PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………….. cetatean ………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean ………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………, de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de …………………………. la data de ……………………………………, cod numeric personal …………………………………., sa ma reprezinte in calitatea mea de reclamant, in conditiile Codului de procedura civila, in actiunea de divort impotriva ……………………………………………… cetatean …………………………….., nascut la data de ………………………. in ……………………………, ce formeaza obiectul dosarului nr. …………/…………. aflat pe rol la Judecatoria ……………………………………, avand termen de judecata ……………………….. .
            In acest scop, mandatarul meu va sustine actiunea introdusa, ma va reprezenta atat la primul termen, cat si la toate termenele ulterioare, in fata instantelor judecatoresti de orice grad, va primi actele de procedura, va propune si va administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevazuta de lege impotriva hotararilor ramase definitive, va primi citatii, somatii, sentinte, decizii si va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca exceptii sau mijloace de aparare, va lua termene in cunostinta, va cere comunicari de acte, va chema si va raspunde la interogatorii, va cere proba cu martori, verificare de scripte si expertize, va cere investirea cu formula executorie a oricarei sentinte si decizii si le va primi investite, va primi si va executa orice titlu definitiv, va face somatii putand tranzactiona in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la ………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ………………. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships