PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex ……………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ……………………………………, posesor al ………………………….., seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetatean …………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………., de sex ……………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………….., str. …………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ……………………………………., posesor al ……………………………., seria ………… nr. …………………….. eliberat de …………………………………. la data de ……………………………………., cod numeric personal …………………………………………………………., cu puteri depline, sa ma reprezinte in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/1998, in fata tuturor autoritatilor administratiei publice competente si in fata instantelor judecatoresti de orice grad, in vederea adoptiei minorului ……………………………………………………………………………, nascut la data de …………………. in …………………………………., fiul natural al …………………………………………….., conform certificatului de nastere seria ……………………… nr. …………………………………………….. emis de Primaria …………………………………………………… la data de ……………………………. avand codul numeric personal nr. ……………………………………………., domiciliat in …………………………………. .
            In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata instantelor judecatoresti de orice grad, va inainta cererea mea in vederea adoptiei minorului …………………………… si o va sustine, va propune si administra probele necesare, va primi hotararea judecatoreasca, va exercita si va sustine, dupa caz, orice cale de atac prevazuta de lege impotriva hotararilor ce se vor pronunta.
            Prezenta procura este gratuita si valabila pana la revocarea expresa a mandatarului, iar in baza ei, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviinta pentru apararea intereselor mele privind adoptia mentionata avand, in acelasi timp, dreptul sa angajeze un avocat, la libera sa apreciere.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, orice act, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………. exemplare, la …………… astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………….. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships