PROCURA
            Subsemnatul …………………………………………………………… cetatean …………………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de ………………………………., in localitatea ………………………………., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………….., str. ……………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………… la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, ca, in numele meu si pentru mine, sa efectueze orice act sau fapt juridic, pentru o buna administrare si conservare a dreptului meu de proprietate asupra apartamentului nr. …………… situat in localitatea …………………………….., str. ………………………….. nr. ………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., sector/judet ……………………….., dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare nr. ……………… din ……………………., incheiat cu …………………………. .
            In acest scop, mandatarul meu va face, oriunde va fi necesar, dovada proprietatii mele asupra apartamentului, ma va reprezenta in fata oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor administratiei publice si a instantelor judecatoresti, in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor mele, in legatura cu indeplinirea tuturor actelor de administrare si conservare a apartamentului mentionat; va plati orice suma de bani pe care o datorez institutiilor statului si altor persoane fizice si juridice, atat ca impozite si taxe, precum si cu orice alt titlu sau, dupa caz, va putea sa incaseze orice suma de bani, cu orice titlu, care mi s-ar cuveni, de la orice persoane fizice sau juridice, in calitatea mea de proprietar. Mandatarul meu se va ocupa de intretinerea apartamentului, putand lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri pentru administrarea si conservarea acestuia, ca un bun proprietar.
            Mandatarul meu este imputernicit, totodata, sa inchirieze apartamentul unor persoane fizice sau juridice, la libera sa apreciere, va stabili, in toate conditiile cele mai avantajoase mie, toate clauzele contractului de inchiriere, inclusiv chiria. Va incasa, pentru mine si in numele meu, chiriile, dand chitante descarcatoare de primirea lor, va urmari si asigura respectarea contractelor incheiate, va putea introduce orice actiune civila pentru plata chiriei sau pentru evacuarea chiriasilor ce nu si-au indeplinit aceasta obligatie.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in …………. exemplare, la …………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………………. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships