DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………….., domiciliat(a) in ………………….
   Formulez:
 CERERE DE REVIZUIRE SI DE SUSPENDAREA
 EXECUTARII HOTARARII SUPUSA REVIZUIRII
 impotriva sentintei civile (sau deciziei civile) nr. ……… din ………. pronuntata de in dosarul nr. ………., intimat(a) fiind …………, domiciliat(a) in ………….., pe care va rog s-o admiteti si sa hotarati:
   – schimbarea, in tot sau in parte, a hotararii atacate;
   – anularea celei din urma hotarari;
   – suspendarea executarii hotararii supusa revizuirii pana la solutionarea cererii de revizuire.
   Rog sa obligati pe intimat(a) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele cererii:
   In fapt (se enunta starea de fapt, hotararea a carei revizuire se cere, motivul de revizuire ce ar justifica admiterea cererii).
   Fata de aceasta situatie, va rog sa admiteti cererea si sa:
   – schimbati in tot hotararea atacata, in sensul respingerii actiunii intimatului(ei).
   – anulati cea din urma hotarare;
   Pana la solutionarea cererii de revizuire, va rog sa dispuneti suspendarea executarii hotararii supusa revizuirii.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 322 alin. 1 pct. …… si art. 325 C. proc. civ.
   Dovada cererii o fac cu (se indica mijloacele de proba ce se vor folosi).
   Depun cererea in dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odata cu citatia.
   Anexez chitanta de consemnare a taxei de timbru in valoare de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships