APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Societatea Comerciala …………………………
Sediul ………………………………………………..
Codul fiscal ………………………………………..
Telefon ………………………………………………
CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)
I. Partile contractante
1.       …………………………, cu sediul in …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentata prin …………………………., in calitate de ………………….., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si
2.       ……………………………., domiciliat in …………….., str. …………………….. nr. ……….., judetul ……………, nascut in localitatea …………………………., la data de ……………….., posesor al actului de identitate seria ……………….. nr. …………………, eliberat de …………………… la data de ……………………., codul numeric personal …………………………, in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:
II. Obiectul conventiei civile
          activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata ………………………..
          remuneratia bruta stabilita pentru prestatie ………………………….. lei
          data efectuarii platii remuneratiei …………………………….
III. Drepturile si obligatiile partilor
1.       Angajatorul se obliga:
          sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
          sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia muncii;
          sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.
2.       Prestatorul se obliga:
          sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea cerute de beneficiar;
          sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;
          sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.
IV. Durata conventiei civile
          Durata nedeterminata/determinata …………………….., timpul de lucru ………….. ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999) .
          Durata executarii lucrarii ………………… (pentru activitati prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999) .
V. Modificarea conventiei civile
       Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.
VI. Incetarea conventiei civile
       Prezenta conventie civila inceteaza:
1.       prin acordul scris al partilor;
2.       din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.
VII. Raspunderea partilor
       Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.
       Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.
       Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca ……………….. .
Angajator (Beneficiar)
Prestator (Executant)
Avizat
Functionarul inspectoratului teritorial de munca
Numele si prenumele …………………………………
Semnatura ……………………………………………….
_____________
            * Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii. In conformitate cu pct. 9 din Procedura sus-mentionata, angajatorii trebuie sa inregistreze conventiile civile de prestari de servicii intr-un registru care are urmatoarea contextura: numarul curent, numele si prenumele, domiciliul, buletin/carte de identitate seria si nr., precum si codul numeric personal, data angajarii, durata conventiei civile de prestari de servicii, programul de lucru, numarul si data inregistrarii conventiei civile de prestari de servicii la inspectoratul teritorial de munca, functia/meseria si observatii. Registrul se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca dupa ce a fost numerotat si snuruit.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]