CONTRACT DE CONSULTANTA
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ……………………… nr. ……………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ……………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………., sub nr. ………………………………….. din ……………………….., cod fiscal nr. ………………………… din ………………………….., avand contul nr. ……………………… deschis la ………………………., reprezentata de ……………………………………, cu functia de ………………………………….., in calitate de consultant, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………….., str. …………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ………………….., posesoarea autorizatiei nr. ………………….. din ………………, eliberata de Primaria ……………………………….., codul fiscal nr. …………………………… din …………………….., avand contul nr. ……………………………….. deschis la …………………………., reprezentata de …………………………., cu functia de …………………………., in calitate de consultant, pe de o parte, si
sau
1.1. (numele si prenumele) …………………………………., cu sediul in (localitatea) ………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ………., sector/judet …………………., posesorul autorizatiei nr. …………………. din …………….., eliberata de Primaria ………………………………, codul fiscal nr. …………………… din …………………, avand contul nr. ………………………………… deschis la …………………………………., persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente, in calitate de consultant, pe de o parte, si
sau
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj …….., apartament ……., sector/judet ………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) …………………………. sector/judet ……………………., fiul lui ……………………………… si al ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de …………………. la data de ………………., cod numeric personal ……………………………., in calitate de consultant, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………. nr. ………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………….., avand contul nr. …………………… deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de beneficiar/client, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ……………………………………………, str. ………………………….. nr. …………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ……………………………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………… din ………………………………, a Tribunalului ………………………., codul fiscal nr. ………………………… din …………………………, avand contul nr. …………………….. deschis la ………………………………….., reprezentata de ………………………………………, cu functia de ……………………………, in calitate de beneficiar/client, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………., str. …………………….. nr. …………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………, posesoarea autorizatiei nr. …………….. din …………….., eliberata de Primaria ………………………………………, codul fiscal nr. ………………………………. din …………………………….., avand contul nr. ……………………. deschis la ……………………………., reprezentata de ………………………….., cu functia de ………………………., in calitate de beneficiar/client, pe de alta parte,
sau
1.2. D ……………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ………………………………… sector/judet ………………………….., fiul lui ………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………… nr. …………………, eliberat de …………………. la data de ………………., cod numeric personal …………………………….., in calitate de beneficiar/client, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului urmatoarele: *) …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la capacitatea si eficienta maxima timp de ……………….. ore pe ………………… .
2.3. Majorarea numarului de ore se poate efectua prin act aditional incheiat de parti.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ……………………. (zile/luni/ani), incepand de la data de …………………… si pana la data de …………………… .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul serviciilor prestate si al lucrarilor efectuate este de …………………………. lei pe ora de lucru efectiva.
4.2. Plata pretului se va efectua la sfarsitul lunii/a perioadei lucrate**).
4.3. Partile au convenit ca beneficiarul/clientul sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face in numele sau, daca acesta a fost, in prealabil, de acord cu plata lor.
4.4. Decontarea cheltuielilor facute in numele beneficiarului se face pe baza de decont insotit de acte justificative legale.
4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:
V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI
5.1. In asigurarea serviciilor pe care le presteaza si a lucrarilor pe care le efectueaza, consultantul este persoana juridica independenta, care are statutul de angajat al clientului.
5.2. Consultantului ii revine plata tuturor impozitelor si taxelor legale.
5.3. In ceea ce priveste serviciile prestate sau lucrarea efectuata, consultantul se obliga sa nu angajeze sau sa efectueze nici o activitate in detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
sau
6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune – interese in valoare de …………………………….., astfel: …………….
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa pretinda daune-interese.
IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexa.
X. NOTIFICARILE INTRE PARTI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
11.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
sau
11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
CONSULTANT
BENEFICIAR/CLIENT
Anexa
ANGAJAMENT
       Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .
I. Obiect
1.     Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) ………………………………………………………………………… ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2.     Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
3.     De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………….. .
II. Sfera circulatiei informatiilor
4.     (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………………… poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5.     Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ………………………………………….aproba in scris aceasta posibilitate.
6.     (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………………….. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7.     Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8.     Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
9.     Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
10.   Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
V. Incetarea angajamentului
11.   Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12.   La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
       Prezentul angajament s-a incheiat in ……….. exemplare, din care …………., astazi ………………. .
SEMNATURILE PARTILOR
___________________
            *) Se inscriu serviciile, lucrarile etc. pe care le va efectua, precum si avizele/aprobarile (daca este cazul) pe care le va obtine consultantul.
            **) Daca durata serviciilor este mai mica de o luna.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships