PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de ……………………………….., in localitatea ………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………….., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………………, ca, in numele meu si pentru mine, sa ridice produsele agricole si sa-mi incaseze drepturile banesti ce mi se cuvin de la Societatea comerciala/agricola ……………………………………………………………………… cu sediul in ……………………………………………, sectorul/judetul ……………………………………………, potrivit contractului de locatiune/asociere/arendare pe care l-am incheiat in calitate de actionar/asociat/arendator cu aceasta societate, corespunzatoare unui teren, in suprafata de ………………….. hectare, in echivalent arabil.
            In baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calitatii mele de locator si de actionar/asociat/arendator la societatea mentionata mai sus, va ridica produsele si va incasa drepturile banesti ce mi se cuvin, curente sau/si restante semnand de primire, precum si oriunde va fi necesar, in legatura cu prezentul mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in …………… exemplare, la …………, astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………….. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships