale, mersul încasărilor la buget, Inspectoratul Fiscal în ianuarie – martie 2002 a organizat 56 de seminare  cu diferite categorii de plătitori şi funcţionari publici. Colaboratorii Inspectoratului Fiscal au participat la 6 emisiuni TV,  au publicat 17 materiale cu caracter informativ şi explicativ în presa scrisă.
La posturile informaţionale din instituţiile bancare din teritoriu sunt amenajate “Ungheraşe informative” în problemele de formare a contului trezorerial şi modalitatea de întocmire a documentelor de plată cu afişarea modelului de întocmire a blanchetei în cauză.
Atât la oficiile fiscale, cât şi în incinta primăriilor, sunt amenajate “Ungheraşe ale contribuabililor”, în care sunt expuse materiale instructive privind drepturile şi obligaţiunile fiscale ale contribuabililor, modul de completare a declaraţiilor, precum şi alte materiale privind legislaţia fiscală a Republicii Moldova.
Pe parcursul al primului trimestru al anului 2002 au fost organizate seminare cu participarea primarilor, secretarilor şi perceptorilor fiscali, în cadrul cărora au fost ilucidate particularităţile încasării impozitului pe bunurile imobiliare conform Legii pentru punerea în aplicare a Titlului 6 din Codul fiscal,  cât şi calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2001 de către proprietarii de terenuri agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care îşi prelucrează cotele în mod individual.
Direcţia de Control Financiar şi Revizie (or.Ialoveni)
În anul 2000 şi în cele patru luni ale anului 2001, direcţia a efectuat controale documentare şi tematice respectiv în 17 şi 11 primării. Au fost depistate un şir de încălcări ale legislaţiei în vigoare.
            Revizia efectuată la primăria Dubăsarii Vechi a stabilit încălcări ce ţin de corectitudinea organizării evidenţei contabile, asigurarea integrităţii mijloacelor financiare, utilizarea după destinaţie a mijloacelor bugetare.
            Prin diferite corectări falsificate în registrele de casă, contabilul-şef, dna Cernat Raisa în anii 1998 – 1999 a sustras din casa primăriei  suma de 7344 de lei, a permis cheltuieli nelegitime în valoare de 13,8 mii lei, utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor bugetare – 20,6 mii lei.
Revizia la primăria Costeşti a constatat că decizia privind procurarea automobilului “Audi 100” în valoare de 33,9 mii lei n-a fost adoptată de consiliul local Costeşti, dar personal de către primarul dl. C.Mereacre. în devizul de cheltuieli pe anul 2000 procurarea mijloacelor fixe n-a fost prevăzută. Mijloacele băneşti în sumă de 14,220 lei de la acordarea serviciilor pentru treierat n-au fost înregistrate în casieria primăriei.
Cheltuieli nelegitime a mijloacelor bugetare în sumă de 20,7 mii lei au fost stabilite în primăria Străşeni. În primăria Paşcani s-au admis cheltuieli de surse bugetare fără anexarea dărilor de seamă şi a documentelor justificatoare în sumă de 988,85 lei.
La solicitarea Prefectului s-a efectuat controlul îndeplinirii Hotărârii Guvernului nr.759 din 31.07.00 privind utilizarea seminţelor de porumb destinate reînsămânţării terenurilor agricole afectate de seceta din anul 2000.
Au fost controlate 20 de primării şi s-a stabilit că cantitatea de seminţe primită nu a fost utilizată după destinaţie. Nici la o primărie din cele controlate primire şi eliberarea seminţelor de porumb n-a fost înregistrată în evidenţa contabilă, lipsesc actele de reînsămănţare şi datele despre recolta obţinută de pe terenurile reînsămânţate.
Totodată controalele efectuate contribuie la depistarea şi lichidarea neajunsurilor pe de o parte şi de asemenea se acordă ajutorul solicitat de către funcţionarii primăriilor la înlăturarea încălcărilor şi organizarea activităţii conform legislaţiei în vigoare.
Un ajutor substanţial a fost acordat primăriilor în problema efectuării controlului corectitudinii vânzării-cumpărării terenurilor aferente şi publice.

 

Trezoreria teritorială (mun.Chişinău)

După cum am menţionat, funcţionează doar patru unităţi din efectivul preconizat de 19 persoane. Se gestionează doar încasarea veniturilor şi transmiterea lor după destinaţie, cheltuielile rămânând în seama Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului judeţean. Funcţionalitatea deplină a trezoreriei, inclusiv a structurilor din sectoare, se preconizează doar după 01.07.01, în temeiul rezultatelor implimentării programului-pilot aplicat în prezent în judeţele Ungheni şi Cahul.
Trezoreria la necesitate pune la dispoziţia primarilor doar informaţia trezorerială curentă, alte acţiuni de conlucrare la moment nu sunt solicitate.
Inspecţia de stat teritorială în construcţii
Activitatea de conlucrare cu organele administraţiei publice locale s-a axat prin familiarizarea primarilor cu prevederile legislaţiei de profit, în special cu cerinţele Legii nr.835 din 17.05.1996 “Cu privire la disciplina în urbanism”.
În rezultat s-a obţinut că certificatele de urbanism, autorizare şi construire sunt semnate de către primar, secretarul consiliului local, arhitectul din teritoriu, fapt care în trecut era neglijat.
Primarii sunt antrenaţi în desfăşurarea inspectărilor în teren, în cazurile când nu se respectă disciplina în urbanism, se ignorează cerinţele Legii calităţii în construcţie.
Colaboratorii Inspecţiei au pus la dispoziţia fiecărui primar câte un ghid metodic şi ilustrativ cu privire la aplicarea legislaţiei urbanistice în practica de fiecare zi, s-au organizat (în sectoare) 6 seminare cu primarii şi secretarii consiliilor. La recepţionarea celor 86 de obiecte de construcţie finisate au participat reprezentanţii primăriilor (în majoritatea cazurilor – primarii).
Inspectoratul veterinar de stat
(mun.Chişinău, 13 circumscripţii veterinare în teritoriu)
Pe parcursul anilor 2000 – 2001 Inspectoratul veterinar de stat din judeţ, în colaborare cu primăriile, au realizat un volum mare de  măsuri de protecţie şi combatere a bolilor la animale în funcţie de situaţia epizootică din judeţ, crearea în fiecare primărie a condiţiilor veterinare de utilizare a cadavrelor, reziduurilor de abatorizare (cimitire, gropi Becari). Problema în cauză urmează a fi soluţionată şi pe parcursul anului curent.
Au fost pregătite şi emise ordinele Prefectului privind instituirea regimului de carantină în com.Ruseştii Noi (15.03.00) anunţarea carantinei de boala Antrax în com.Jevreni (28.07); la anunţarea carantinei la boala tuberculoză aviară la ferma de fazani ÎSC “Sil Rezeni” (27.12.00); la instituirea regimului de carantină în com.Mereni (27.10.00) la stabilirea restricţiei sanitar-veterinare pentru boala infecţioasă Pastereloza la păsări la ferma SRL “Încrede  Fenix” din com.Ţipala (31.01.01); la instituirea regimului de carantină  – loc. Todireşti (21.03.01).
Au fost emise ordine cu privire la suspendarea carantinei şi anularea restricţiei sanitar-veterinare inclusiv în: com. Bardar (13.03.00); com. Ruseştii Noi (25.06.00); com. Jevreni (14.08.00); în gospodăria experimentală “Tevit”, com. Maximovca (14.08.00); com. Mereni (4.01.01), com. Chetrosu (4.01.01); com. Ţipala şi la ferma de fazani a ÎSC “Sil-Rezeni” (10.04.01).
Inspectoratul judeţean pentru selecţie şi reproducere în zootehnie
În  perioada anului 2000 în colaborare cu primăriile şi-au reluat activitatea punctele de însămânţare artificială a bovinelor în comunele şi satele: Măşcăuţi, Hârtopul Mare, Dubăsarii Vechi, Oniţcani, Mereni, Bulboaca, Cobusca Nouă, Cojuşna, Lozova, sadova, Bardar,  Cărbuna, Văsieni.
Specialiştii inspectoratului în colaborare cu primarii din satele Slobozia-Duşca, Dubăsarii Vechi, Oniţcani, Mereni, Cobusca Veche, Puhoi, Voinova, Lozova au organizat adunări cu cetăţenii-deţinători de bovine, unde s-au întreţinut discuţii cu privire la daunele montei nedirijate a animalelor, care duc la dispariţia  genofondului de prăsilă.

Inspectoratul de Stat pentru seminţe şi material săditor

(or.Criuleni, laboratoare pentru  controlul seminţelor – Anenii Noi,
Străşeni şi Ialoveni)
Conlucrarea cu direcţia agricultură a Consiliului judeţean şi primăriile din judeţ are loc în scopul aplicării întocmai şi uniform a Legii despre seminţe. În acest scop agenţii economici disponibili au fost autorizaţi pentru producerea seminţelor şi a materialului săditor, se efectuează controlul pieţelor la acest compartiment atât în vederea controlului materialului autohton, cât şi a celui de import.
În trimestrul I al anului 2001, specialiştii din primării şi din formaţiunile agricole au fost convocaţi la seminare  şi consfătuiri, care au examinat particularităţile curăţitului pomilor şi viţei de vie, defrişării în condiţiile legii a plantaţiilor multianuale, restabilirii sistemului de irigare, aprovizionării cu seminţe de porumb şi floarea soarelui.
Inspectoratul de Stat pentru protecţia plantelor
(mun.Chişinău, 4 staţiuni de protecţie a plantelor în sectoare). Au fost pregătite şi promovate  în teritoriu 2 ordine ale Prefectului   despre asigurarea îndeplinirii Legii nr.612 –XIV din 01.10.1999 privind protecţia plantelor. S-a constituit un grup de lucru judeţean şi elaborat un plan de acţiuni pentru asigurarea îndeplinirii hotărârii Guvernului nr.30 din 15.01.2001 privind măsurile pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor neutralizabile şi interzise.
Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnicii “Intehagro”
Toate acţiunile întreprinse la eliberarea şi schimbarea numerelor de stat la tractoare (137), eliberarea şi schimbarea numerelor la remorci (53), eliberarea, schimbarea şi atestarea permiselor (72), eliberarea şi schimbarea paşapoartelor tehnice (62) sunt coordonate cu primarii satelor, oraşelor, (comunelor).
Inginerii-inspectori de stat “Intehagro” se deplasează în teritoriu, se întâlnesc cu liderii deţinătorilor de pământ, cu foştii conducători ai gospodăriilor agricole şi se străduie să-i convingă că tehnica agricolă trebuie să fie înmatriculată.
Alte măsuri de influenţă (în afară de convingeri) regulamentul de funcţionare al Inspectoratului nu prevede.
În rezultat, în judeţ sunt o mulţime de mijloace tehnice fără acte de înmatriculare şi evidenţă, care se exploatează sub orice nivel, fără revizie tehnică, ceea ce pune în pericol securitatea oamenilor. Este necesar un set de acte normative care ar contracara asemenea situaţii, de investit inspectoratul în cauză cu atribuţii de care beneficiază cel puţin Inspectoratul din Transport şi Poliţia Rutieră.
Agenţia teritorială ecologică
Inspectorii Agenţiei ecologice au pregătit şi înaintat organelor administraţiei publice locale diferite materiale, informaţii despre situaţia ecologică în teritoriu, au organizat 58 de seminare şi şedinţe cu primarii şi consilierii, cu conducătorii şi specialiştii agenţilor economici. Angajaţii agenţiei teritorial ecologice, împreună cu funcţionarii primăriilor, au participat la controale complexe în vederea asigurării curăţeniei şi ordinei sanitare în sate, înverzirii localităţilor, curmării ocupării samovolnice a terenurilor de pământ. Tăierii ilicite şi defrişării spaţiilor verzi şi întreţinerii în stare satisfăcătoare a surselor de apă potabilă.
Conlucrarea Agenţiei teritoriale ecologice cu organele administraţiei publice locale este mai amplă şi eficientă în perioada de pregătire, organizare şi desfăşurare a lunii de înverzire şi salubrizare a localităţilor. De către colaboratorii Agenţiei a fost întocmită lista terenurilor de pământ, care necesită să fie împădurită în primul rând, evaluată cantitatea şi speciile forestiere de material săditor. Au fost cercetate plantaţiile forestiere din sectorul Ialoveni, care necesită să fie regenerate. În această problemă au fost consultaţi primarii comunelor Văsieni, Ruseştii Noi, Baradar, Mileşti, Rezeni, Cigârleni ş.a.
Concomitent s-a acordat ajutor metodic în regenerarea plantaţiilor forestiere degradate în primăriile sectorului Străşeni. Numai în 1 trimestru al anului 2001 colaboratorii Agenţiei teritorial ecologice  împreună cu primăriile au organizat 17 raiduri ecologice de combatere a braconajului în păduri, pe câmpurile cinegetice ale judeţului şi la obiectele acvatice piscicole.
Practic toţi inspectorii Agenţiei teritoriale ecologice însărcinaţi anumitor primării şi sunt responsabili de situaţia ecologică din teritoriul său şi responsabil, de asemenea, de respectarea legislaţiei ecologice în vigoare.

 

Inspectoratul teritorial pentru protecţia muncii

(mun.Chişinău)
S-au organizat controale preventive  cu scopul ameliorării protecţiei muncii la primăriile şi la agenţii economici din teritoriul respectiv. În iunie 2000 s-au desfăşurat 4 seminare cu primarii şi conducătorii agenţilor economici din sectoarele Anenii Noi, Ialoveni, Străşeni, la care s-au abordat problemele de protecţie a muncii şi s-au explicat cerinţele legislaţiei în vigoare şi normele de protecţie a muncii.
Conducătorii de întreprinderi, primarii au aplicat măsuri organizatorice pentru a asigura informarea şi anchetarea accidentelor de muncă. S-au luat măsuri de lichidare a cauzelor producerii accidentelor şi de prevenire a unor eventuale evenimente similare. În rezultatul conlucrării cu primarii în timpul controalelor inspectorii difuzează informaţiile necesare despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii, despre modul de organizare de protecţie a muncii la nivelul agenţilor economici şi în cadrul instituţiilor subordonate primăriilor. Sunt luate măsuri pentru organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii a conducătorilor şi angajaţilor din unităţile economice şi primării.
Oficiul Forţei de muncă
(mun.Chişinău)
În temeiul informaţiei furnizate de către primării a fost întocmit programul de utilizare a forţei de muncă pentru anii 2001 – 2002 şi aprobat prin decizia nr.0319 din 07.09.2000 a Consiliului judeţean Chişinău.
Prevederile lui sunt realizate de către Oficiul forţei de muncă judeţean în comun acord cu secţiile locale plasate în câmpul muncii, primăriile şi agenţii economici.
La propunerea Oficiului forţei de muncă, consiliile locale examinează în cadrul şedinţelor sale diverse chestiuni ce ţin de utilizarea forţei de muncă. În trim.IV 2000, la şedinţa Consiliului primăriei Ţipala, a fost examinată chestiunea despre respectarea legislaţiei muncii de către agenţii economici din teritoriu.
Organele administraţiei publice anual stabilesc pentru agenţii economici cote privind crearea locurilor de muncă pentru invalizi, tineret şi adolescenţi până la 16 ani.
În perioada 01.01.2000 – 01.04.2002 conform cotelor stabilite au fost angajaţi la lucru 9 invalizi, 163 de tineri, 9 persoane sub 16 ani.
În 17 unităţi economice, inclusuv primăria Ustia, Aanenii Noi, s-au organizat lucrări publice remunerate, antrenând în acest fel 162 de şomeri.
Au fost efectuate 2 sondaje: în aprilie 2000 – cu privire la situaţia demografică şi social-economică în judeţ – s-a constatat că circa 11 300 de persoane din judeţ lucrează în străinătate (motivul fiind lipsa locurilor de muncă, salarii mici şi achitare cu întârziere), în luna iulie, cu privire la medierea forţei de muncă.
Funcţionarii oficiului au vizitat 74 de primării, acordând ajutor practic necesar, familiarizând primarii cu legislaţia privind utilizarea forţei de muncă.
S-a constatat că în majoritatea primăriilor nu se respectă legislaţia muncii privitor la disponibilizarea lucrătorilor, salarizarea lor, schimbarea carnetelor de muncă. Oficiul Forţei de muncă a organizat 7 seminare, consfătuiri cu  primarii şi secretarii din primării, în scopul de a asigura declararea de către ei a locurilor vacante de muncă, respectarea legislaţiei muncii. A fost organizate 9 târguri a locurilor  de muncă vacante (or.Anenii Noi, Ialiveni, Străşeni şi Chişinău).
Întru executarea Hotărârii Guvernului RM nr.976 din 25.09.2000 “Cu privire la aprobarea unor regulamente privind modul şi condiţiile de finanţare a agenţilor economici pentru crearea locurilor de muncă în scopul angajării şomerilor”, Oficiul a propus Consiliului judeţean Chişinău să constituie la nivel de judeţ Comisia pentru selectarea proiectelor agenţilor economici privind crearea locurilor nominalizate.
Centrul militar teritorial (or. Străşeni)
În fiecare lună au loc seminare cu primarii şi inspectorii ce ţin de problemelede recrutare, completare şi încorporare.
Primarii autorizează graficul desfăşurării reviziei tehnice a mijloacelor de transport, care corespund normelor tehnice pentru predestinare în forţele armate. Consiliul judeţean a adoptat decizia privind asigurarea îndeplinirii întocmai a planului de mobilizare  şi încorporare în forţele armate.
Cu primarii şi inspectorii de profil,cu agenţii economici au loc instrucţiuni cu privire la recrutare, completare şi încorporare a recruţilor şi rezerviştilor.
Centrul militar a elaborat şi a adus la cunoştinţa executanţilor instrucţiunea privind organizarea serviciului în primării în caz de declarare a mobilizării.
În comun cu organele publice locale de 2 ori pe an se desfăşoară “Ziua recrutului”, de asemenea se organizează întâlniri cu veteranii celui de al II Război Mondial, participanţii la războiul din Afganistan şi la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.
Inspectoratul de poliţie judeţean
(mun.Chişinău, 5 comisariate de sector)
Conform statelor de organizare în cadrul Inspectoratului de poliţie Chişinău activează 84 de şefi de post, 6 şefi de sector, 72 de inspectori de sector. Măsurile de asigurare şi menţinere a ordinii publice sunt organizate în comun cu primăriile localităţilor. Inspectorii de sector dispun de condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii (birou, mobilier, telefon ş.a.).
O conlucrare eficientă persistă între şefii de post şi primarii localităţilor Doroţcaia, Holercani, Ruseştii Noi, Rezeni, Corjova, Vorniceni, Bardar, Speia,Sireţi, ş.a.
În aceste localităţi posturile de poliţie sunt amenajate corespunzător. Şefii de post şi inspectorii de sector sunt echipaţi cu uniformă, desfăşoară în comun diferite măsuri, raiduri. Sunt asiguraţi cu transport şi combustibil.
Totodată menţionăm că nu în toate localităţile judeţului posturile de poliţie dispun de condiţiile respective pentru organizarea şi efectuarea atribuţiilor de serviciu.
Primarul din com.Dănceni până la momentul actual nu a asigurat cu birou postul de poliţie, nu susţine activitatea Gărzii populare. Rămâne nesoluţionată problema atribuirii spaţiului locativ inspectorilor de sector în primăriile Paşcani, Măgdăceşti, Drăsliceni.
Activitatea de combatere şi profilaxie a furturilor, situaţiei infracţionale din sfera relaţiilor familiare, alcoolismului, este organizată în comun cu primăriile, posturile de poliţie, gărzile populare. În SECTORUL Ialoveni sunt formate şi activează 15 gărzi populare (Ruseştii Noi, Horeşti, Moleşti, ş.a.). însă activitatea de organizare şi sporire a eficienţei gărzilor populare este decăzută la acest compartiment, mai persistă elemente de formalism, inconsecvenţă,

Oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat
(mun.Chişinău)
Funcţionează un efectiv din 2 persoane, care la solicitarea primarilor şi Prefecturii, participă la seminare şi consfătuiri cu persoanele cointeresate din teritoriu.
Alte forme de conlucrarea  cu autorităţile publice locale nu se utilizează, dat fiind faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.527 din 1.06.00, iar mai apoi prin art. 13 al Legii nr.1265 – XIV din 5.10.00 “Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor” s-a interzis dreptul organelor înregistrării de stat de a cere confirmarea de către primării a adresei juridice (sediului) întreprinderii care se înregistrează.

Direcţia Statistică

Este de menţionat o conlucrare eficientă a specialiştilor Direcţiei şi secţiilor cu organele publice locale, primăriile, agenţii economici. Practic toată informaţia solicitată este prezentată în termenii stabiliţi  şi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Direcţia protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor
În ianuarie 2001 Direcţia a organizat aplicaţii de 2 zile la protecţia civilă cu genericul: “Acţiunile organelor de conducere  şi forţelor protecţiei civile a primăriilor la lichidarea consecinţelor cutremurului de pământ”, la care au fost antrenate comisiile pentru situaţii excepţionale judeţene şi din primăriile oraşelor, punctul de comandă, formaţiunile protecţiei civile. Au asistat prefecţii judeţelor, reprezentanţii Guvernului, conducerea Departamentului de profil.
În februarie-martie 2001 specialiştii Direcţiei acordă ajutor (lucrând cu fiecare în parte) primăriilor oraşelor, datelor (comunelor)  la întocmirea planului de instruire în domeniu.
În martie direcţia expediază la adresa primăriilor informaţia “Cu privire la analiza rapoartelor despre situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen, declanşate în judeţ”, la care se anexează 2 modele de rapoarte, pe care primarii (preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale) urmează a le prezenta.
De asemenea a fost acordat ajutor practic primarilor Floreni şi Rezeni la elaborarea documentaţiei în domeniul protecţiei civile, urmat de organizarea aplicaţiilor la protecţia civilă în baza unor obiecte economice.
A fost emis ordinul Prefectului nr.20 din 22.02.2001 “Cu privire la recepţionarea, transportarea şi distribuirea  mijloacelor de protecţie chimică  individuală a populaţiei în situaţii excepţionale”, care urmează a fi executat de către primarii şi şeful Direcţiei PC şi AII.
Acţiuni similare se înfăptuiesc şi în vederea profilaxiei incendiilor şi securităţii antiincendiare.

Serviciul de Stat pentru reglementarea proprietăţii funciare

(mun.Chişinău, specialişti în fiecare sector)
Sistematic se organizează seminare cu primarii, specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare în teritoriu. S-au abordat aspectele procesului de vânzare-cumpărare a terenului, licitaţiilor funciare şi pregătirea documentelor necesare pentru darea de seamă funciară. Ca regulă primăriile pregătesc şi prezintă materialele necesare. Serviciul funciar efectuează sistematizarea lor pentru formarea cadastrului funciar al judeţului.
Reprezentanţii serviciului au participat la şedinţele comisiilor funciare şi consiliilor locale privitor la elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului în cadrul Programului Naţional “Pământ”, fiind depistate încălcările legislaţiei în primăriile Ustia, Rezeni, Căpriana, Hârtopul Mare.
În prezent primăriile de comun acord cu întreprinderile care au efectuat lucrările de proiectare, corectează încălcările depistate.
Cu contribuţia serviciului primăriile  au început să organizeze vânzarea-cumpărarea terenurilor publice şi arendarea  lor prin licitaţie sau concurs. Prin conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale, serviciul funciar contribuie la delimitarea hotarelor şi soluţionarea problemei împroprietăririi cetăţenilor localităţilor Humuleşti,  Văduleni şi Chetrosu cu teren conform art.12 a Codului Funciar.
Permanent se organizează şcolarizarea conducătorilor şi specialiştilor primăriilor, întreprinderilor şi a gospodăriilor ţărăneşti în chestiuni de reglamentare a regimului proprietăţii funciare.
De asemenea, prin coordonare cu autorităţile administraţiei publice locale este preconizată atestarea specialiştilor funciari.

 

Oficiul cadastral teritorial

(or.Străşeni, filiale în Anenii Noi, Ialoveni, Criuleni)
Specialiştii Oficiului cadastral teritorial participă activ la seminarele organizate cu specialiştii din primăriile judeţului. Este expusă metodologia înregistrării bunurilor imobiliare, se promovează  documentele ce autentifică drepturile la bunurile imobile, corectitudinea îndeplinirii formularelor şi informaţiei prezentate de primării.
În conlucrare cu specialiştii din primării s-au examinat toate proiectele de organizare a teritoriului gospodăriilor ţărăneşti, s-a verificat corectitudinea repartizării terenurilor, cauzele nerespectării titlurilor de autentificare a deţinătorilor de teren pentru înregistrare. Înlăturarea erorilor comise a sporit posibilităţile cetăţenilor de a efectua corect tranzacţiile solicitate. Până în prezent sunt înregistrate toate terenurile gospodăriilor ţărăneşti în 35 de primării. La cererea primăriilor se prezintă raportul privitor la deţinătorii de terenuri şi tranzacţiile efectuate.
În prezent s-a activizat colaborarea privitor la înregistrarea terenurilor repartizate conform art.82 din intravilanul localităţilor şi înregistrarea construcţiilor şi a terenurilor din intravilanul localităţilor.
S-au finalizat lucrările cadastrale şi înregistrarea bunurilor imobiliare în or.Străşeni şi primăria Codreanca, se îndeplinesc aceste lucrări şi pe teritoriul primăriilor Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Găleşti, Cojuşna, Mereni, Vamiţa, Costeşti.
Întru facilitarea activităţilor cadastrale toţi primarii au primit  câte un volum (ghid) de  legi  “Cadastrul bunurilor imobiliare”.

 

Centru de medicină preventivă

(or.Ialoveni, filiale în Anenii Noi, Criuleni, Străşeni)
Serviciul sanitaro-epidemiologic conlucrează cu administraţia publică locală pentru realizarea măsurilor de profilaxie şi diminuare a maladiilor infecţioase, parazitare, profesionale, asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice  în teritoriu.
Pe parcursul anului 2000 în adresa consiliului judeţean au fost pregătite şi remise spre examinare la Biroul permanent al Consiliului judeţean 8 informaţii analitico-informative pe diverse probleme stringente.
Au fost pregătite şi discutate la şedinţele Consiliului judeţean 6 chestiuni, inclusiv:
·        cu privire la realizarea bilunarului la salubrizarea localităţilor şi sănătatea publică în 3 localităţi din sectorul Ialoveni;
·        cu privire la starea sanitară a 4 localităţi din sectorul Străşeni;cu privire la situaţia epidemiologică de holeră şi bolile diareice acute;
·        despre cazul îmbolnăvirii  de salmoneloză în grup, s.Hansa;
·        despre efectuarea măsurilor profilactice de ameliorare a situaţiei epidemiologice la hepatita virală “A”;
·        cu privire la aprovizionarea cu apă potabilă în or.Ialoveni.
În teritoriile a 17 primării au fost efectuate controale complexe a tuturor obiectivelor ce ţin de asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei.
În rezultat au fost pregătite rezultate ample  şi propuse planuri de măsuri în ameliorarea situaţiei, care mai apoi au fost discutate la şedinţele consiliilor primăriilor (Rezeni, Bardar, Bulboaca, Mereni, Codreanca, Negreşti, Găleşti, Străşeni, Dolna, Recea, Corjeva, Măgdăceşti, Cocieri).
După cum am menţionat la început, conlucrarea serviciilor publice desconcentrate cu administraţiile publice locale se exercită de către factorii de decizie şi specialiştii acestor servicii la scară judeţeană în ansamblu, la nivelul fostelor raioane (sectoare) şi primăriilor în particular. Şi dacă la nivel de judeţ se abordează problemele strategice, de perspectică, conlucrarea operativă zi de zi cu fiecare subiect de administraţie publică locală are loc îndeosebi la nivelul de mijloc, în cadrul oficiilor, secţiilor şi specialiştilor plasaţi în fostele centre raionale şi responsabili pentru anumit sector. În acest context, în condiţiile specifice ale judeţului Chişinău, când autorităţile publice din cadrul judeţului (mun.Chişinău) nu se află în subordinea autorităţilor judeţene, o eficienţă deosebită au demonstrat specialiştii principali ai Direcţiei servicii publice desconcentrate, plasaţi şi responsabili în teritoriu (sector) concret. Anume ei coordonează activitatea serviciilor desconcentrate, concordând-o cu necesităţile administraţiei publice locale. Una din formele de bază sunt consfătuirile de lucru săptămânale cu şefii şi specialiştii serviciilor desconcentrate din sector.
În cadrul lor sunt abordate problemele actuale şi situaţiile de moment în conlucrarea serviciilor cu primăriile, cu agenţii economici, mai ales ce ţin de acumularea, perceperea impozitelor, starea sanitaro-epedemiologică, sanitaro-veterinară, ecologică, protecţia plantelor, protecţia civilă, reglementarea regimului  proprietăţii funciare, stării criminogene, recrutării tinerilor în serviciul militar, încadrării în câmpul muncii, privatizare a obiectelor, evidenţei tehnicii agricole, reviziei tehnice, securităţii muncii şi circulaţiei, problemele ce ţin de statistică. În rezultatul controalelor, deplasărilor în primării, la agenţii economici se aplică măsuri concrete  de ameliorare a situaţiilor create în executarea întocmai a legislaţiei în vigoare.
Spre exemplu, în sectorul Străşeni pe parcursul anului 2001 au fost convocate 47 de consfătuiri de lucru, la care au fost audiate rapoartele şefilor de servicii cu participarea primarilor satelor şi comunelor: Sireţ, Lozova, Sadova, Codreanca, Voinova, Recea – au fost elaborate măsuri privind îmbunătăţirea perceperii impozitelor locale; Vorniceni, Scoreni, Recea, Negreşti, Rădeni, Micleuşeni, Bâcovăţ  – problemele sanitaro-epidemiologice; Codreanca, Oneşti, Găleşti, Pănăşeşti – evidenţa resurselor de muncă şi încadrarea în câmpul muncii a şomerilor; Lozova, Micleuşeni, Sadova – evidenţa şi resrutarea tinerilor în serviciul militar; Recea, Codreanca, Lozova, Străşeni – situaţia criminologică etc.
Având în vedere faptul că, în rezultatul alegerilor administraţiei publice locale în anul 1999, mai bine de 70 la sută din primari şi o bună parte din secretarii consiliilor au intrat în funcţiile vizate pentru prima oară, a fost necesar de aplicat măsuri concrete la familiarizarea primarilor şi secretarilor cu întreg setul de legi şi acte normative privitor la administraţia publică locală, şefii serviciilor desconcentrate au prezentat comunicări şi explicaţii concrete cum de aplicat în practică fiecare articol şi punct al acestor acte.
În scopul conlucrării mai eficiente cu autorităţile administraţiei publice locale serviciile publice plasate în sectoare pun accentul pe:
·                    organizarea seminarelor, întrunirilor cu primarii, specialiştii din primării pentru a le explica, a aduce la cunoştinţă toate modificările legislaţiei din domeniile de activitate (fiscal, ecologic, funciar ş.a.).
·                    deplasări în teritoriu, inclusiv la solicitarea primăriilor sau a specialiştilor pentru a soluţiona diverse probleme.
·                    Participarea la şedinţele consiliilor locale şi înaintarea unor probleme spre examinare în cadrul acestora.
Specialiştii serviciilor desconcentrate sunt partea activă la seminarele organizate trimestrial de către Prefectura judeţului, având proprietatea să abordeze problemele ce-i vizează.
Plus la aceasta, fiecare serviciu, pe parcursul anului 2001 şi I trimestru al anului 2002 a organizat seminare zonale, la care au fost invitaţi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. Spre exemplu: Oficiul Fiscal Criuleni pe parcursul anului 2001 a convocat 9; în anul 2002 + 3 seminare, având ca scop aducerea la cunoştinţă a actelor normative despre calcularea şi achitarea impozitelor, taxelor locale, examinarea titlului 6 al Codului fiscal ş.a.  au acordat ajutor practic, au asistat la şedinţele consiliilor locale când s-a examinat problema aprobării taxelor locale.
În scopul majorării volumului de acumulări a impozitelor în buget au fost efectuate numeroase deplasări în teritoriu, unde în comun cu perceptorii fiscali din primării a fost organizată colectarea impozitelor de la persoanele fizice. În anul 2001 aceste grupe comune de lucru, doar în sectoarele Criuleni şi Dubăsari  au contacta 39818 de persoane fizice, în rezultat 28940 din ele şi-au onorat obligaţiunile fiscale, achitând impozite în sumă de 1,78 mln. Lei. Concomitent, colaboratorii secţiei impozitarea persoanelor fizice au controlat dacă perceptorii fiscali predau la timp sumele încasate  în instituţiile bancare.  Au fost depistate încălcări la 13 primării.
Destul de efectivă este şi conlucrarea cu primăriile a  serviciului ecologic din aceste sectoare. Pe parcursul anilor 2002 – 2001 au fost efectuate 680 de controale a respectării legislaţiei ecologice.  Inspectorii au largă susţinere în primăriile Dubăsarii Vechi, Cimişeni, Coşniţa, Molovata, Oxentea, Ustia, Criuleni, Micleşti, Hârtopul Mare, Pîrîta, Măşcăuţi, Hruşova ş.a., unde pe parcursul ultimelor 2 ani s-au organizat 22 de raiduri ecologice în comun cu specialiştii din primării şi poliţiştii de sector. La propunerea serviciului ecologic consiliile  locale au aprobat măsuri concrete de combatere a încălcărilor legislaţiei silvice. Inspectorii serviciului ecologic sunt invitaţi la şedinţele consiliilor locale. Serviciul ecologic în comun cu specialiştii Ministerului Mediului şi Amenajării  Teritoriului au organizat 2 seminare cu primării şi agenţi economici vizând amenajarea rampelor pentru depozitarea deşeurilor, efectuarea plăţilor pentru poluarea mediului înconjurător. În rândurile inspectorilor voluntari au fost promovaţi 29 de cetăţeni din primăriile sectoarelor din Criuleni, Dubăsari, care, având legitimaţii,  participă la raidurile sanitare şi ecologice.
Datorită acţiunilor comune s-a îmbunătăţit situaţia în domeniul ocrotirii mediului în primăriile Hîrtopul Mare (a scăzut volumul tăierii ilicite a arborilor din fâşiile forestiere), Hruşova (au fost practic lichidate gunoiştile neautorizate), Coşniţa, Pîrîta, Drăsliceni (aici s-a plantat un parc cu suprafaţa de 1,5 ha şi s-a amenajat o rampă nouă pentru depozitarea deşeurilor. Tendinţe de îmbunătăţire sunt şi în primăriile Criuleni, Oxentea, Doroţcaia, Boşcana. Dar nu pretutindeni se manifestă o conlucrare afectivă.
Specialiştii din teritoriu fiind ajutaţi şi susţinuţi de către conducerea Prefecturii iniţiază acţiuni utile la solicitarea primarilor, altor funcţionari publici. Astfel în or. Ialoveni la 5 ianuarie 2002 a avut loc o întâlnire de lucru a primarilor cu şefii şi specialiştii tuturor serviciilor desconcentrate; la 14 martie 2002 primarii, secretarii, inginerii cadastrali, perceptorii fiscali au ţinut sfat cu şefii serviciilor desconcentrate de rang judeţean; la 18 ianuarie 2002 primarii din sector au avut o întâlnire de lucru cu procurorul, comisarul de poliţie, preşedintele judecătoriei şi prefectul judeţului.
Conlucrarea serviciilor desconcentrate cu autorităţile administraţiei publice locale în permanenţă este în vizorul conducerii prefecturii, direcţiei de profil, autorităţilor publice centrale, care au constituit şi finanţează aceste servicii. Chestiunea “Cu privire la eficienţa activităţii serviciilor publice desconcentrate în sectorul Anenii Noi şi conlucrarea lor cu administraţia publică locală” a fost inclusă în Programul de activitate a Prefectului judeţului, a fost obiectul unui control minuţios, s-a întocmit o notă informativă, care a fost examinată la şedinţa în deplasare a Colegiului de administrare a serviciilor publice desconcentrate. Acţiunea s-a desfăşurat la 5 decembrie 2000 în oraşul Anenii Noi, au fost prezenţi şefii serviciilor publice desconcentrate judeţene, conducătorii şi specialiştii structurilor lor în sector, primarii. A avut loc o discuţie constructivă,  au fost expuse propuneri şi opinii. În rezultat a fost emis ordinul Prefecturii nr.157 din 11.12.2000, care a preconizat sarcini pentru direcţiile Prefecturii, unele recomandaţii primarilor.
În scopul îmbunătăţirii conlucrării cu administraţia publică locală conducătorii serviciilor publice desconcentrate judeţene au fost obligaţi:
         să revadă baza normativă de funcţionare şi organizare internă a activităţii oficiilor şi specialiştilor cu loc de lucru permanent în fostele centre raionale ale judeţului (regulamente, fişe de funcţie), aducându-le la cerinţele legislaţiei în vigoare şi necesităţile reale ale serviciului respectiv şi administraţiei publice locale din teritoriu;
         să amelioreze situaţia despre deplasarea sistematică, conform unui grafic adus la cunoştinţa primarilor, a factorilor de decizie şi specialiştilor pentru acordarea  de ajutor metodic şi conlucrarea cu specialiştii respectivi ai  primăriilor oraşelor, satelor, (comunelor);
         să elaboreze fişa-tip de funcţie a specialistului de profil,  agenda de atribuţii pentru angajaţii din primării, abilitaţi să îndeplinească lucrări ce ţin de domeniul serviciului desconcentrat respectiv, să urmărească întocmirea şi implimentarea acestor aceste în primăriile judeţelor, informând în scris asupra faptului Direcţia servicii publice desconcentrate a Prefecturii;
         conducătorii oficiilor şi specialiştii cu loc de lucru permanent în sectoare, în baza rezultatelor anului 2000,  să prezinte consiliilor locale în scris informaţii succinte despre conlucrarea cu administraţiile publice locale în perioada de raport.
În linii mari aceste deziderate îşi găsesc oglindire în activitatea cotidiană a serviciilor publice desconcentrate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships