Modul de constituire al societatilor comerciale este reglementat de legislatie. În ceea ce priveste, conturile bancare ale persoanelor juridice, trbuie prcizat ca fiecre banca, pe baza prevederilor legii privind activitatea bancara si-a elaborat reglementari proprii (norme) privind deschiderea si operarea în aceste conturi. Aceste reglementari sunt într-o continua îmbunatatire, pentru a veni în întâmpinarea cererilor unei economii de piata în dezvoltare. Legile si actele normative se publica în tara noastra în Monitorul oficeal. În acelasi timp este foarte importanta cunoasterea normelor interne ale bancilor.
Este important pentru banci sa stie daca un client-persoana juridica reprezinta o societate comerciala corect constituita din punct de vedere legal, înainte de a face afaceri cu el; fiecare tip de societate comerciala este supusa unor anumite reglementari.
Exista mai multe forme de organizare a societatilor comerciale în Romania, definite de Legea nr.31/1990 .
Trasaturi ale societatilor comerciale în calitate de clienti ai bancii:
 sunt înfintate în anumite forme specifice care determina atât modul de organizare cât si desfasurarea activitatii acestora;
 obtinerea prin lege a calitatii de personalitate juridica;
 în caz de încetare a platilor, sunt supuse falimentului.
În calitatea lor clienti ai bancii societatile comerciale trebui sa respecte cerintele stabilite de banca, cu privire la deschiderea si functionarea conturilor bancare ale acestora. Astfel societatile comerciale ce deschid conturi bancare li se solicita o serie de documente din care sa reiasa forma lor de organizare juridica, denumirea societatii, tipul activitatii desfasurate, valoarea capitalului societatii, specimenele de semnaturi pentru persoanele îndreptatite sa efectueze operatiuni în cont si altele.
Tipuri de societati comerciale care functioneaza în România.
Persoanele juridice îsi pot desfasura afacerile într-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicata în monitorul Oficial nr.126 – 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societati comerciale ce pot fi constituite.
Societati comerciale se vor constitui în una din urmatoarele forme:
a. – Societati în nume colectiv;
b. – Societati în comandita simpla;
c. – Societati în comandita pe actiuni;
d. – Societati pe actiuni;
e. – S.R.L. ( societate cu raspundere limitata).
Fiecare dintre acestea trebuie sa fie constituita conform legii si este, deci, important sa întelegem si sa recunoastem cerintele legale, pentru fiecare categorie de societate în parte.

a. Societati în nume colectiv
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.
Trasaturile acestui tip de societate sunt:
• numarul minim de membri asociati este 2 – pentru a se putea încheia contractul de societate;
• capitalul social poate fi oricât de mic si este format din aportul asociatilor (în bani si /sau natura ), fiind divizat în parti sociale care, în principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor în care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);
• raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata;
• toti asociatii au calitate de comercianti, se considera, în practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea;
• fiecare din asociati poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati;
• asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv.
Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizându-se pe numele firmei. În lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera în cont.
b. Societati în comandita simpla
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata ti solidara a asociatiilor comanditati; comanditarii raspund numai pâna la concurenta aportului lor.
La constituirea acestui tip de societate primeaza încrederea reciproca dintre asociati. Principala particularitate a acestui tip de societate este ca reuseste doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.
Comanditatii
• au dreptul exclusiv de a participa la conducerea firmei;
• raspund nelimitat si solidar pentru obligatiilefirmei;
• numele lor este inclus în denumirea societatii comerciale;
• reprezinta elementul activ al societatii;
• au calitatea de comercianti.
Comanditarii
• contribuie cu aport de capital, raspunderea lor limitându-se la nivelul acestuia;
• nu au calitatea de comerciant, deci nu pot interveni în relatiile comerciale ale societatii cu terti si cu bancile;
• nu au dreptul sa participe la conducerea societatii decât în cazuri speciale, prin procura, în acest caz raspunzând, solitar si nelimitat, cu averea, asemanator comanditatilor;
• numele lor nu poate fi inclus în denumirea firmei;
• au dreptul de a exercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilantul, contul de profit si pierderi, registrele comerciale etc..
Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente în contul bacar si în cecurile emise de o societate.
Obligatiile asociatilor:
 obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social;
 comanditatii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societatii, cu averea lor prezenta si vitoare;
 comanditarii raspund numai pâna la concurenta aportului lor de capital.
Astfel, creditorii pot sa îsi recupereze datoriile nu numai din activele (proprietatile) companiei, daca ramân neplatiti dupa ce toate proprietatile au fost epuizate; ei ar putea, în termeni legali, sa ia în posesie proprietatea personala apartinând unuia dintre comanditati.
c. Societati în comandita pe actiuni
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei capital social este împartit în actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata actiunilor.
Nu orcine începe o afacere doreste sa aiba raspundere nelimitata pentru datoririle facute. Astfel de persoane vor fi atrase sa formeze o societate în comandita pe actiuni. Elementul determinant al unei astfel de societati este capitalul, nu persoana asociatilor. Capitalul social este împartit în actiuni de valori egale. Aceasta forma de societate are trasaturi comune cu societatea în comandita simpla cât si cu cele pe actiuni.
Asociatii sunt comanditati si comanditari,cu precizarea ca în acest caz, comanditarii raspund fata de datoriile si obligatiile societatii numai în limita capitalului subscris sub forma de actiuni.
Capitalul social este reprezentat prin actiuni. Aportul asociatilor poate fi în bani si/sau natura, dar este evaluat si materializat în actiuni.
Obligatiile, datoriile societatii în comandita pe actiuni sunt garantate cu:
 patrimoniul societatii;
 raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor;
 comanditarii sunt obligati numai în limita capitalului subscris sub forma de actiuni.
d. Societatea pe actiuni
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor.
Aceste societati sunt societati comerciale al caror capital social este divizat în actiuni de valori egale si negociabile (inclusiv la bursele de valori). Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica a societatii comerciale, ea permitând acumularea de capitaluri pentru realizarea de societati mari¬ – industriale, comerciale, bancare. Aportul de capital al functionarilor poate fi în bani sau natura, fiind însa evaluat si materializat în actiuni.
Cerintele de formare a societatilor pe actiuni sunt mult mai stricte decât cele de formare a altor tipuri de societati, prin lege fiind stabilite o serie de cerinte, privind modul de constituire si functionare a acestora.
Conducerea societatilor pe actiuni este realizata de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor.

e. Societate cu raspundere limitata – S.R.L.
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la platapartilor sociale.
În acest caz, capitalul societatii este divizat în parti sociale care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate în statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships