PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………. cetatean …………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………, nascut la data de ……………………………, in localitatea …………………………………, de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………… la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., ca, in numele meu si pentru mine, sa cumpere la pretul cel mai avantajos, un teren in suprafata de ……………………………. situat in ………………………………….. .
            In acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele contractului de vanzare-cumparare pe care il va semna, in forma autentica, va achita vanzatorului pretul vanzarii si va indeplini toate formalitatile pentru inscrierea dreptului de proprietate in Cartea funciara si pentru inscrierea in evidentele fiscale.
            Pentru indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in …………… exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………… exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships