CONTRACT DE MANDAT1)
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ……………….. sector/judet …………………………….., fiul lui ………………………………….. si al ………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………… eliberat de ……………….., cod numeric personal …………………………….., in calitate de mandant, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………….., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ………………. sector/judet ……………………………….., fiul lui ………………………………… si al …………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………….. eliberat de ……………., cod numeric personal …………………, in calitate de mandatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI2)
2.1. Mandantul il imputerniceste pe mandatar, ca in numele sau si pentru el, sa vanda cui va crede de cuviinta, in conditiile pe care le va crede de cuviinta si la pretul ce-l va socoti potrivit, imobilul proprietatea mandantului in temeiul ……………………………., compus din …………………….., situat in (localitatea) ……………….. str. ……………….. nr. …….., bloc ……., scara …….., etaj ……., ap. ………., judetul/sectorul …………………………… si avand urmatoarele vecinatati ………………………………… . Mandatarul va primi, pentru mandant si in numele sau, pretul convenit, indeplinind toate formalitatile necesare incheierii si autentificarii contractului de vanzare-cumparare si semnand valabil pentru mandant si in numele sau ori de cate ori va fi nevoie.
2.2. Mandatarul poate trata si incheia orice contract de inchiriere cu oricine, fixand termenul si pretul in conditiile ce le va crede de cuviinta, dar nu in defavoarea mandantului, in conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plati impozitele si taxele de orice natura, va putea face reparatii, va putea actiona in judecata pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o buna administrare. El va putea reprezenta pe mandant si ii va putea sustine interesele fata de organele de administratie publica, de instantele judecatoresti si in fata oricaror persoane fizice si juridice.
2.3. Pentru prestatia realizata, mandantul se obliga sa plateasca mandatarului …………………………. % din valoarea profitului realizat.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract s-a incheiat pe o durata de …………. luni/ani, incepand cu data de ……………… pana la data de ……………….. .
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Obligatiile mandatarului sunt urmatoarele:
a)       sa execute mandatul;
b)       sa dea socoteala de gestiunea sa.
4.2. Obligatiile mandantului sunt urmatoarele:
a)       de a-l dezdauna pe mandatar pentru pierderile suferite prin indeplinirea mandatului;
b)       de a-i restitui cheltuielile utile si necesare efectuate cu ocazia executarii mandatului3).
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract de mandat inceteaza in urmatoarele cazuri:
a)       revocare totala sau partiala5);
b)       renuntare;
c)       moartea mandantului sau a mandatarului;
d)       interdictia mandantului sau mandatarului6);
e)       falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului7);
f)         imposibilitatea executarii mandatului8);
g)       indeplinirea mandatului9).
5.2. Dupa incetarea contractului, toate actele juridice incheiate ca mandatar sunt nule.10)
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Mandatarul raspunde:
a)       in cazul in care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;
b)       de valoarea bunurilor pe care trebuie sa le primeasca, dar a neglijat sa le ridice;
c)       de fructele percepute sau de cele pe care ar fi trebuit sa le perceapa.
6.2. Mandatarul se obliga sa plateasca dobanda la sumele incasate in numele mandantului si folosite in interesul sau.11)
6.3. Mandatarul poate sa-si substituie o alta persoana, care sa indeplineasca total sau partial obligatiile rezultate din mandat.12)
6.4. Prezentul contract s-a incheiat astazi ………………………….. in ……………………….. exemplare originale.
MANDATAR
MANDANT
            NOTE:
1)       Contract de mandat sau procura speciala.
2)       Procura generala de administratie. Domeniile si actele de reprezentare sunt multiple. Contractul de mandat (procura) se autentifica de notarul public.
3)       Mandantul va datora si dobanzi la sumele avansate de mandatar, care vor curge „din ziua in care mandatarul a facut plata fara sa fie necesara punerea in intarziere”.
4)       Mandantul poate (conf. art. 1553 Cod civil) revoca mandatul si constrange pe mandatar de a-i remite inscrisul de imputernicire.
5)       Un mandat special nu revoca un mandat general decat pro parte.
6)       Punerea sub interdictie a unuia dintre ei duce la stingerea mandatului (art. 1552 pct. 3 Cod civil).
7)       Nu va avea loc stingerea mandatului prin falimentul sau insolvabilitatea mandantului cand mandatul a fost incheiat in interesul mandantului sau mandatarului ori al mandantului sau al unui tert. Cel care este falit sau insolvabil nu poate invoca incetarea mandatului pe un asemenea considerent. Cererea o poate face insa cealalta parte contractanta.
8)       Un caz fortuit sau forta majora poate impiedica indeplinirea mandatului (de ex.: obiectul mandatului a pierit intr-o inundatie etc.).
9)       Incetarea mandatului poate avea loc in momentul implinirii conditiei sau a termenului.
10)   Exista insa doua exceptii:
a)       conf. art. 1557 Cod civil, „E valid ceea ce face mandatarul in numele mandantului, atat timp cat nu cunoaste moartea lui sau existenta uneia dintre clauzele ce desfiinteaza mandatul”;
b)       conform art. 1558 Cod civil „In cazurile art. 1557 sunt valide contractarile mandatarului cu cei de al treilea, care sunt de buna-credinta”.
11)   Cand prin folosirea sumelor de catre mandatar s-a produs si o paguba mandantului, atunci mandatarul va datora si daune-interese.
12)   Daca este cazul substituirea mandatarului se poate face prin specificare in contract sau printr-un act ulterior, cu consimtamantul mandantului. Iar daca substituirea are loc fara consimtamantul mandantului, atunci mandatarul va raspunde pentru activitatea tertilor care substituie. Conf. art. 1539-1541 Cod civil, mandatarul nu raspunde in nici un caz pentru daunele cauzate prin delict de catre o terta persoana.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships