CONTRACT DE RENTA VIAGERA
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………, fiul lui …………………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….., nr. ……………………., eliberat de …………………………, cod numeric personal ………………………………………, in calitate de credirentier, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………, nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ……………………… sector/judet ……………………….., fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……………, nr. ………………., eliberat de …………………………….., cod numeric personal …………………………………., in calitate de debirentier, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de renta viagera, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Credirentierul transmite debirentierului cu titlu oneros/gratuit urmatoarele bunuri1) ………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Credirentierul declara ca bunurile nu au fost scoase din circuitul civil, ramanand continuu in stapanirea sa, in mod legal, nu sunt grevate de sarcini sau servituti si garanteaza pe debirentier impotriva evictiunii, totale sau partiale, in conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.
sau
2.2. Credirentierul plateste suma de …………………… lei debirentierului, cu scopul ca acesta din urma sa plateasca credirentierului o renta lunara de …………………………………… lei, pana la decesul credirentierului.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul incepe sa-si produca efectele o data cu plata primei rate la data de ………………………, asigurandu-se o renta viagera anuala de ………………….. lei, platibila la locuinta credirentierului, in rate lunare egale, in ziua a ……………………. a fiecarei luni.
3.2. La data decesului credirentierului …………………………… inceteaza si plata rentei viagere, din chiar ziua decesului acestuia. Mostenitorii vor primi renta viagera restanta, dupa ce vor face dovada calitatii de mostenitori.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Obligatiile debirentierului sunt urmatoarele:
a)       garanteaza cu2) (ipoteca, fidejusiune etc.) ………………………………. plata rentei viagere si se obliga ca nu va diminua aceasta garantie;
b)       sa plateasca renta la termenele stabilite;
c)       in caz de rezolutiune a contractului are obligatia de a institui credirentierului bunurile/suma primita;3)
d)       daca intervine anularea contractului din culpa sa, se obliga sa repare credirentierului prejudiciul cauzat.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul de renta viagera inceteaza:
a)       prin moartea persoanei in favoarea careia s-a constituit renta;
b)       la implinirea termenului de prescriptie extinctiva; 4)
VI. CLAUZA PENALA
6.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti daune-interese in valoare de …………………………….., astfel: ……………… .
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
7.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi, data semnarii lui.
CREDIRENTIER,
DEBIRENTIER,
            NOTE:
1)       In cazul in care obiectul contractului de renta viagera il constituie un teren, actul se intocmeste in forma autentica.
2)       Conform art. 1646 Cod civil, persoana in favoarea careia s-a constituit renta, cu titlu oneros, poate cere desfiintarea contractului, daca debirentierul nu ofera garantiile promise.
3)       Conform art. 1647 Cod civil, contractul de renta viagera este un contract aleatoriu, a carui rezolutiune nu poate fi ceruta de catre credirentier pentru neexecutare. Si totusi, rezolutiunea contractului va fi posibila atunci cand partile au inscris in contract un pact comisoriu expres.
4)       Atunci cand, la moartea credirentierului, raman sume restante, mostenitorii acestuia au dreptul sa urmareasca sumele scadente la data decesului. Dreptul la actiune, prin care se pretind ratele scadente, se va exercita in termenul general de prescriptie de trei ani. Renta viagera fiind un contract cu executare succesiva, termenul de prescriptie se va calcula raportat la fiecare rata de renta in parte.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships