PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………. cetatean ……………………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ……………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………….., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetatean ……………………., nascut la data de ………………………………., in localitatea …………………………………, de sex ……………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………….. la data de ……………………………………., cod numeric personal ………………………………………………….., pentru a ma reprezenta in fata oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor publice si judecatoresti, in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor mele, putand lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri in legatura cu indeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare si dispozitie a drepturilor mele, privind toate bunurile mobile si imobile, sa plateasca orice suma de bani ce datorez, atat ca impozite si taxe, cat si cu orice alt titlu.
            Totodata, mandatarul meu ma va reprezenta in fata instantelor judecatoresti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va inainta orice actiune va socoti ca fiind utila apararii intereselor mele, o va sustine, restrange sau retrage, va propune si administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevazuta de lege impotriva hotararilor ce se vor da si va incasa orice sume de bani ce se vor stabili ca mi se cuvin din aceste hotarari, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestatii, interventii, chemari in garantie, cereri reconventionale, recuzari etc., va face cereri de perimare, conexari, declinari de competenta, de inchidere si redeschidere a dosarelor, va primi citatii, somatii, sentinte, decizii si va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca exceptii sau mijloace de aparare, va lua termene in cunostinta, va cere comunicari de acte, va chema si va raspunde la interogatorii, va deferi juramant si il va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte si expertize, se va inscrie in fals, va cere investirea cu formula executorie a hotararilor ramase definitive si le va primi investite, va primi si executa orice titlu definitiv cerand, infiintand sau desfiintand toate felurile de urmariri si executari mobiliare sau imobiliare, va face somatii, notificari si comandament, va infiinta si desfiinta sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum si urmariri de venituri, va face si va semna toate actele si va indeplini toate formalitatile necesare pentru punerea in vanzare a averii mobile si/sau imobile a debitorului, va asista la vanzare, va fixa pretul la licitatie, va concura in numele meu, va depune pretul adjudecarii licitatiei, va cere facerea ordonantei de adjudecare si o va primi, va cere punerea in posesie si ma va reprezenta la aceasta operatiune.
            Mandatarul meu este imputernicit, de asemenea, sa incheie orice contracte de vanzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, cu respectarea legilor in vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea si va putea cumpara, in numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau platind pretul, semnand actele in forma autentica sau chitanta, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            De asemenea, mandatarul meu ma va reprezenta in fata oricaror persoane fizice sau juridice din Romania sau din strainatate, in orice problema, de orice natura, care ar decurge din calitatea mea de asociat sau actionar in societati comerciale, putand lua, in numele meu si pentru mine decizii, va vota in adunarea generala a asociatilor sau actionarilor hotararile acesteia, va putea ceda partile mele sociale, prin cesiune sau prin act cu titlu gratuit, va consimti la eventualele modificari ale actelor constitutive si va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Mandatarul meu va deschide conturi, in numele meu, la banci din Romania, va putea efectua orice operatiuni, atat in conturile existente la banci, cat si in conturile nou-deschise sau poate chiar lichida aceste conturi, daca va considera de cuviinta, avand dreptul sa efectueze orice operatiuni financiar-contabile.
            Totodata, mandatarul meu va putea constitui in Romania, in conditiile legislatiei aplicabile, orice societate comerciala, va putea cumpara parti sociale sau actiuni de la societati comerciale existente, va putea negocia clauzele contractelor, statutelor sau actelor constitutive, va semna actele in forma autentica, va efectua toate operatiunile prevazute de lege pentru autorizarea si functionarea lor.
            Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la revocarea sa expresa, iar in baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinta pentru apararea intereselor mele avand, in acelasi timp, dreptul de a da, la randul sau, procura de substituire oricarei persoane sau unui avocat.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ……… exemplare, la …………., astazi data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………….. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships