CONTRACT DE ASIGURARE1)
Incheiat astazi ………………….
la ……………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………., str. ……………………………………. nr. …………., bloc ……….., scara ………, etaj ……, apartament ……., judet/sector …………………………………/……, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………….., sub nr. ……………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din ………………………………, avand contul nr. ………………………………, deschis la ………………………………………………………….., reprezentata de …………………………………………, cu functia de ……………………………………………., in calitate de asigurator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………, str. ………………………… nr. ………………………, bloc ……………, scara …………, etaj ………, apartament …….., judet/sector …………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………., cod fiscal nr. …………………………………… din ………………….., avand contul nr. ………………….., deschis la ………………………., reprezentata de ……………………………………….., cu functia de ……………………………………………………….., in calitate de asigurat, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) …………………………, str. ……………………………………………. nr. ……………, bloc ……….., scara ………, etaj ……., apartament ………., sector/judet ……………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………….. din ……………………………….., a Tribunalului ………………………., codul fiscal nr. ……………………….. din …………………., avand contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentata de ……………………………., cu functia de ……………………., in calitate de asigurat, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………, str. …………………………………….. nr. ………….., bloc ……….., scara …………., etaj ………….., apartament …………, sector/judet ……………………….., posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ……………….., eliberata de Primaria ………………………, codul fiscal nr. …………………….. din …………………., avand contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentata de …………………………………………………, cu functia de……………………………………………………………., in calitate de asigurat, pe de alta parte,
sau
1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………., str. ………………………….., nr. …………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. in (localitatea) ……………………., sector/judet ……………………….., fiuI lui ………………………………… si al ……………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …… nr. …………. eliberat de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………, in calitate de asigurat, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de asigurare cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Asiguratorul, in temeiul conditiilor de asigurare prevazute in anexa nr. ………………… Ia prezentul contract, il asigura pe asiguratul sus-mentionat, in calitate de detinator aI autovehiculului:
2.2. Felul asigurarii, suma asigurata si prima de asigurare sunt cele prevazute in tabelul de mai jos:
Felul asigurarii
Moneda
Suma asigurata
Prima de asigurare
Total
2.3. Prima de asigurare de ………………………., adica ……………….., s-a achitat cu chitanta nr. ………….. din ……………………. .
III. TERMENUL ASIGURARII
3.1. Asigurarea se incheie pe timp de …………….., de la ………………… si pana la ………………………. .
3.2. Asigurarea este valabila ………………………………………………………………………………………………..
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
4.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
4.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ……………………. astazi ……………………., data semnarii lui.
ASIGURAT
ASIGURATOR
__________________
            1) Asiguratorul, de obicei, emite o polita/carte internationala de asigurare pe care o preda asiguratului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships