Veniturile bugetelor UAT se constituie din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislaţie şi se formează din: 1) Venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, alcatuit din impozitele şi taxele locale, prevăzute pe fiecare teritoriu în parte. Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: Impozitul: pe bunurile imobiliare; pentru folosirea resurselor naturale; Taxa: pentru amenajarea teritoriului;organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT; pentru amplasare a publicităţii; de aplicare a simbolicii locale; taxa de piaţă; pentru cazare; balneară; pentru parcare; de la posesorii de câini.

2) Mijloace speciale sunt – veniturile instituţiei publice obţinute prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţiile, sponsorizările s.a.

3) Defalcări, conform normativelor procentuale de la veniturile generale de stat.Acestea sunt mijloacele băneşti stabilite de la veniturile generale de stat, aprobate de Parlament prin legea bugetară anuală, pentru bugetele UAT de nivelul al II şi pentru bugetul municipal Bălţi

4) Defalcări de la impozitul pe bunurile imobiliare – aprobate de către autorităţile repre zentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II.

5) Transferuri de la bugetul de stat. Se prevad tipurile de transferuri:

6) Fonduri speciale. Autorităţile reprezentative şi deliberative ale UAT pot forma fonduri speciale pentru susţinerea unor programe de interes local, cu respectarea dispoziţiilor legale. Ca surse de constituire a fondurilor speciale pot fi: depunerile benevole ale persoanelor juridice şi fizice pentru soluţionarea problemelor de interes local; veniturile provenite din desfăşurarea loteriilor locale, concursurilor şi altor măsuri organizate de autorităţile administraţiei publice locale

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships