CONTRACT DE GARANTIE
Incheiat astazi ………………….
la ……………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social in Bucuresti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentata de ………………………………………. cu functia de …………………………………. in calitate de angajator, pe de o parte si
1.2. Dl/Dna ………………………………….., domiciliat(a) in …………………., str. …………………………………… nr. …….., bloc ……., scara ……., etaj …….., ap. …….., sector/judet ….., fiul lui ………………………… si al …………………………, nascut in …………………………, la data de ………………………………………., posesorul ………………………………………….. seria……….. nr. ………………………………., cod numeric personal …………………………………….., in calitate de angajat-gestionar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract, accesoriu al contractului de munca nr. ………………….. din ………………………… privind constituirea garantiei materiale prevazute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Angajatul-gestionar, salariat al societatii sus-mentionate, avand un salariu de baza lunar in valoare de ………………………………………….. lei se obliga ca, in vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in gestiunea ce i-a fost incredintata sa constituie o garantie in numerar in suma de ………………………………… lei pentru valoarea bunurilor gestionate de …………………………… lei.
2.2. a)   Garantia in numerar va fi retinuta de la angajatul-gestionar in ………………………… rate lunare       de ………………………… lei fiecare, din salariul sau.
       b)  Ratele se vor retine odata cu primirea chenzinei a II-a.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Daca exista mai multe urmariri in perioada constituirii garantiei materiale convenite si, ca urmare, angajatorul nu va putea sa retina garantia in numerar din salariu, angajatul-gestionar se obliga ca, din veniturile sale, sa depuna la data la care se face plata chenzinei a II-a ratele datorate, devenite scadente.
3.2. Angajatorul va retine (primi) sumele aferente de la angajatul-gestionar si se obliga sa o depuna in cont la C.E.C. evidentiind operatiunea respectiva in contabilitatea sa. De asemenea, angajatorul se obliga sa restituie suma retinuta in contul garantiei materiale, impreuna cu dobanzile aferente, acestuia, numai in cazul incetarii contractului de munca sau la trecerea sa intr-o functie pentru care nu este necesara constituirea garantiei materiale.
3.3. a)   Angajatul-gestionar consimte ca garantia in numerar sa fie folosita de angajator pentru     acoperirea pagubelor produse in gestiunea ce i s-a incredintat.
       b)  In acest scop, angajatul-gestionar imputerniceste societatea ca intr-o asemenea eventualitate      sa ridice din cont suma aferenta, pana la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii         acesteia si a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva angajatului-           gestionar.
       c)  Totodata, angajatul-gestionar se obliga sa reintregeasca garantia in numerar in conditiile   prevazute pentru constituirea ei.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
4.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
4.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea, de catre partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
4.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ….. exemplare, din care …………………………. .
ANGAJATOR
ANGAJAT-GESTIONAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships