Procura de iesire din indiviziune

PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………… cetatean …………………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………. nr. …………………….. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetatean ……………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………….. la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………, ca sa ma reprezinte in fata autoritatilor judecatoresti, in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor mele, in conditiile Codului de procedura civila, in cauza de iesire din indiviziune impotriva lui ………………………………………. cu privire la locul de casa nr. ……………… din Cartea funciara.
            Mandatarul meu ma va reprezenta in fata instantelor judecatoresti, de orice grad, va sustine actiunea pe care o va introduce si o va modifica, retrage sau repune pe rol, va primi actele de procedura, va propune si administra probele necesare, va solicita expertize, va lua termene in cunostinta, va cere comunicari de acte, va putea face cereri de chemari in garantie, conexari, declinari de competenta, de inchidere sau redeschidere a dosarelor, va primi sentinte si decizii si va semna pentru ele acolo unde este necesar, va putea uza de caile ordinare si extraordinare de atac prevazute de lege impotriva hotararilor ce se vor pronunta, va solicita investirea cu formula executorie a hotararilor ramase definitive si le va primi investite, va primi si executa orice titlu definitiv, reprezentandu-ma in cadrul procedurii de executare silita, cerand, infiintand sau desfiintand orice fel de urmariri si executari mobiliare sau imobiliare, va face somatii, notificari si comandament, va infiinta sau desfiinta sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum si urmariri de venituri si va putea sa incaseze orice sume de bani, respectiv eventuale sulte ce se vor stabili ca mi se cuvin prin aceste hotarari, semnand, in mod valabil, de primirea acestora, putand, de asemenea, sa achite in numele meu si pentru mine, eventualele sulte la care voi fi obligat prin hotararile ce se vor da.
            Mandatarul meu va solicita intabularea dreptului de proprietate in Cartea funciara, in care scop va consimti la intabulare.
            Prezentul mandat este gratuit si, in baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce crede de cuviinta pentru apararea drepturilor si intereselor mele patrimoniale.
            In indeplinirea prezentului mandat, imputernicitul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la ……….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………… exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships