PROCURA
            Subsemnatii: ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ……………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., si ……………………………………………………………………. cetatean ……………………………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria ………. nr. ……………………… eliberat de ………………………….. la data de …………………………………….., cod numeric personal ………………………………., imputernicim prin prezenta pe ……………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria ………… nr. ……………………. eliberat de …………………………….. la data de ……………………………………, cod numeric personal …………………………………………………….., sa ne reprezinte in vederea reluarii procedurii succesorale notariale, privind pe defunctul ……………………… ……………………………………………………., decedat la data de ……………………………………….., cu ultimul domiciliu in ………………………………………………., si suplimentarea certificatului de mostenitor in dosarul nr. ………………………………/…………………………….., cu cota-parte din terenurile inscrise in Cartea funciara nr. ………………………………………, dobandite prin mostenire de la ………………………………., decedat la data de ………………………, cu ultimul domiciliu in ………………………… .
            In acest scop, mandatarul nostru va solicita notarului public competent, reluarea procedurii succesorale, va depune actele necesare, va propune si va administra toate probele, va primi actele de procedura si va lua termene in cunostinta, va putea face orice cereri si declaratii in cadrul dezbaterii succesorale, va solicita eliberarea certificatului de mostenitor suplimentar, va plati taxele succesorale si onorariul notarului public si va semna in numele nostru si pentru noi de primirea certificatului.
            Dupa eliberarea certificatului de mostenitor suplimentar, autorizam in mod expres mandatarul nostru sa consimta intabularea cotei-parti indivize din dreptul de proprietate asupra terenurilor mentionate, indeplinind in acest sens toate operatiile de publicitate imobiliara.
            Totodata, imputernicim pe mandatarul nostru ca, in numele nostru si pentru noi, sa partajeze impreuna cu ceilalti mostenitori toate terenurile arabile inscrise in Cartea funciara nr. …………………….. nr. top ………. (etc.), in care scop va solicita actele necesare incheierii partajului voluntar, va stabili de comun acord cu ceilalti mostenitori compunerea loturilor si atribuirea acestora celorlalti coindivizari, subsemnatii renuntand la orice drept ni s-ar cuveni, in natura sau prin echivalent, din terenurile precizate mai sus, si va semna, in numele nostru si pentru noi, actul de partaj in forma autentica, solicitand, ulterior, biroului de carte funciara al judecatoriei competente intabularea actului de partaj si a dreptului de proprietate pe numele noilor dobanditori, operatiune pentru care declaram in mod expres ca ne dam consimtamantul.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul nostru va semna in numele nostru si pentru noi, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………. exemplare, la ……………, astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ………………. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships