Conform Articolului nr.1, Capitolul I din Legea nr.84 din 21 iulie 1992, iniţiativa instituirii regimului de zonă liberă aparţine autorităţilor locale – Primărie şi Prefectură şi ministerelor interesate. Documentaţia prin care se solicită înfiinţarea zonei libere trebuie să cuprindă:
a. Studiu de fezabilitate privind oportunitatea instituirii regimului de zonă liberă din următoarele puncte de vedere:
– Economic;
– Geografic;
– Social;
– Resurse locale;
– Potenţiali parteneri şi investitori;
– Gradul de acoperire a suprafeţei viitoarei zone libere, faţă de cererile agenţilor economici care solicită să presteze activităţi specifice, şi care ulterior, vor primi licenţa de lucru(nu toate activităţile sunt specifice zonei, şi nu toţi pot obţine licenţe de lucru);
– Estimarea cheltuielilor de capital necesare regiei pentru primul an de activitate, cheltuieli ce se vor asigura de la bugetul de stat. În cazul în care nu există acest studiu al necesarului de capital, dosarul va fi respins de Ministerul de Finanţe;
– Avantaje obţinute prin instituirea unui astfel de regim în perimetrul social.
b. Stabilirea suprafeţei de teren(anexa de plan), poziţia geografică şi topografică, acces rutier, cale ferată, acces aero, acces naval, suprafaţă totală, perimetru total. Conform Articolului 3, Capitolul I din Legea nr.84/1992, înaintea începerii oricăror operaţiuni, zona liberă va trebui precis delimitată şi împrejmuită. Se va stabili amplasamentul părţilor de intrare şi natura lor.
c. Stabilirea regimului juridic al terenului pe care se instituie regimul de zonă liberă prin documente de proprietate(extras Carte Funciară sau Registru de Cadastru). În funcţie de situaţia terenului, aceste documente vor fi însoţite de avize favorabile ale factorilor de decizie, după cum urmează:
– Teren câştigat prin lucrări de îmbunătăţire funciare, hidrotehnice şi de amelioraţii în cadrul unor obiective de investiţii;
– Avizul proprietarului de teren(organele administraţiei locale sau titularul de investiţie);
– Teren aparţinând organelor administraţiilor locale(primărie);
– Teren cu construcţii proprietate privată a unor persoane juridice.
d. Acordul Prefecturii Judeţene şi a Comisiei Judeţene privind trecerea în proprietatea privată a oraşului a suprafeţei de teren vizat pentru zona liberă, prin Ordin Judecătoresc.
e. Hotărârea Consiliului Local Orăşănesc prin care se instituie regimul de zonă liberă, pe baza Ordinului Prefecturii.
f. Avizul favorabil înfiinţării zonei libere de la Agenţia pentru Supravegherea şi Protecţia Mediului.
g. Calculul taxelor de protecţie pentru scoaterea din circuitul agricol(dacă este cazul) executat de către Oficiul Judeţean pentru studii Pedologice şi Agrochimice Judeţene.
h. Avizul de scoatere din producţia agricolă vegetală a terenului solicitat pentru zona liberă a Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Alimentaţie Judeţeană, Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului.
i. Avizul Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică din Cadrul Consiliului Judeţean pentru trecerea terenului anexat zonei în proprietatea Administraţiei Zonei Libere(AZL).
j. Avizul Ministerului Agriculturii şi Alimetaţiei pentru scoaterea terenului din producţia agricolă vegetală în condiţiile Legii nr.18/1991.
k. Acordul persoanei juridice proprietare pentru vânzarea către AZL a terenului pe care se găsesc construcţiile. În astfel de cazuri, dacă solicită şi obţine licenţa, agentul economic devine locatar sau concesionar şi va plăti AZL, fie chirie pe unitatea de suprafaţă, fie preţul de concesionare stabilit conform procedurii concesionării.
l. Agenţia zonelor libere din Cadrul Ministerului Transporturilor analizează următoarele aspecte:
– Amplasamentul zonei;
– Regimul juridic al terenului;
– Gradul de acoperire al suprafeţei viitoarei zone libere faţă de cererile agenţilor economici care solicită să presteze activităţi specifice şi care, ulterior, vor primi licenţa de lucru;
– Acordul organelor vamale;
– Acordul organelor grănicereşti şi al poliţiei de frontieră.
În cazul în care documentaţia corespunde cerinţelor de mai sus, dosarul complet este înaintat spre avizare Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships