3.1. Statul în persoana autorităţilor administraţiei publice are obligaţia să asigure folosirea raţională şi suficientă a resurselor naturale, precum şi protecţia acestora indiferent de destinaţia lor.
Sarcinile serviciului controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei resurselor naturale constau în asigurarea respectării de către toate organele de stat şi cele obşteşti, de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile agricole de stat, cooperatiste obşteşti, precum şi de întreprinderile mixte, persoanele fizice şi juridice străine, a cerinţelor legislaţiei ecologice în scopul folosirii eficiente şi protecţiei cuvenite a acestor resurse.
3.2. Scopul controlului ecologic – protecţia mediului pe calea preîntîmpinării sau înlăturării încălcării normelor ecologice.
3.3. Obiectul controlului ecologic:
– starea mediului în absamblu,
– starea componentelor mediului în particular,
– nivelul schimbărilor produse,
– respectarea legislaţiei ecologice.

3.4. Formele controlului ecologic:
– informaţional – acumularea şi răspîndirea informaţiilor în vederea luării măsurilor necesare;
– de preîntîmpinare – orientată spre evitarea survenirii consecinţelor negative;
– de sancţionare – aplicarea măsurilor de constrîngere de către stat.

3.5. Metodele controlului ecologic:
– supraveghere,
– verificarea respectării legislaţiei,
– preîntîmpinare,
– aplicarea măsurilor de constîngere.

3.6. Categorii de control ecologic:
– de stat,
– de producţie,
– municipal,
– obştesc.
3.7.1. Controlul de stat asupra protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal are drept sarcină asigurarea îndeplinirii de către toate ministerele, departamentele, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, a obligaţiunilor de protecţie a regnului animal, respectarea modului stabilit de folosire a animalelor şi a altor norme prevăzute de legislaţie.
Controlul de stat asupra protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal este exercitat de către Ministerul Ecologiei şi autorităţile administraţiei publice locale.
Organele de stat de protecţie şi folosire a resurselor regnului animal are dreptul:
a) să oprească folosirea neautorizată a animalelor, precum şi folosirea cu încălcare a regulilor, normelor, termenelor stabilite şi a altor cerinţe de protecţie şi folosire a resurselor regnului animal;
b) să retragă autorizaţia sau să stabilească limitări la dreptul de folosinţă a resurselor regnului animal;
c) să dea indicaţii obligatorii pentru executare privind eliminarea de încălcări ale regulilor, normelor, termenelor stabilite şi ale altor cerinţe de protecţie şi folosire a resurselor regnului animal;
d) să stopeze lucrările care pot cauza pagube considerabile animalelor şi habitatului lor;
e) să tragă la răspundere administrativă contravenienţii regulilor, normelor, termenelor stabilite şi altor cerinţe de protecţie şi folosire a resurselor regnului animal iar, după caz, să înainteze organelor de drept materiale pentru luarea măsurilor corespunzătoare.
Controlul departamental asupra protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal este exercitat de către organele în a căror subordine se află persoanele juridice care utilizează resursele acestuia.
3.7.2. Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor este chemat să asigure:
a) respectarea de către toate persoanele juridice şi fizice, indiferent de formă de proprietate, a modului stabilit de folosire a apelor;
b) executarea obligaţiunilor şi prescripţiilor privind protecţia apelor, prevenirea şi lichidarea efectelor lor distructive, respectarea regulilor de ţinere a evidenţei apelor, precum şi altor reguli, stabilite de legislaţia apelor.
Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor este exercitat de către Ministerul Ecologiei şi de autorităţile administraţiei publice centrale.
Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor îl exercită Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale. Dispoziţiile acestora sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de terenuri.
3.7.3. Controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic are drept sarcină asigurarea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei silvice şi cinegetice. El este exercitat de Guvern şi organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător.
Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul să primească de la organele silvice de stat şi de la organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător informaţie despre starea fondurilor forestier şi cinegetic, măsurile planificate şi realizate de conservare şi folosire a acestora, să propună şi să realizeze, în conformitate cu legislaţia, măsuri privind paza şi folosirea raţională a fondurilor forestier şi cinegetic, conservarea biodiversităţii în ele.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships