Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, conventie din 24/04/1963. Statele parti la prezenta Conventie, Convinse ca o conventie internationala asupra relatiilor, privilegiilor si imunitatilor consulare va contribui, de asemenea, la favorizarea relatiilor de prietenie intre tari, indiferent de diversitatea regimurilor lor constitutionale si sociale, Convinse ca scopul acestor privilegii si imunitati nu este de a avantaja pe indivizi, ci de a asigura indeplinirea eficace a functiilor lor de catre posturile consulare in numele statelor lor respective. Afirmind ca regulile dreptului international cutumiar vor continua sa reglementeze problemele care n-au fost prevazute in mod expres in dispozitiile prezentei Conventii, Au convenit asupra celor ce urmeaza: Articolul 1 – Definitii
post consular, circumscriptie consulara, sef de post consular, functionar consular, angajat consular, membru al personalului de serviciu” se intelege orice persoana afectata serviciului casnic al unui post consular;
g) prin expresia “membrii postului consular” se intelege functionarii consulari, angajatii consulari si membrii personalului de serviciu;
h) prin expresia “membrii personalului consular” se intelege functionarii consulari, cu exceptia sefului postului consular, angajatii consulari si membrii personalului de serviciu;
i) prin expresia “membru al personalului particular” se intelege o persoana folosita in mod exclusiv in serviciul particular al unui membru al postului consular;
j) prin expresia “localuri consulare” se intelege cladirile sau partile de cladiri si terenul aferent care, indiferent in a cui proprietate se afla, sint folosite exclusiv pentru postul consular;
k) expresia “arhive consulare” cuprinde toate hirtiile, documentele, corespondenta, cartile, filmele, benzile de magnetofon si registrele postului consular, precum si materialul de cifru, fisierele si mobilierul destinate sa le protejeze si sa le pastreze.
2. Exista doua categorii de functionari consulari: functionari consulari de cariera si functionari consulari onorifici. Dispozitiile capitolului II al prezentei Conventii se aplica posturilor consulare conduse de functionari consulari de cariera; dispozitiile capitolului III se aplica posturilor consulare conduse de functionari consulari onorifici.
3. Situatia speciala a membrilor consulatului care sint cetateni sau rezidenti permanenti ai statului de resedinta este reglementata de art. 71 al prezentei Conventii.
Capitolul I – Relatiile consulare in general

SECTIUNEA I – STABILIREA SI CONDUCEREA RELATIILOR CONSULARE

Articolul 2 – Stabilirea relatiilor consulare
1. Stabilirea relatiilor consulare intre state se face prin consimtamint reciproc.
2. Consimtamintul dat pentru stabilirea de relatii diplomatice intre doua state implica, daca nu exista o indicatie contrara, consimtamintul pentru stabilirea de relatii consulare.
3. Ruperea relatiilor diplomatice nu atrage dupa sine ipso facto ruperea relatiilor consulare.

Articolul 3 – Exercitarea functiilor consulare
Functiile consulare sint exercitate de catre posturile consulare. Ele sint exercitate, de asemenea, de misiunile diplomatice, in conformitate cu prevederile prezentei Conventii.

Articolul 4 – Stabilirea unui post consular
1. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de resedinta decit cu consimtamintul acestui stat.
2. Sediul postului consular, rangul si circumscriptia sa sint fixate de catre statul trimitator si supuse aprobarii statului de resedinta.
3. Statul trimitator nu poate aduce modificari ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscriptiei sale consulare decit cu consimtamintul statului de resedinta.
4. Consimtamintul statului de resedinta se cere de asemenea daca un consulat general sau un consulat vrea sa deschida un viceconsulat sau o agentie consulara intr-o alta localitate decit aceea in care este stabilit el insusi.
5. Consimtamintul expres si prealabil al statului de resedinta se cere de asemenea pentru deschiderea unui birou, facind parte dintr-un consulat existent, in afara sediului acestuia.

Articolul 5 – Functii consulare
Functiile consulare constau in:
a) a proteja in statul de resedinta interesele statului trimitator si ale cetatenilor sai, persoane fizice sau juridice, in limitele admise de dreptul international;
b) a favoriza dezvoltarea relatiilor comerciale, economice, culturale si stiintifice intre statul trimitator si statul de resedinta si a promova in orice alt mod relatii amicale intre ele in cadrul dispozitiilor prezentei Conventii;
c) a se informa, prin toate mijloacele licite, despre conditiile si evolutia vietii comerciale, economice, culturale si stiintifice a statului de resedinta, a face rapoarte in aceasta privinta catre guvernul statului trimitator si a da informatii persoanelor interesate;
d) a elibera pasapoarte si documente de calatorie cetatenilor statului trimitator, precum si vize si alte documente corespunzatoare persoanelor care doresc sa mearga in statul trimitator;
e) a acorda ajutor si asistenta cetatenilor, persoane fizice si juridice, ai statului trimitator;
f) a actiona in calitate de notar si de ofiter de stare civila si a exercita functii similare, ca si unele functii de ordin administrativ, in masura in care legile si regulamentele statului de resedinta nu se opun la aceasta;
g) a apara interesele cetatenilor statului trimitator, persoane fizice sau juridice, in succesiunile de pe teritoriul statului de resedinta, in conformitate cu legile si regulamentele statului de resedinta;
h) a apara, in limitele fixate de legile si regulamentele statului de resedinta, interesele minorilor si incapabililor, cetateni ai statului trimitator, mai ales atunci cind este ceruta instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei;
i) sub rezerva practicilor si procedurilor in vigoare in statul de resedinta, a reprezenta pe cetatenii statului trimitator sau a lua masuri in scopul asigurarii reprezentarii lor adecvate in fata tribunalelor sau a altor autoritati ale statului de resedinta pentru a cere, in conformitate cu legile si regulamentele statului de resedinta, adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor si intereselor acestor cetateni atunci cind, datorita absentei lor sau din orice alta cauza, ei nu-si pot apara in timp util drepturile si interesele;
j) a transmite acte judiciare si extrajudiciare sau a efectua comisii rogatorii in conformitate cu acordurile internationale in vigoare sau, in lipsa unor asemenea acorduri, in orice mod compatibil cu legile si regulamentele statului de resedinta;
k) a exercita drepturile de control si de inspectie prevazute de legile si regulamentele statului trimitator asupra navelor maritime si a navelor fluviale avind nationalitatea statului trimitator si asupra aeronavelor inmatriculate in acest stat, ca si asupra echipajelor lor;
l) a acorda asistenta navelor si aeronavelor mentionate in alineatul k) din prezentul articol, precum si echipajelor lor, a primi declaratiile asupra curselor acestor nave, a examina si a viza documentele de bord si, fara a prejudicia prerogativele autoritatilor statului de resedinta, a face anchete privind incidentele survenite in cursul calatoriei si a reglementa, in masura in care legile si regulamentele statului trimitator autoriza aceasta, divergentele de orice natura intre capitan, ofiteri si marinari;
m) a exercita orice alte functii incredintate unui post consular de catre statul trimitator, care nu sint interzise de legile si regulamentele statului de resedinta sau la care statul de resedinta nu se opune, sau care sint mentionate in acordurile internationale in vigoare intre statul trimitator si statul de resedinta.

Articolul 6 – Exercitarea functiilor consulare in afara circumscriptiei consulare
In imprejurari speciale, un functionar consular poate, cu consimtamintul statului de resedinta, sa-si exercite functiile in afara circumscriptiei sale consulare.

Articolul 7 – Exercitarea functiilor consulare intr-un stat tert
Statul trimitator poate, dupa notificarea catre statele interesate si afara de cazul cind unul dintre ele se opune in mod expres la aceasta, sa insarcineze un post consular stabilit intr-un stat sa-si asume exercitarea de functii consulare intr-un alt stat.

Articolul 8 – Exercitarea de functii consulare in numele unui stat tert
Dupa notificarea corespunzatoare catre statul de resedinta si afara de cazul cind acesta se opune, un post consular al statului trimitator poate exercita functii consulare in statul de resedinta in numele unui stat tert.

Articolul 9 – Clasele sefilor de post consular
1. Sefii de post consular se impart in patru clase, si anume:
a) consuli generali;
b) consuli;
c) viceconsuli;
d) agenti consulari.
2. Paragraful 1 al prezentului articol nu limiteaza cu nimic dreptul oricareia din Partile Contractante de a fixa denumirea functionarilor consulari care nu sint sefi de post consular.

Articolul 10 – Numirea si admiterea sefilor de post consular
1. Sefii de post consular sint numiti de statul trimitator si sint admisi pentru exercitarea functiilor lor de catre statul de resedinta.
2. Sub rezerva dispozitiilor prezentei Conventii, modalitatile de numire si de admitere a sefului de post consular sint fixate respectiv prin legile, regulamentele si uzantele statului trimitator si ale statului de resedinta.

Articolul 11 – Patenta consulara sau notificarea numirii
1. Seful de post consular primeste de la statul trimitator un document, sub forma de patenta sau un act similar, intocmit pentru fiecare numire, atestind calitatea sa si indicind, ca regula generala, numele si prenumele sau, categoria si clasa sa, circumscriptia consulara si sediul postului consular.
2. Statul trimitator transmite patenta sau actul similar, pe cale diplomatica sau pe orice alta cale potrivita, guvernului statului pe teritoriul caruia seful de post consular trebuie sa-si exercite functiile.
3. Daca statul de resedinta este de acord, statul trimitator poate inlocui patenta sau actul similar printr-o notificare cuprinzind indicatiile prevazute in paragraful 1 din prezentul articol.

Articolul 12 – Exequaturul
1. Seful de post consular este admis sa-si exercite functiile printr-o autorizatie a statului de resedinta denumita “exequatur”, oricare ar fi forma acestei autorizatii.
2. Statul care refuza sa elibereze un exequatur nu este obligat sa comunice statului trimitator motivele refuzului sau.
3. Sub rezerva prevederilor articolelor 13 si 15, seful de post consular nu poate intra in functie inainte de a fi primit exequaturul.

Articolul 13 – Admiterea provizorie a sefilor de post consular
In timpul cit asteapta eliberarea exequaturului, seful de post consular poate fi admis in mod provizoriu sa exercite functiile sale. In acest caz, dispozitiile prezentei Conventii sint aplicabile.

Articolul 14 – Notificarea catre autoritatile circumscriptiei consulare
De indata ce seful de post consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, sa-si exercite functiile, statul de resedinta este obligat sa informeze imediat autoritatile competente ale circumscriptiei consulare. El este de asemenea obligat sa vegheze ca sa fie luate masurile necesare pentru ca seful de post consular sa poata sa se achite de obligatiile misiunii sale si sa beneficieze de tratamentul prevazut de dispozitiile prezentei Conventii.

Articolul 15 – Exercitarea cu titlu temporar a functiilor sefului de post consular
1. Daca seful de post consular este impiedicat sa-si exercite functiile sau daca postul sau este vacant, un gerant interimar poate actiona cu titlu provizoriu ca sef de post consular.
2. Numele si prenumele gerantului interimar sint notificate fie de catre misiunea diplomatica a statului trimitator, fie, in lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat in statul de resedinta, de catre seful de post consular, fie, in cazul cind acesta este impiedicat sa o faca, de catre autoritatea competenta a statului trimitator, Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta sau autoritatii desemnate de acest minister. De regula, aceasta notificare trebuie sa fie facuta in prealabil. Statul de resedinta poate conditiona de consimtamintul sau admiterea ca gerant interimar a unei persoane care nu este nici agent diplomatic, nici functionar consular al statului trimitator in statul de resedinta.
3. Autoritatile competente ale statului de resedinta trebuie sa acorde asistenta si protectie gerantului interimar. In timpul activitatii sale, dispozitiile prezentei Conventii ii sint aplicabile in aceeasi masura, ca si sefului de post consular in cauza. Totusi, statul de resedinta nu este obligat sa acorde unui gerant interimar inlesnirile, privilegiile si imunitatile de care seful de post consular se bucura numai in baza unor conditii pe care gerantul interimar nu le indeplineste.
4. Atunci cind un membru al personalului diplomatic al reprezentantei diplomatice a statului trimitator in statul de resedinta este numit gerant interimar de catre statul trimitator in conditiile prevazute in paragraful 1 al prezentului articol, el continua sa se bucure de privilegiile si imunitatile diplomatice, daca statul de resedinta nu se opune la aceasta.

Articolul 16 – Precaderea intre sefii de post consular
1. Ordinea de precadere a sefilor de post consular din fiecare clasa este determinata de data acordarii exequaturului.
2. Totusi, in cazul in care seful de post consular, inainte de a obtine exequaturul, este admis cu titlu provizoriu sa exercite functiile sale, data acestei admiteri determina ordinea de precadere; aceasta ordine este mentinuta si dupa acordarea exequaturului.
3. Ordinea de precadere intre doi sau mai multi sefi de post consular care au obtinut exequaturul sau admiterea provizorie la aceeasi data este determinata de data la care patenta lor sau actul similar a fost prezentat, sau la care notificarea prevazuta la paragraful 3 al art. 11 a fost facuta statului de resedinta.
4. Gerantii interimari se situeaza ca ordine de precadere dupa toti sefii de post consular. Intre ei, ordinea de precadere este determinata de datele la care si-au luat functiile de geranti interimari si care au fost indicate in notificarile facute in conformitate cu paragraful 2 al art. 15.
5. Functionarii consulari onorifici, sefi de post consular, se situeaza ca ordine de precadere in fiecare clasa dupa sefii de post consular de cariera, in ordinea si dupa regulile stabilite in paragrafele precedente.
6. Sefii de post consular au precadere asupra functionarilor consulari care nu au aceasta calitate.

Articolul 17 – Indeplinirea de acte diplomatice de catre functionarii consulari
1. Intr-un stat in care statul trimitator nu are misiune diplomatica si nu este reprezentat prin misiunea diplomatica a unui stat tert, un functionar consular poate, cu consimtamintul statului de resedinta si fara ca statutul sau consular sa fie afectat prin aceasta, sa fie insarcinat sa indeplineasca acte diplomatice. Indeplinirea acestor acte de catre un functionar consular nu-i confera nici un drept la privilegiile si imunitatile diplomatice.
2. Un functionar consular poate, dupa notificarea catre statul de resedinta, sa fie insarcinat sa reprezinte statul trimitator pe linga orice organizatie interguvernamentala. Actionind in aceasta calitate, el are dreptul la toate privilegiile si imunitatile acordate prin dreptul international cutumiar sau prin acorduri internationale unui reprezentant pe linga o organizatie interguvernamentala; totusi, in ceea ce priveste orice functie consulara exercitata de el, nu are dreptul la o imunitate de jurisdictie mai larga decit aceea de care beneficiaza un functionar consular in baza prezentei Conventii.

Articolul 18 – Numirea aceleiasi persoane ca functionar consular de catre doua sau mai multe state
Doua sau mai multe state pot, cu consimtamintul statului de resedinta, sa numeasca aceeasi persoana in calitate de functionar consular in acest stat.

Articolul 19 – Numirea membrilor personalului consular
1. Sub rezerva dispozitiilor articolelor 20, 22 si 23, statul trimitator poate numi conform vointei sale pe membrii personalului consular.
2. Statul trimitator notifica statului de resedinta numele si prenumele, categoria si clasa tuturor functionarilor consulari, altii decit seful de post consular, cu destul timp inainte pentru ca statul de resedinta sa poata exercita, daca doreste, drepturile pe care i le confera paragraful 3 al art. 23.
3. Statul trimitator poate, daca legile si regulamentele sale o cer, sa solicite statului de resedinta sa acorde exequatur unui functionar consular care nu este sef de post consular.
4. Statul de resedinta poate, daca legile si regulamentele sale o cer, sa acorde exequatur unui functionar consular care nu este sef de post consular.Articolul 20 – Efectivul personalului consular
In lipsa unui acord explicit asupra efectivului personalului postului consular, statul de resedinta poate cere ca acest efectiv sa fie mentinut in limitele considerate de el ca fiind rationale si normale, avind in vedere circumstantele si conditiile din circumscriptia consulara si nevoile postului consular in cauza.

Articolul 21 – Precaderea intre functionarii consulari ai unui post consular
Ordinea de precadere intre functionarii consulari ai unui post consular si orice schimbari care ii sint aduse sint notificate de misiunea diplomatica a statului trimitator sau, in lipsa unei asemenea misiuni in statul de resedinta, de catre seful postului consular Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta sau autoritatii desemnate de acest minister.

Articolul 22 – Nationalitatea functionarilor consulari
1. Functionarii consulari trebuie sa aiba in principiu nationalitatea statului trimitator.
2. Functionarii consulari nu pot fi alesi dintre cetatenii statului de resedinta decit cu consimtamintul expres al acestui stat care poate oricind sa-l retraga.
3. Statul de resedinta isi poate rezerva acelasi drept in ceea ce priveste cetatenii unui stat tert care nu sint totodata si cetateni ai statului trimitator.

Articolul 23 – Persoana declarata non grata
1. Statul de resedinta poate in orice moment sa informeze statul trimitator ca un functionar consular este persona non grata sau ca orice alt membru al personalului consular nu este acceptabil. In acest caz, statul trimitator va rechema persoana in cauza sau va pune capat functiilor sale in cadrul acestui post consular, dupa caz.
2. Daca statul trimitator refuza sa indeplineasca sau nu indeplineste intr-un termen rezonabil obligatiile care ii revin conform paragrafului 1 al prezentului articol, statul de resedinta poate, dupa caz, sa retraga exequaturul persoanei in cauza sau sa inceteze de a o considera ca membru al personalului consular.
3. O persoana numita membru al unui post consular poate fi declarata inacceptabila inainte de a ajunge pe teritoriul statului de resedinta sau, daca se gaseste deja acolo, inainte de a intra in functie la postul consular. Statul trimitator trebuie, in acest caz, sa retraga numirea.
4. In cazurile mentionate la paragrafele 1 si 3 din prezentul articol, statul de resedinta nu este obligat sa comunice statului trimitator motivele hotaririi sale.

Articolul 24 – Notificarea catre statul de resedinta a numirilor, sosirilor si plecarilor
1. Sint notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta sau autoritatii desemnate de acest minister:
a) numirea membrilor postului consular, sosirea lor dupa numire la postul consular, plecarea lor definitiva sau incetarea functiilor lor, precum si orice alte schimbari referitoare la statutul lor care pot sa se produca in cursul serviciului lor la postul consular;
b) sosirea si plecarea definitiva a unei persoane din familia unui membru al postului consular care locuieste impreuna cu el si, daca este cazul, faptul ca o persoana devine sau inceteaza de a mai fi membru al familiei;
c) sosirea si plecarea definitiva a membrilor personalului particular si, daca este cazul, incetarea serviciului lor in aceasta calitate;
d) angajarea si concedierea persoanelor care isi au resedinta in statul de resedinta ca membri ai postului consular sau ca membri ai personalului particular care au dreptul la privilegii si imunitati.
2. Cind este posibil, sosirea si plecarea definitiva trebuie de asemenea sa faca obiectul unei notificari prealabile.

SECTIUNEA A II-A – INCETAREA FUNCTIILOR CONSULARE

Articolul 25 – Incetarea functiilor unui membru al unui post consular
Functiile unui membru al unui post consular inceteaza indeosebi prin:
a) notificarea de catre statul trimitator catre statul de resedinta despre faptul ca functiile lui au incetat;
b) retragerea exequaturului;
c) notificarea statului de resedinta catre statul trimitator despre faptul ca el a incetat sa mai considere persoana in cauza ca membru al personalului consular.

Articolul 26 – Plecarea de pe teritoriul statului de resedinta
Statul de resedinta trebuie, chiar in caz de conflict armat sa acorde membrilor postului consular si membrilor personalului particular, care nu sint cetateni ai statului de resedinta, precum si membrilor familiilor lor care locuiesc impreuna cu ei, indiferent de nationalitatea lor, timpul si inlesnirile necesare pentru a-si pregati plecarea si pentru a parasi teritoriul acestui stat intr-un termen cit mai scurt posibil dupa incetarea functiilor lor. El trebuie mai ales daca este necesar, sa puna la dispozitia lor mijloacele de transport necesare pentru ei insisi si pentru bunurile lor, cu exceptia bunurilor dobindite in statul de resedinta, al caror export este interzis in momentul plecarii.

Articolul 27 – Protectia localurilor si arhivelor consulare si a intereselor statului trimitator in circumstante exceptionale
1. In cazul ruperii relatiilor consulare intre doua state:
a) statul de resedinta este obligat, chiar in caz de conflict armat, sa respecte si sa protejeze localurile consulare, ca si bunurile postului consular si arhivele consulare;
b) statul trimitator poate incredinta paza localurilor consulare, ca si a bunurilor care se gasesc in ele si a arhivelor consulare, unui stat tert acceptabil pentru statul de resedinta;
c) statul trimitator poate incredinta protectia intereselor sale si a celor ale cetatenilor sai unui stat tert acceptabil pentru statul de resedinta.
2. In caz de inchidere temporara sau definitiva a unui post consular, sint aplicabile prevederile aliniatului a) din paragraful 1 al prezentului articol. In afara de aceasta:
a) daca statul trimitator nu este reprezentat in statul de resedinta printr-o misiune diplomatica, dar are un alt post consular pe teritoriul statului de resedinta, acest post consular poate fi insarcinat cu paza localurilor postului consular care a fost inchis, a bunurilor care se gasesc acolo si a arhivelor consulare, precum si, cu consimtamintul statului de resedinta, cu exercitarea functiilor consulare in circumscriptia acestui post consular; sau
b) daca statul trimitator nu are in statul de resedinta misiune diplomatica si nici un alt post consular, sint aplicabile prevederile aliniatelor b) si c) din paragraful 1 al prezentului articol.

Capitolul II – Inlesniri, privilegii si imunitati privind posturile consulare, functionarii consulari de cariera si alti membri ai unui post consular

SECTIUNEA I – INLESNIRI, PRIVILEGII SI IMUNITATI PRIVIND POSTUL CONSULAR

Articolul 28 – Inlesniri acordate postului consular pentru activitatea sa
Statul de resedinta acorda orice inlesniri pentru indeplinirea functiilor postului consular.

Articolul 29 – Folosirea drapelului si a stemei nationale
1. Statul trimitator are dreptul de a folosi drapelul sau national si scutul cu stema sa de stat in statul de resedinta, conform prevederilor prezentului articol.
2. Drapelul national al statului trimitator poate fi arborat, iar scutul cu stema de stat poate fi asezat pe cladirea ocupata de catre postul consular si pe poarta sa de intrare, precum si pe resedinta sefului postului consular si pe mijloacele sale de transport, atunci cind acestea sint folosite in interes de serviciu.
3. In exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va tine seama de legile, regulamentele si uzantele statului de resedinta.

Articolul 30 – Localurile
1. Statul de resedinta trebuie fie sa faciliteze dobindirea pe teritoriul sau, in cadrul legilor si regulamentelor sale, de catre statul trimitator, a localurilor necesare postului consular, fie sa ajute statul trimitator sa-si procure localuri in alt mod.
2. El trebuie, de asemenea, daca acest lucru este necesar, sa ajute postul consular sa obtina locuinte convenabile pentru membrii sai.

Articolul 31 – Inviolabilitatea localurilor consulare
1. Localurile consulare sint inviolabile in masura prevazuta in prezentul articol.
2. Autoritatile statului de resedinta nu pot patrunde in partea localurilor consulare pe care postul consular o foloseste exclusiv pentru nevoile muncii sale, decit cu consimtamintul sefului postului consular, al persoanei desemnate de acesta sau al sefului misiunii diplomatice a statului trimitator. Totusi, consimtamintul sefului postului consular poate fi considerat ca obtinut in caz de incendiu sau de alt sinistru care cere masuri de protectie imediata.
3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, statul de resedinta are obligatia speciala de a lua orice masuri necesare pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare si pentru a impiedica tulburarea linistii. postului consular sau atingerea demnitatii sale.
4. Localurile consulare, mobilierul lor si bunurile postului consular, ca si mijloacele sale de transport, nu pot face obiectul vreunei forme de rechizitie in scopuri de aparare nationala sau de utilitate publica. in cazul cind o expropriere ar fi necesara in aceste scopuri, vor fi luate toate masurile corespunzatoare pentru a evita impiedicarea exercitarii functiilor consulare, si statului trimitator ii va fi varsata o indemnizatie prompta, adecvata si efectiva.

Articolul 32 – Scutirea fiscala a localurilor consulare
1. Localurile consulare si resedinta sefului postului consular de cariera, asupra carora statul trimitator sau orice persoana actionind in numele acestui stat este proprietar sau locatar, sint scutite de orice impozite si taxe de orice fel, nationale, regionale sau comunale, cu exceptia taxelor percepute ca remunerare pentru servicii special prestate.
2. Scutirea fiscala prevazuta in paragraful 1 al prezentului articol nu se aplica acestor impozite si taxe cind, dupa legile si regulamentele statului de resedinta, ele cad in sarcina persoanei care a contractat cu statul trimitator sau cu persoane care actioneaza in numele acestui stat.

Articolul 33 – Inviolabilitatea arhivelor si documentelor consulare
Arhivele si documentele consulare sint inviolabile in orice moment si in orice loc s-ar gasi.

Articolul 34 – Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor si a regulamentelor referitoare la zonele in care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate nationala, statul de resedinta asigura tuturor membrilor postului consular libertatea de deplasare si de circulatie pe teritoriul sau.

Articolul 35 – Libertatea de comunicare
1. Statul de resedinta permite si protejeaza libera comunicare a postului consular pentru orice scopuri oficiale. Comunicind cu guvernul, cu misiunile diplomatice si cu celelalte posturi consulare ale statului trimitator, oriunde s-ar gasi ele, postul consular poate folosi toate mijloacele de comunicatie potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomatica sau consulara si mesajele in cod sau cifrate. Totusi, postul consular nu poate instala si utiliza un post de radioemisie decit cu asentimentul statului de resedinta.
2. Corespondenta oficiala a postului consular este inviolabila. Prin expresia “corespondenta oficiala” se intelege intreaga corespondenta referitoare la postul consular si la functiile sale.
3. Valiza consulara nu trebuie sa fie nici deschisa si nici retinuta. Totusi, daca autoritatile competente ale statului de resedinta au motive serioase sa creada ca valiza contine alte obiecte decit corespondenta, documentele si obiectele vizate in paragraful 4 din prezentul articol, ele pot cere ca valiza sa fie deschisa in prezenta lor de catre un reprezentant autorizat al statului trimitator. Daca autoritatile statului trimitator refuza sa satisfaca cererea, valiza este inapoiata la locul de origine.
4. Coletele care constituie valiza consulara trebuie sa poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor si nu pot contine decit corespondenta oficiala si documente sau obiecte destinate exclusiv pentru folosinta oficiala.
5. Curierul consular trebuie sa poarte un document oficial in care sa se atesteze calitatea sa si sa se precizeze numarul de colete care constituie valiza consulara. Afara de cazul cind statul de resedinta consimte la aceasta, el nu trebuie sa fie nici cetatean al statului de resedinta, nici, cu exceptia cind el este cetatean al statului trimitator, o persoana cu resedinta permanenta in statul de resedinta. In exercitarea functiilor sale, acest curier este protejat de catre statul de resedinta. El se bucura de inviolabilitatea persoanei sale si nu poate fi supus nici unei forme de arest sau de detentiune.
6. Statul trimitator, misiunile sale diplomatice si posturile sale consulare pot desemna curieri consulari ad-hoc. In acest caz, prevederile paragrafului 5 din prezentul articol sint de asemenea aplicabile, sub rezerva ca imunitatile care sint mentionate in el vor inceta sa se aplice din momentul in care curierul va fi remis destinatarului valiza consulara pe care o are in grija.
7. Valiza consulara poate fi incredintata comandantului unei nave sau al unui avion comercial care trebuie sa soseasca intr-un punct de intrare autorizat. Acest comandant trebuie sa poarte un document oficial indicind numarul de colete care constituie valiza, dar el nu este considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autoritatile locale competente postul consular poate trimite pe unul din membrii sai sa ia valiza, in mod direct si liber, de la comandantul navei sau al avionului.

Articolul 36 – Comunicarea cu cetatenii statului trimitator
1. Pentru ca exercitarea functiilor consulare cu privire la cetatenii statului trimitator sa fie usurata:
a) functionarii consulari trebuie sa aiba libertatea de a comunica cu cetatenii statului trimitator si de a avea acces la acestia. Cetatenii statului trimitator trebuie sa aiba aceeasi libertate de a comunica cu functionarii consulari si de a avea acces la ei;
b) autoritatile competente ale statului de resedinta trebuie sa avertizeze fara intirziere postul consular al statului trimitator atunci cind, in circumscriptia sa consulara, un cetatean al acestui stat este arestat, incarcerat sau pus in stare de detentiune preventiva sau retinut in orice alta forma de detentiune, daca cetateanul in cauza cere aceasta. Orice comunicare adresata postului consular de catre persoana arestata, incarcerata sau pusa in stare de detentiune preventiva sau retinuta in orice alta forma de detentiune, trebuie, de asemenea, transmisa fara intirziere de catre aceste autoritati. Acestea trebuie sa informeze fara intirziere persoana in cauza despre drepturile care ii revin in baza prezentului alineat;
c) functionarii consulari au dreptul de a vizita pe un cetatean al statului trimitator care este incarcerat, in stare de detentiune preventiva sau retinut in orice alta forma de detentiune, de a se intretine si de a purta corespondenta cu el, precum si de a lua masuri pentru asigurarea reprezentarii lui in justitie. De asemenea, ei au dreptul de a vizita pe un cetatean al statului trimitator care se afla incarcerat sau detinut in circumscriptia lor in executarea unei hotariri judecatoresti. Cu toate acestea, functionarii consulari trebuie sa se abtina de a interveni in favoarea unui cetatean incarcerat sau aflat in stare de detentiune preventiva sau retinut in orice alta forma de detentiune, daca cetateanul in cauza se opune in mod expres la aceasta.
2. Drepturile la care se refera paragraful 1 al prezentului articol trebuie sa fie exercitate in conformitate cu legile si regulamentele statului de resedinta, cu rezerva totusi ca aceste legi si regulamente trebuie sa permita deplina realizare a scopurilor pentru care sint destinate drepturile acordate in baza prezentului articol.

Articolul 37 – Informatii in caz de deces, tutela sau curatela, de naufragiu si accident aerian
Daca autoritatile competente ale statului de resedinta detin informatiile corespunzatoare, ele sint obligate:
a) sa informeze fara intirziere, in caz de deces al unui cetatean al statului trimitator, postul consular in circumscriptia caruia a avut loc decesul;
b) sa notifice fara intirziere postului consular competent toate cazurile in care numirea unui tutore sau curator apare a fi in interesul unui cetatean minor sau incapabil al statului trimitator. Totusi, acordarea acestei informatii nu trebuie sa prejudicieze aplicarea legilor si regulamentelor statului de resedinta in ce priveste numirea acestui tutore sau curator;
c) daca o nava avind nationalitatea statului trimitator naufragiaza sau esueaza in marea teritoriala sau in apele interioare ale statului de resedinta sau daca un avion inmatriculat in statul trimitator sufera un accident pe teritoriul statului de resedinta, sa informeze fara intirziere postul consular cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul.

Articolul 38 – Comunicarea cu autoritatile statului de resedinta
1. In exercitarea functiilor lor, functionarii consulari pot sa se adreseze:
a) autoritatilor locale competente ale circumscriptiei lor consulare;
b) autoritatilor centrale competente ale statului de resedinta daca si in masura in care acest lucru este admis de legile, regulamentele si uzantele statului de resedinta sau de acordurile internationale respective.

Articolul 39 – Drepturi si taxe consulare
1. Postul consular poate percepe pe teritoriul statului de resedinta drepturile si taxele pe care legile si regulamentele statului trimitator le prevad pentru actele consulare.
2. Sumele percepute cu titlu de drepturi si taxe prevazute in paragraful 1 al prezentului articol si chitantele aferente lor sint exonerate de orice impozite si taxe in statul de resedinta.

SECTIUNEA A II-A – FACILITATI, PRIVILEGII SI IMUNITATI PRIVIND FUNCTIONARII CONSULARI DE CARIERA SI CEILALTI MEMBRI AI POSTULUI CONSULAR

Articolul 40 – Protectia functionarilor consulari
Statul de resedinta va trata pe functionarii consulari cu respectul cuvenit si va lua toate masurile necesare pentru a impiedica orice atingere adusa persoanei, libertatii si demnitatii lor.

Articolul 41 – Inviolabilitatea personala a functionarilor consulari
1. Functionarii consulari nu pot fi pusi in stare de arest sau de detentiune preventiva decit in caz de crima grava si in urma unei hotariri a autoritatilor judiciare competente.
2. Cu exceptia cazului prevazut in paragraful 1 al prezentului articol, functionarii consulari nu pot fi incarcerati sau supusi vreunei alte forme de limitare a libertatii lor personale, decit in executarea unei hotariri judecatoresti definitive.
3. Cind o procedura penala este angajata impotriva unui functionar consular, acesta este obligat sa se prezinte in fata autoritatilor competente. Totusi, procedura trebuie sa fie condusa cu menajamentele care se cuvin functionarului consular in virtutea pozitiei sale oficiale si, cu exceptia cazului prevazut in paragraful 1 al prezentului articol, in asemenea mod incit ea sa stinjeneasca cit mai putin posibil exercitarea functiilor consulare. Atunci cind, in imprejurarile mentionate in paragraful 1 din prezentul articol, a devenit necesar ca functionarul consular sa fie pus in stare de detentiune preventiva, procedura indreptata impotriva lui trebuie sa fie deschisa in termenul cel mai scurt.

Articolul 42 – Notificarea cazurilor de arestare, detentiune sau de urmarire
In caz de arestare, detentiune preventiva a unui membru al personalului consular sau de urmarire penala angajata impotriva lui, statul de resedinta este obligat sa previna neintirziat pe seful de post consular. Daca acesta din urma este el insusi vizat de una din aceste masuri, statul de resedinta trebuie sa informeze despre acest lucru statul trimitator, pe cale diplomatica.

Articolul 43 – Imunitatea de jurisdictie
1. Functionarii consulari si angajatii consulari nu pot fi chemati in fata autoritatilor judiciare si administrative ale statului de resedinta pentru actele savirsite in exercitarea functiilor consulare.
2. Totusi, prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplica in caz de actiune civila:
a) care rezulta din incheierea unui contract de catre un functionar consular sau un angajat consular, pe care acesta nu l-a incheiat in mod expres sau implicit in calitatea sa de mandatar al statului trimitator; sau
b) intentata de un tert pentru o paguba rezultind dintr-un accident cauzat in statul de resedinta de un vehicul, o nava sau de o aeronava.

Articolul 44 – Obligatia de a depune ca martor
1. Membrii postului consular pot fi chemati sa depuna ca martori in cursul procedurilor judiciare si administrative. Angajatii consulari si membrii personalului de serviciu nu trebuie sa refuze sa depuna ca martori, cu exceptia cazurilor mentionate in paragraful 3 al prezentului articol. Daca un functionar refuza sa depuna ca martor, nici o masura coercitiva sau alta sanctiune nu i se poate aplica.
2. Autoritatea care solicita marturia trebuie sa evite a impiedica un functionar consular in indeplinirea functiilor sale. El poate sa obtina marturia lui la resedinta lui sau la postul consular, sau sa accepte o declaratie scrisa din partea sa ori de cite ori acest lucru este posibil.
3. Membrii postului consular nu sint obligati sa depuna marturie asupra faptelor care au legatura cu exercitarea functiilor lor si sa prezinte corespondenta si documentele oficiale referitoare la acestea. Ei au, de asemenea, dreptul de a refuza sa depuna marturie in calitate de experti asupra legislatiei statului trimitator.

Articolul 45 – Renuntarea la privilegii si imunitati
1. Statul trimitator poate renunta la privilegiile si imunitatile unui membru al postului consular, prevazute in articolele 41, 43 si 44.
2. Renuntarea trebuie sa fie intotdeauna expresa, sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 din prezentul articol si trebuie sa fie comunicata in scris statului de resedinta.
3. Daca un functionar consular sau un angajat consular angajeaza o procedura intr-o materie in care ar beneficia de imunitatea de jurisdictie in virtutea art. 43, el nu poate invoca imunitatea de jurisdictie fata de nici o cerere reconventionala legata direct de cererea principala.
4. Renuntarea la imunitatea de jurisdictie pentru o actiune civila sau administrativa nu poate fi socotita ca implica renuntarea la imunitate in ceea ce priveste masurile de executare a hotaririi, pentru care este necesara o renuntare distincta.

Articolul 46 – Scutirea de inmatriculare a strainilor si de permise de sedere
1. Functionarii consulari si angajatii consulari, precum si membrii familiei lor care locuiesc impreuna cu ei sint scutiti de toate obligatiile prevazute de legile si regulamentele statului de resedinta in materie de inmatriculare a strainilor si de permise de sedere.
2. Totusi, dispozitiile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplica nici functionarului consular care nu este angajat permanent al statului trimitator sau care exercita o activitate particulara cu caracter lucrativ in statul de resedinta, nici unui membru al familiei sale.

Articolul 47 – Scutirea de permise de munca
1. Membrii postului consular sint scutiti, in ce priveste serviciile aduse statului trimitator, de obligatiile pe care legile si regulamentele statului de resedinta referitoare la folosirea miinii de lucru straine le impun in materie de permise de munca.
2. Membrii personalului particular al functionarilor consulari si angajatilor consulari sint scutiti de obligatiile mentionate la paragraful 1 din prezentul articol, daca ei nu exercita nici o alta ocupatie particulara cu caracter lucrativ in statul de resedinta.

Articolul 48 – Scutirea de regimul de securitate sociala
1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 3 din prezentul articol, membrii postului consular si membrii familiei lor care locuiesc impreuna cu ei sint scutiti, in ceea ce priveste serviciile aduse statului trimitator, de dispozitiile de securitate sociala care pot fi in vigoare in statul de resedinta.
2. Scutirea prevazuta la paragraful 1 al prezentului articol se aplica si membrilor personalului particular care sint in serviciul exclusiv al membrilor postului consular, cu conditia:
a) ca ei sa nu fie cetateni ai statului de resedinta sau sa nu-si aiba resedinta permanenta in acest stat; si
b) ca ei sa fie supusi dispozitiilor de securitate sociala care sint in vigoare in statul trimitator sau intr-un stat tert.
3. Membrii postului consular care au in serviciul lor persoane carora scutirea prevazuta la paragraful 2 din prezentul articol nu li se aplica, trebuie sa respecte obligatiile pe care dispozitiile de securitate sociala ale statului de resedinta le impun celui care angajeaza.
4. Scutirea prevazuta la paragrafele 1 si 2 din prezentul articol nu exclude participarea voluntara la regimul de securitate sociala al statului de resedinta, in masura in care ea este admisa de acest stat.

Articolul 49 – Scutirea fiscala
1. Functionarii consulari si angajatii consulari, precum si membrii familiei lor care locuiesc impreuna cu ei, sint scutiti de orice impozite si taxe, personale sau reale, nationale, regionale si comunale, cu exceptia:
a) impozitelor indirecte incorporate in mod normal in pretul marfurilor sau serviciilor;
b) impozitelor si taxelor pe bunurile imobile particulare situate pe teritoriul statului de resedinta, sub rezerva dispozitiilor articolului 32;
c) drepturilor de succesiune si de mutatie percepute de catre statul de resedinta, sub rezerva prevederilor paragrafului b) al articolului 51;
d) impozitelor si taxelor pe veniturile particulare inclusiv cistigurile in capital, care-si au sursa in statul de resedinta, si a impozitelor pe capital prelevate asupra investitiilor efectuate in intreprinderi comerciale sau financiare situate in statul de resedinta;
e) impozitelor si taxelor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate; f) taxelor de inregistrare, de grefa, de ipoteca si de timbru, sub rezerva dispozitiilor articolului 32.
2. Membrii personalului de serviciu sint scutiti de impozite si taxe pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor.
3. Membrii postului consular care angajeaza persoane ale caror retributii sau salarii nu sint scutite de impozitul pe venit in statul de resedinta trebuie sa respecte obligatiile pe care legile si regulamentele acestui stat le impun in materie de percepere a impozitului pe venit celor care angajeaza.Articolul 50 – Scutirea de taxe vamale si de control vamal
1. In conformitate cu dispozitiile legislative si regulamentare pe care le poate adopta, statul de resedinta autoriza intrarea si acorda scutirea de orice taxe vamale, impozite si alte redevente conexe, cu exceptia cheltuielilor de depozitare, de transport si a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru:
a) obiectele destinate folosirii oficiale a postului consular;
b) obiectele de uz personal al functionarului consular si al membrilor familiei sale care locuiesc impreuna cu el, inclusiv efectele destinate instalarii sale. Articolele de con nu trebuie sa depaseasca cantitatile necesare pentru folosirea lor directa de catre cei interesati.
2. Angajatii consulari beneficiaza de privilegiile si scutirile prevazute la paragraful 1 din prezentul articol in ceea ce priveste obiectele importate cu ocazia primei lor instalari.
3. Bagajele personale insotite de functionarii consulari si de membrii familiei lor care locuiesc impreuna cu ei sint scutite de control vamal. Ele nu pot fi supuse controlului decit daca exista motive serioase sa se presupuna ca ele contin alte obiecte decit cele mentionate la alineatul b) al paragrafului 1 din prezentul articol sau obiecte al caror import sau export este interzis de catre legile si regulamentele statului de resedinta sau supus legilor si regulamentelor sale de carantina. Acest control nu poate avea loc decit in prezenta functionarului consular sau a membrului familiei sale, interesat.

Articolul 51 – Succesiunea unui membru al postului consular sau a unui membru al familiei sale
In caz de deces al unui membru al postului consular sau al unui membru al familiei sale care locuia impreuna cu el, statul de resedinta este obligat:
a) sa permita exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu exceptia celor care au fost dobindite in statul de resedinta si care fac obiectul unei prohibitii de export in momentul decesului;
b) sa nu perceapa taxe nationale, regionale sau comunale de succesiune sau de mutatie asupra bunurilor mobile a caror prezenta in statul de resedinta se datora exclusiv prezentei in acest stat a defunctului in calitate de membru al postului consular sau de membru al familiei unui membru al postului consular.

Articolul 52 – Scutirea de prestatii personale
Statul de resedinta trebuie sa scuteasca pe membrii postului consular si pe membrii familiei lor care locuiesc impreuna cu ei de orice prestatie personala si de orice serviciu de interes public, indiferent de caracterul lui, ca si de sarcinile militare, cum ar fi rechizitiile, contributiile si incartiruirile militare.

Articolul 53 – Inceputul si incetarea privilegiilor si imunitatilor consulare
1. Orice membru al postului consular beneficiaza de privilegiile si imunitatile prevazute in prezenta Conventie de la intrarea sa pe teritoriul statului de resedinta pentru a ajunge la post sau, daca se gaseste deja pe acest teritoriu, din momentul mutarii sale in functie la postul consular.
2. Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc impreuna cu el, precum si membrii personalului sau particular, beneficiaza de privilegiile si imunitatile prevazute in prezenta Conventie, incepind cu una din datele urmatoare: aceea de cind membrul respectiv al postului consular se bucura de privilegii si imunitati conform paragrafului 1 al prezentului articol; aceea a intrarii lor pe teritoriul statului de resedinta sau aceea la care ei au devenit membri ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv.
3. Cind functiile unui membru al postului consular inceteaza, privilegiile si imunitatile sale, precum si acelea ale membrilor familiei sale care locuiesc impreuna cu el sau ale membrilor personalului sau particular inceteaza in mod normal la prima din datele urmatoare: in momentul in care persoana in cauza paraseste teritoriul statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil care ii va fi fost acordat in acest scop dar el subzista pina in acest moment, chiar in caz de conflict armat. In ce priveste persoanele mentionate la paragraful 2 din prezentul articol, privilegiile si imunitatile lor inceteaza din momentul cind ele inceteaza sa mai locuiasca impreuna sau sa mai fie in serviciul unui membru al postului consular, cu rezerva totusi ca, daca aceste persoane intentioneaza sa paraseasca teritoriul statului de resedinta intr-un termen rezonabil privilegiile si imunitatile lor subzista pina in momentul plecarii lor.
4. Totusi, in ceea ce priveste actele savirsite de un functionar consular sau de un angajat consular in exercitarea functiilor sale, imunitatea de jurisdictie subzista fara limita de durata.
5. In caz de deces al unui membru al postului consular, membrii familiei sale care locuiau impreuna cu el continua sa se bucure de privilegiile si imunitatile de care beneficiaza, pina la prima din datele urmatoare: aceea la care ei parasesc teritoriul statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat in acest scop.

Articolul 54 – Obligatiile statelor terte
1. Daca functionarul consular traverseaza teritoriul sau se gaseste pe teritoriul unui stat tert care i-a acordat o viza, in cazul in care aceasta este necesara, pentru a se duce sa-si preia functiile sau sa ajunga la post, sau pentru a se intoarce in statul trimitator, statul tert ii va acorda imunitatile prevazute in celelalte articole din prezenta Conventie care pot fi necesare pentru a-i permite trecerea sau inapoierea. Statul tert va proceda la fel pentru membrii familiei care locuiesc impreuna cu el si care beneficiaza de privilegii si imunitati, cind acestia insotesc pe functionarul consular sau calatoresc separat pentru a i se alatura sau pentru a se inapoia in statul trimitator.
2. In conditiile similare celor prevazute la paragraful 1 din prezentul articol, statele terte nu trebuie sa impiedice trecerea pe teritoriul lor a celorlalti membri ai postului consular si a membrilor familiilor lor care locuiesc impreuna cu ei.
3. Statele terte vor acorda corespondentei oficiale si celorlalte comunicari oficiale aflate in tranzit, inclusiv mesajelor in cod sau cifrate, aceeasi libertate si aceeasi protectie pe care statul de resedinta este obligat sa le acorde in virtutea prezentei Conventii. Ele vor acorda curierilor consulari carora le-a fost eliberata viza daca aceasta este necesara, precum si valizelor consulare aflate in tranzit, aceeasi inviolabilitate si aceeasi protectie pe care statul de resedinta este obligat sa le acorde in baza prezentei Conventii.
4. Obligatiile statelor terte prevazute in paragrafele 1, 2 si 3 ale prezentului articol se aplica si persoanelor mentionate in aceste paragrafe, ca si comunicarilor oficiale si valizelor consulare, cind prezenta lor pe teritoriul statului tert este datorata unui caz de forta majora.

Articolul 55 – Respectarea legilor si regulamentelor statului de resedinta
1. Fara prejudicierea privilegiilor si imunitatilor lor, toate persoanele care beneficiaza de aceste privilegii si imunitati au datoria de a respecta legile si regulamentele statului de resedinta. Ele au de asemenea datoria de a nu se amesteca in treburile interne ale acestui stat.
2. Localurile consulare nu vor fi folosite intr-un mod incompatibil cu exercitarea functiilor consulare.
3. Dispozitiile paragrafului 2 din prezentul articol nu exclud posibilitatea instalarii intr-o parte a cladirii in care se gasesc localurile postului consular, a birourilor altor organisme sau agentii, cu conditia ca localurile afectate acestor birouri sa fie separate de acelea care sint folosite de catre postul consular. In acest caz, aceste birouri nu sint considerate conform prezentei Conventii, ca facind parte din localurile consulare.

Articolul 56 – Asigurarea contra pagubelor cauzate tertilor
Membrii postului consular trebuie sa se conformeze tuturor obligatiilor impuse de legile si regulamentele statului de resedinta in materie de asigurare de raspundere civila pentru utilizarea oricarui vehicul, nava sau aeronava.

Articolul 57 – Dispozitii speciale referitoare la ocupatia particulara cu caracter lucrativ
1. Functionarii consulari de cariera nu vor exercita in statul de resedinta nici o activitate profesionala sau comerciala in profitul lor personal.
2. Privilegiile si imunitatile prevazute in prezentul capitol nu sint acordate:
a) angajatilor consulari si membrilor personalului de serviciu care exercita in statul de resedinta o activitate particulara cu caracter lucrativ;
b) membrilor familiei unei persoane mentionate la alineatul a) din prezentul paragraf si membrilor personalului sau particular;
c) membrilor familiei unui membru al postului consular care exercita ei insisi in statul de resedinta o activitate particulara cu caracter lucrativ.

Capitolul III – Regimul aplicabil functionarilor consulari onorifici si posturilor consulare conduse de ei

Articolul 58 – Dispozitii generale privind facilitatile, privilegiile si imunitatile
1. Articolele 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 si 39, paragraful 3 din articolul 54 si paragrafele 2 si 3 din articolul 55 se aplica si posturilor consulare conduse de un functionar consular onorific. In afara de aceasta, facilitatile, privilegiile si imunitatile acestor posturi consulare sint reglementate de articolele 59, 60, 61 si 62.
2. Articolele 42 si 43, paragraful 3 din articolul 44, articolele 45 si 53 si paragraful 1 din articolul 55 se aplica si functionarilor consulari onorifici. In afara de aceasta, facilitatile, privilegiile si imunitatile acestor functionari consulari sint reglementate de articolele 63, 64, 65, 66 si 67.
3. Privilegiile si imunitatile prevazute in prezenta Conventie nu sint acordate membrilor familiei unui functionar consular onorific sau unui angajat consular care este angajat intr-un post consular condus de un functionar consular onorific.
4. Schimbul de valize consulare intre doua posturi consulare situate in tari diferite si conduse de functionari consulari onorifici este admis numai sub rezerva consimtamintului celor doua state de resedinta.

Articolul 59 – Protectia localurilor consulare
Statul de resedinta ia masurile necesare pentru a proteja localurile consulare ale unui post consular condus de un functionar consular onorific si pentru a impiedica violarea sau deteriorarea lor si tulburarea linistii sau atingerea demnitatii postului consular.

Articolul 60 – Scutirea fiscala a localurilor consulare
1. Localurile consulare ale unui post consular condus de un functionar consular onorific, al caror proprietar sau locatar este statul trimitator, sint scutite de orice impozite si taxe de orice natura, nationale, regionale sau comunale, cu exceptia taxelor percepute ca remuneratie pentru servicii particulare prestate.
2. Scutirea fiscala prevazuta la paragraful 1 din prezentul articol nu se aplica acestor impozite si taxe atunci cind, conform legilor si regulamentelor statului de resedinta, ele cad in sarcina persoanei care a contractat cu statul trimitator.

Articolul 61 – Inviolabilitatea arhivelor si documentelor consulare
Arhivele si documentele consulare ale unui post consular condus de un functionar consular onorific sint inviolabile in orice moment si in orice loc s-ar gasi, cu conditia ca ele sa fie separate de celelalte hirtii si documente si, in special, de corespondenta particulara a sefului de post consular si a oricarei persoane care lucreaza cu el, ca si de bunurile, cartile sau documentele care se refera la profesiunea sau la comertul lor.

Articolul 62 – Scutirea vamala
In conformitate cu dispozitiile legislative si regulamentare pe care le poate adopta, statul de resedinta acorda intrarea si scutirea de orice taxe vamale, impozite si de alte redevente conexe, cu exceptia cheltuielilor de depozitare, de transport si a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru urmatoarele obiecte, cu conditia ca ele sa fie destinate exclusiv folosirii oficiale a unui post consular condus de un functionar consular onorific: steme, drapele, firme, stampile si sigilii, carti, imprimate oficiale, mobilierul de birou, materialul si rechizitele de birou si obiectele similare furniza, pe postului consular de catre statul trimitator sau la cererea sa.

Articolul 63 – Procedura penala
Daca impotriva unui functionar consular onorific este angajata o procedura penala, acesta este obligat sa se prezinte in fata autoritatilor competente. Totusi, procedura trebuie sa fie condusa cu menajamentele care se cuvin functionarului consular onorific in baza pozitiei sale oficiale si, in afara de cazul cind el se afla in stare de arest sau de detentiune, in asa fel incit exercitarea functiilor sale consulare sa fie stingherita cit mai putin posibil. Atunci cind apare necesitatea ca un functionar consular onorific sa fie pus in stare de detentiune preventiva, procedura indreptata impotriva lui trebuie sa fie deschisa in termenul cel mai scurt.

Articolul 64 – Protectia functionarului consular onorific
Statul de resedinta este obligat sa acorde functionarului consular onorific protectia care poate fi necesara in baza pozitiei sale oficiale.

Articolul 65 – Scutirea de inmatriculare a strainilor si de permise de sedere
Functionarii consulari onorifici, cu exceptia acelora care exercita in statul de resedinta o activitate profesionala sau comerciala in profitul lor personal, sint scutiti de toate obligatiile prevazute de legile si regulamentele statului de resedinta in materie de inmatriculare a strainilor si de permise de sedere.

Articolul 66 – Scutire fiscala
Functionarul consular onorific este scutit de orice impozite si taxe asupra indemnizatiilor si onorariilor pe care le primeste de la statul trimitator pentru exercitarea functiilor consulare.

Articolul 67 – Scutirea de prestatii personale
Statul de resedinta trebuie sa scuteasca pe functionarii consulari onorifici de orice prestatie personala si de orice serviciu de interes public, indiferent de natura lui, precum si de sarcinile militare ca rechizitii, contributii si incartiruiri militare.

Articolul 68 – Caracterul facultativ al institutiei functionarilor consulari onorifici
Fiecare stat este liber sa hotarasca daca va numi sau va primi functionari consulari onorifici.

Capitolul IV – Dispozitii generale

Articolul 69 – Agentii consulari care nu sint sefi de post consular
1. Fiecare stat este liber sa hotarasca daca va stabili sau va admite agentii consulare girate de catre agenti consulari care nu au fost desemnati ca sefi de post consular de catre statul trimitator.
2. Conditiile in care agentiile consulare mentionate in paragraful 1 din prezentul articol pot sa-si exercite activitatea, precum si privilegiile si imunitatile de care pot sa se bucure agentii consulari care le gireaza sint fixate prin acord intre statul trimitator si statul de resedinta.

Articolul 70 – Exercitarea functiilor consulare de catre o misiune diplomatica
1. Dispozitiile prezentei Conventii se aplica, de asemenea, in masura in care contextul o permite, si la exercitarea functiilor consulare de catre o misiune diplomatica.
2. Numele membrilor misiunii diplomatice atasati sectiei consulare sau insarcinati in alt mod cu exercitarea functiilor consulare ale misiunii sint notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta sau autoritatilor desemnate de acest minister.
3. In exercitarea functiilor consulare, misiunea diplomatica poate sa se adreseze:
a) autoritatilor locale din circumscriptia consulara;
b) autoritatilor centrale ale statului de resedinta, daca legile, regulamentele si uzantele statului de resedinta sau acordurile internationale respective permit aceasta.
4. Privilegiile si imunitatile membrilor misiunii diplomatice, mentionati in paragraful 2 din prezentul articol continua sa fie determinate de regulile dreptului international privind relatiile diplomatice.

Articolul 71 – Cetateni ai statului de resedinta si persoane care au resedinta permanenta in acest stat
1. Daca statul de resedinta nu acorda functionarilor consulari, care sint cetateni ai statului de resedinta sau care au resedinta permanenta in acest stat, facilitati, privilegii si imunitati suplimentare, acestia nu beneficiaza decit de imunitatea de jurisdictie si de inviolabilitatea personala pentru actele oficiale indeplinite in exercitarea functiilor lor si de privilegiul prevazut in paragraful 3 al articolului 44. In ceea ce priveste acesti functionari consulari, statul de resedinta trebuie de asemenea sa respecte obligatia prevazuta in articolul 42. Daca impotriva unui asemenea functionar consular se angajeaza o actiune penala, procedura trebuie sa fie condusa, in afara de cazul cind persoana in cauza se afla in stare de arest sau de detentiune, in asa fel incit exercitarea functiilor consulare sa fie stingherita cit mai putin posibil.
2. Ceilalti membri ai postului consular care sint cetateni ai statului de resedinta sau care au resedinta permanenta in acest stat, membrii familiei lor, precum si membrii familiilor functionarilor consulari mentionati in paragraful 1 al prezentului articol nu beneficiaza de facilitati, privilegii si imunitati decit in masura in care acestea le sint acordate de catre statul de resedinta. Membrii familiei unui membru al postului consular si membrii personalului particular care sint ei insisi cetateni ai statului de resedinta sau au resedinta permanenta in acest stat nu beneficiaza, de asemenea, de facilitati, privilegii si imunitati decit in masura in care acestea le sint acordate de catre statul de resedinta. Totusi, statul de resedinta trebuie sa-si exercite jurisdictia asupra acestor persoane astfel incit sa nu impiedice in mod excesiv exercitarea functiilor postului consular.

Articolul 72 – Nediscriminarea
1. In aplicarea dispozitiilor prezentei Conventii, statul de resedinta nu va face discriminari intre state.
2. Totusi, nu vor fi considerate ca discriminatorii:
a) faptul ca statul de resedinta aplica restrictiv una din dispozitiile prezentei Conventii, intrucit ea este astfel aplicata posturilor sale consulare in statul trimitator;
b) faptul ca statele isi acorda reciproc, prin cutuma sau prin acord, un tratament mai favorabil decit cel cerut de dispozitiile prezentei Conventii.

Articolul 73 – Raportul dintre prezenta Conventie si celelalte acorduri internationale
1. Dispozitiile prezentei Conventii nu aduc atingere celorlalte acorduri internationale in vigoare in relatiile dintre statele parti la aceste acorduri.
2. Nici o dispozitie din prezenta Conventie nu poate impiedica statele sa incheie acorduri internationale care sa confirme, sa completeze sau sa dezvolte dispozitiile acesteia, sau care sa extinda sfera lor de aplicare.

Capitolul V – Dispozitii finale
Articolul 74 – Semnarea
Prezenta Conventie va fi deschisa spre semnare tuturor statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite sau ale unei institutii specializate, precum si oricarui stat parte la statutul Curtii Internationale de Justitie si oricarui alt stat invitat de catre Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite sa devina parte la Conventie, dupa cum urmeaza: pina la 31 octombrie 1963, la Ministerul federal al Afacerilor Externe al Republicii Austria si, apoi, pina la 31 martie 1964, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite la New York.

Articolul 75 – Ratificarea
Prezenta Conventie va fi supusa ratificarii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 76 – Aderarea
Prezenta Conventie va ramine deschisa pentru aderare oricarui stat apartinind uneia din cele patru categorii mentionate in articolul 74. Instrumentele de aderare vor fi remise Secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 77 – Intrarea in vigoare
1. Prezenta Conventie va intra in vigoare dupa treizeci de zile de la data depunerii pe linga Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare din statele care vor ratifica Conventia sau vor adera la ea dupa depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare, Conventia va intra in vigoare dupa treizeci de zile de la depunerea de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.

Articolul 78 – Notificarile Secretarului general
Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va notifica tuturor statelor apartinind uneia din cele patru categorii mentionate in articolul 74:
a) semnarea prezentei Conventii si depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, conform articolelor 74, 75 si 76;
b) data la care prezenta Conventie va intra in vigoare, conform articolului 77.

Articolul 79 – Valabilitatea textelor
Originalul prezentei Conventii, ale carui texte englez, chinez, spaniol, francez si rus au aceeasi valabilitate, va fi depus la Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite care va trimite cite o copie certificata conforma tuturor statelor apartinind uneia din cele patru categorii mentionate la articolul 74.
Drept pentru care subsemnatii plenipotentiari, imputerniciti in mod cuvenit de catre guvernele lor respective, au semnat prezenta conventie.

căutare personalizată

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships