CONTRACT DE CONSULTANTA
Incheiat astazi ………………..
la ………………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc …………, scara ………..,. etaj …….., apartament ………, judet/sector ……………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………….., sub nr. ………………… din …………………………, cod fiscal nr. …………………………… din …………………… avand contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de ……………….., cu functia de …………………., in calitate de consultant, pe de o parte,
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………… str. …………………………………….. nr. ……. bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………, posesoarea autorizatiei nr. …………… din ………………, eliberata de Primaria ………………………………………….., codul fiscal nr. …………………………….. din …………………….., avand contul nr. …………………………………………, deschis la …………………………………., reprezentata de …………………………………………., cu functia de …………………………., in calitate de consultant, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………….., str. ………………………. nr. ………………., bloc ………….., scara …………, etaj …………, apartament ……….., judet/sector ……………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………., sub nr. ……………… din ………………………….., cod fiscal nr. ………………………………….. din ………………., avand contul nr. ……………………, deschis la …………………………, reprezentata de ………………………, cu functia de ……………………………………………………….., in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia ………………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ………………………………….., str. ………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judet ………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………… din ……………………………, a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ………………………. din …………………, avand contul nr. …………………, deschis la …………………………., reprezentata de …………………………., cu functia de ……………………, in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) …………………………………, str. …………………………….. nr. ………, bloc ……., scara …….., etaj …….., apartament ……., sector/judet ………………………, posesoarea autorizatiei nr. …………… din ……………….., eliberata de Primaria ……………………………………., codul fiscal nr. ………………………………. din …………………………., avand contul nr. ………………………………………, deschis la …………………………………, reprezentata de …………………………………………, cu functia de ……………………………………………………….., in calitate de beneficiar (client) pe de alta parte,
sau
1.2. D …………………………………………………………., domiciliat in …………………………., str. …………………. nr. ………….., bloc ………., scara ……………., etaj …………….., apartament ………………, sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………… in (localitatea) …………………………………………, sector/judet ………………………………………………………………, fiul lui …………………………………………. si al ………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ………………………………………………, in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Consultantul se obliga sa asigure beneficiarului (clientului) urmatoarele servicii:
2.2. Serviciile pe care le asigura consultantul, enumerate la pct. .2.1, vor fi la capacitate si eficienta maxima, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
III. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
3.1. Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului: …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
3.2. Plata remuneratiei consultantului se va face astfel: …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
3.3. a)   Beneficiarul (clientul) este de acord sa ramburseze consultantului, cheltuielile pe care acesta       le va efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe      baza de decont insotit de documente justificative.
       b)  Prin cheltuieli rambursabile se intelege: …………………………………………………………………..      …………………………………………………………………………………………………………………………. .
       c)  Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii          lucrarilor pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Consultantul se obliga:
4.2. Beneficiarul (clientul) se obliga:
V. CLAUZA PENALA
5.1. In caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract, consultantul se obliga sa plateasca penalizari de ….. % pe zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate.
5.2. Neplata la termen a remuneratiei stabilite, precum si a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de ……………………………… % pe zi.
VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VII. NOTIFICARI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
sau
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila de reprezentantii lor.
8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
X. INCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract de consultanta inceteaza in urmatoarele situatii:
10.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin ….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
10.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului contract, are obligatia sa plateasca consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, in virtutea clauzelor acestuia.
10.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………………………………… exemplare din care …………………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
CONSULTANT
BENEFICIAR
Anexa
ANGAJAMENT
            Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ……………………………… si …………………………………………… si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. ……………………………………………….. din ………………………..
I. OBIECT
II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR
III. DURATA ANGAJAMENTULUI
IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI
       Prezentul angajament s-a incheiat in …………………………….. exemplare din care …………………., astazi …………………………………………
SEMNATURILE PARTILOR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships