PROCURA
            Subsemnatul …………………………………………………………………. cetatean ………………………………, nascut la data de ………………………………., in localitatea …………………………………, de sex ……………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean …………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………., seria …………… nr. …………………………. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………….., sa cumpere in numele societatii ……………………………………… de la …………………………………………… cu domiciliul/sediul in …………………………………., constructia formata din ……………………………………, amplasata in parcela virana ………………………………., inscrisa in Cartea funciara nr. ……………………, situata in …………………………. .
            Terenul construit si neconstruit aferent constructiei nu va forma obiectul contractului de vanzare-cumparare*), ramanand in proprietatea ………………………………………………………………………………. .
            In acest scop, mandatarul va negocia clauzele vanzarii, va indeplini toate formalitatile necesare perfectarii contractului de vanzare-cumparare si va semna contractul de vanzare-cumparare, in forma autentica.
            Pretul vanzarii va fi negociat si stabilit impreuna cu proprietarul si va fi platit, personal, acestuia.
            Dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, mandatarul va indeplini toate formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara si de inscriere a imobilului in evidentele fiscale, consimtind in mod expres la intabularea dreptului de proprietate in Cartea funciara.
            Mandatarul este imputernicit sa plateasca toate taxele si impozitele datorate statului pentru constructia ce trebuie cumparata.
            Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare, la …………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………. exemplare.
MANDANT
____________
            *) Mentiunea se modifica in mod corespunzator, daca se cumpara si terenul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships