Din aşa acte ca Concepţis politicii naţionale şi Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova reese că politica naţională trebuie să fie orientată spre: – asigurarea concordiei civice; – dezvoltarea tuturor comunităţilor etnice şi lingvistice; – dezvoltarea relaţiilor interetnice, tradiţional corecte; – depăşirea consecinţelor conflictului civil de la sfîrşitul anilor 80 – începutul anilor 90 ai secolului XX, care a deformat relaţiile interetnice în Moldova; – neutralizarea, în conformitate cu legislaţia privind drepturile omului şi cerinţele constituţionale, a necontenitelor tentative de demoldovenizare, de negare a existenţei naţiunii moldoveneşti şi a statalităţii moldoveneşti, de discreditare a istoriei Moldovei, de ignorare a etnonimului “moldoveni” şi glotonimului “limba moldovenească”; – soluţionarea cît mai grabnică a problemei integrităţii teritoriale a ţării; – crearea neîntîrziată a condiţiilor necesare pentru însuşirea limbii moldoveneşti de către alolingvi; – neadmiterea restrîngerii sferei de folosire a limbii ruse în diverse domenii ale vieţii statului şi societăţii. Principalele principii ale politicii naţionale sînt: – prioritatea măsurilor orientate spre consolidarea suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi democraţiei în Republica Moldova; – egalitatea drepturilor şi libertăţilor omului, indiferent de originea etnică, limbă şi religie; – respectul, recunoaşterea şi garantarea drepturilor tuturor cetăţenilor republicii la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea specificului lor etnic, cultural, lingvistic şi religios; – inadmisibilitatea manifestărilor de discriminare pe criterii etnice, lingvistice şi religioase, precum şi a restrîngerii drepturilor cetăţenilor la folosirea limbilor materne, la alegerea limbii de educare şi instruire; – inadmisibilitatea oricăror acţiuni orientate spre asimilare şi deznaţionalizare; – ocrotirea limbii moldoveneşti şi dezvoltarea culturii moldoveneşti, ţinînd seama de caracterul lor est-romanic, respectarea istoriei, culturii şi particularităţilor populaţiei din raioanele de est ale Republicii Moldova; – consolidarea păcii interetnice, înfăptuirea construcţiei naţional-culturale şi lingvistice pe baza însuşirii limbii moldoveneşti, păstrarea şi dezvoltarea limbilor altor etnii care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Principalele scopuri ale politicii naţionale sînt: – consolidarea poporului Republicii Moldova, ţinînd cont de specificul polietnic, multicultural, multilingvistic şi regional, prin întărirea încrederii cetăţenilor în patria lor comună – Republica Moldova; – întărirea bazelor politico-juridice şi istorico-culturale ale integrităţii teritoriale a Republicii Moldova; – păstrarea memoriei istorice a poporului moldovenesc, afirmarea şi dezvoltarea în continuare a specificului său naţional-cultural; – păstrarea şi dezvoltarea culturilor şi limbilor tuturor comunităţilor etnice din Moldov

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships