Incheiat astazi 9 noiembrie 2003
la Notariatul Public „X.Y.”
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D-na Popescu Maria, domiciliata in Iasi, str Zorilor nr.4, bloc L2, scara A, etaj 3 , apartament 9, judetul Iasi, nascuta la data de 4.03.1951 in Bacau, judetul Bacau,  fiica lui Gheorghe si a Mariei, posesoarea cartii de identitate seria MX nr.061293 eliberata de Politia Municipiului Bacau, cod numeric personal 21951034298, in calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si
1.2. Dl. Marin Ioan, domiciliat in Iasi , str.Florilor  nr.6 , bloc V3, scara A, etaj 9, apartament 54, judetul Iasi , nascut la data de 14 februarie 1957 in Iasi, judetul Iasi, fiul lui Ioan si al Ioanei, posesorul cartii de identitate seria GT nr.546893 eliberata de Politia Municipiului Iasi , cod numeric personal 1195702140762,
      au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Vanzatorul , in calitate de proprietar al averii defunctului Ionescu Ioan,        prin certificatul de mostenitor nr. 1345 eliberat de notarul public „X.Y.” din Iasi  vinde intreaga mostenire cuprinzand atat active cat si pasive , cumparatorului care se obliga a plati un pret.
III. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
3.1.Pretul pe care cumparatorul este obligat sa-l achite vanzatorului este de 25.000.000.000 lei.
3.2. Plata se va efectua in momentul transmiterii proprietatii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ce reprezinta mostenirea vanduta.
IV. OBLIGATIILE VANZATORULUI
4.1. Sa predea cumparatorului toate bunurile mobile si imobile ale mostenirii.
4.2. Sa predea cumparatorului fructele percepute , creantele incasate sau pretul lucrurilor vandute din masa succesorala.
4.3. Sa suporte cheltuielile predarii masei succesorale.
V. OBLIGATIILE  CUMPARATORULUI
5.1. Sa restituie vanzatorului sumele platite de acesta pentru datoriile si sarcinile mostenirii.
5.2. Sa plateasca pretul in conditiile aratate in prezentul contract.
5.3. Sa suporte cheltuielile aferente autentificarii prezentului inscris si a inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara.
VI. RASPUNDEREA  CONTRACTUALA
6.1. Vanzatorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului in caz de forta majora notificata cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si constata in termen de 15 zile de la notificare.
6.2. In conditiile alineatului precedent , contractul se reziliaza fara a se putea pretinde daune interese.
6.3. Cumparatorul este de drept in intarziere pentru neexecutarea obligatiei  de plata a pretului si datoreaza daune moratorii in conditiile clauzei penale.
VII. CLAUZA  PENALA
7.1. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.
7.2. Pentru neexecutare in totalitate sau in parte , ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract , partile datoreaza daune interese in conditiile prezentei clauze penale :
a) in sarcina vanzatorului . Pentru intarzierea in predarea bunurilor vanzatorul datoreaza cumparatorului daune-moratorii in valoare de 0.03/% in primele zile de intarziere, 0.50% in urmatoarele 20 de zile, si 0.75% pentru perioada ce depaseste 30 de zile , dar nu mai mult de 90 de zile, calculate la pretul produselor respective.
b)   in sarcina cumparatorului . Pentru fiecare zi de intarziere in plata pretului , cumparatorul datoreaza vanzatorului daune moratorii in valoare de 0.50% in urmatoarele 20 de zile si 0.75% in urmatoarele 60 de zile, fara a depasi 90 de zile , din valoare produselor neachitate.
VIII. Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru solutionarea eventualelor litigii intre parti pe cale amiabila ori, in caz de neintelegere , prin actiune in justitie in daune interese adresata instantei competente.
IX. Contractul a fost încheiat în 2 (doua) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.
 VANZATOR , _______________________        CUMPARATOR, ________________________

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships