APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

OFERTA DE DONATIE
1.     Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. in (localitatea) …………………….. sector/judet ……………………………, fiul lui ………………………………. si al ………………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., ofer ca donatie lui …….…………………………………….. domiciliat in …………………………………………., judetul/sectorul ………………..…………………, dreptul de concesiune asupra locului de veci situat in Cimitirul ………………..………………….., avand dimensiunile de …………… ml x …………………….. ml, in suprafata de ………………….mp, amplasat in parcela ………………. fig. …………… poz. …………… .
2.     Am dobandit dreptul de concesiune asupra locului de veci prin (donatie/mostenire) ……………….. potrivit (contract de donatie, certificat de mostenitor) ………………………………………………………….., autentificat/eliberat de Biroul Notarului Public …………………………… la data de …………………….. .
3.     Cunosc dispozitiile legale cu privire la rezerva succesorala a ……………………………, dar precizez ca doresc sa fac prezenta oferta de donatie cu scutire de raport.
4.     Prin derogare de la dispozitiile art. 814 Cod civil, subsemnatul sunt de acord ca donatia sa-si produca efectele din momentul acceptarii ei de catre donatar fara a mai fi necesar a se face comunicarea actului de acceptare.*)
DONATOR
___________
            *) In cazul in care donatorul nu face mentiunea de la pct. 4, donatarul trebuie sa comunice acceptarea.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]