PROCURA*)
            Subsemnatul …………………………………………………………… cetatean ………………………………….., nascut la data de ……………………………., in localitatea …………………………………, de sex ………………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………, de sex ……………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ………………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………, pentru a ma reprezenta la biroul notarului public, in cadrul procedurii succesorale notariale avand ca obiect succesiunea ………………………………………… decedat ……………………………………………, cu ultimul domiciliu in ……………………………………….., a carui succesiune declar ca am acceptat-o in mod tacit, prin acte de administrare a bunurilor acestuia. Mentionez ca defunctul era casatorit ………………….. .
            Mandatarul meu este imputernicit sa solicite si sa obtina actele necesare dezbaterii succesiunii, sa primeasca actele de procedura, sa propuna si sa efectueze probatoriile necesare, sa stabileasca numarul si calitatea mostenitorilor, precum si cota in comunitatea de bunuri, achitand taxele succesorale si onorariul notarului public.
            In conformitate cu art. 692 Cod civil, declar ca defunctul …………………………………………………. a acceptat in mod tacit succesiunea parintilor ……………………………………………………….., decedati la data de ………………………………………………, cu ultimul domiciliu in ……………………………………………… .
            Imputernicesc, de asemenea, pe mandatarul meu sa ma reprezinte la dezbaterea succesiunilor acestora, in calitate de mostenitor si declarant in viata, sa faca toate declaratiile si sa prezinte toate actele necesare, sa plateasca taxele si sa primeasca certificatele de mostenitor, semnand in numele meu si pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabila.
            De asemenea, mandatarul meu ma va reprezenta cu depline puteri, in vederea obtinerii de duplicate dupa actele de stare civila ale defunctilor, ale caror proceduri succesorale urmeaza a fi dezbatute, semnand de primirea lor, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare, la ………………., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………………. exemplare.
MANDANT
_______________
            *) In conformitate cu cerintele art. 692 Cod civil.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships