CONTRACT DE BARTER
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………., str. ……………………………………… nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……….., judet/sector ……………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ………………………………., avand contul nr. …………………………………………….., deschis la …………………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………. reprezentata de ………………………………., cu functia de ……………………………………………………., cetatean ……………………………. posesor act de identitate/pasaport …………………., in calitate de exportator, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………, str. ……………………………………… nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ………., judet/sector ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………………………, deschis la …………………………………………………….,existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………. reprezentata de ………………………………, cu functia de ……………………………………………, cetatean ……………………………….. posesor act de identitate/pasaport ………………………………………….., in calitate de importator,
       au convenit sa incheie prezentul contract de barter, in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta schimbul de marfuri dintre exportator si importator, astfel: exportatorul va livra importatorului produsele ce sunt mentionate in anexa nr. 1 pct. 1 la prezentul contract, iar importatorul va livra, in contrapartida, produsele mentionate si descrise in anexa nr. 1 pct. 2 la prezentul contract.
2.2. Raportul de schimb convenit intre partile contractante stabilite in baza preturilor existente pe piata mondiala, a caracteristicilor marfurilor, a loturilor de produse livrate in avans, a termenelor de livrare, se stabileste dupa cum urmeaza:
       (se trece unitatea de masura) ………………………. buc./kg/tone, cu livrare in lunile ……………………. anul ……./……… .
2.3. Exportatorul va livra marfa ………………………………….. conform regulii INCOTERMS 1990 ………………………………….. .
2.4. Importatorul va livra marfa ………………………………….. conform regulii INCOTERMS 1990 ………………………………….. .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Termenul/termenele de livrare pentru cantitatea de (se trece unitatea de masura) …………………… buc./kg/tone este/sunt ………….., incepand cu data de ………………………… pana la data de ……………………… .
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Importatorul se obliga sa deschida o garantie bancara irevocabila in valoare de ……………………. din valoarea marfurilor care formeaza obiectul prezentului contract plus ……………………. % din contravaloarea dobanzilor aferente.
4.2. In cazul in care importatorul nu va efectua livrarile de marfuri cuvenite exportatorului, acesta din urma va putea incasa garantia bancara, fara acordul importatorului si isi va acoperi diferenta pe riscul si cheltuiala importatorului, potrivit clauzelor prezentului contract.
V. CALITATEA MARFURILOR
5.1. Calitatea marfurilor este cea prevazuta in anexa nr. …………………………….. la prezentul contract, determinata prin …………………… (efectuarea unor analize de laborator, demonstratii tehnice etc.).
5.2. Calitatea marfurilor a fost atestata pentru fiecare parte contractanta in parte, de catre o comisie formata din persoane competente. Documentele de atestare a calitatii marfurilor sunt: …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
5.3. Neconcordanta livrarilor cu calitatea marfurilor specificata in contract conduce la refuzul acesteia de catre partea lezata.
VI. CONDITII DE LIVRARE
6.1. Marfurile vor fi livrate conform conditiei INCOTERMS 1990 ……………………………………………….. .
6.2. Fiecare parte contractanta va comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii marfii la granita, precum si greutatea neta a marfii.
VII. GARANTII
7.1. Partile contractante se obliga sa garanteze marfa, in functie de specificul acesteia, eliberand certificate de garantie in care se vor indica:
7.2. Inauntrul termenului de garantie, fiecare parte contractanta se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru marfa livrata si furnizarea de piese de inlocuire, aceste operatiuni efectuandu-se gratuit.
7.3. Atat importatorul, cat si exportatorul sunt raspunzatoare, de viciile ascunse si viciile marfurilor livrate.
VIII. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI
8.1. Exportatorul va transporta marfa*) …………………………….. .
8.2. Importatorul va efectua transportul marfii*) …………………………….. .
__________________
            *) Modul de efectuare a transportului este in functie de specificul marfurilor ce trebuie livrate. Astfel vor fi stipulate in contract: caile de transport, necesitarea corelarii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport, tranzitorii etc.
IX. RECLAMATII
9.1. Atat exportatorul, cat si importatorul au dreptul sa reclame, unul celuilalt, in urma constatarii, abaterile cantitative, calitative sau defectiunile marfurilor ce fac obiectul prezentului contract, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate de parti.
9.2. Reclamatiile vor fi facute in scris, in termen de …………………………….. zile/luni de la preluarea marfii si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
9.3. Defectiunile constatate de parti, in urma transportului defectuos, se vor regasi in reclamatii adresate carausului, cu instiintarea si a celeilalte parti de catre partea contractanta care le-a descoperit.
X. INVALIDAREA PARTIALA
10.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
10.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
XI. DIVIZAREA CONTRACTULUI
11.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
11.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………….*).
_______________
            *) Ex: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul etc.
XII. RENUNTAREA LA DREPTURI
12.1. Faptul ca (una dintre parti) ………………………… nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI
13.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
13.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.
XIV. FORTA MAJORA
14.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
14.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
14.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
XV. CLAUZA PENALA
15.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de ……………………………, astfel: …………………………………………………………………………. .
XVI. NOTIFICARI
16.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
16.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
16.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
17.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.
XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
sau
18.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
18.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
XIX. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
19.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
19.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………. astazi ……………………., data semnarii lui.
EXPORTATOR,
……………………………………..
REPREZENTANTI LEGALI,
…………………………………………………
IMPORTATOR,
……………………………………..
REPREZENTANTI LEGALI,
…………………………………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships