Faţă de fondul comun de idei din literatura conteporană accidentală apreciem că serviciul public ca dimensiune a administraţiei publice locale se caracterizează prin : continuitate, egalitatea tuturor în faţa lui, un regim juridic dominat de regulile dreptului public în spatele cărora se află o autoritate a administraţiei publice. După natura lor serviciile publice se pot clasifica în trei categorii: tehnico – administrative, industriale şi comerciale şi socio – culturale. După modul în care realizează interesul general deosebim, de asemenea, trei mari categorii: servicii publice a căror scop este satisfacerea directă şi individuală a cetăţenilor,  servicii publice care oferă avantaje particularilor în mod direct şi servicii publice destinate colectivităţii în asamblu. Cât priveşte modul de gestionare a serviciilor publice, faţă de legislaţia noastră în vigoare putem distinge: administrarea printr-o regie autonomă sau o instituţie publică;
                                                        contract de concesionare pentru punerea în valoare a unui bun proprietate publică, fie pentru efectuarea de lucrări publice, fie pentru satisfacerea altor nevoi colective, ca de pildă transportul public;
                                                        contractul de închiriere;
                                                        locaţia de gestiune;
                                                        contractul civil;
                                                        contractul comercial.
Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţilor, alimentarea cu energie termică produsă centralizat, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie electrică, transportul public local, administrarea fondului locativ public, administrarea domeniului public.
            Serviciile publice de gospodărie comunală se realizează prin intermediul unui ansamblu de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, denumite în continuare sisteme publice de gospodărie comunală; aceste sisteme fac parte integrantă din infrastructura edilitară a localităţilor.
            Serviciile publice de gospodărie comunală se organizează şi se administrează cu respectarea următoarelor principii: principiul dezvoltării durabile, principiul autonomiei locale,  principiul descentralizării serviciilor publice, principiul responsabilităţii şi legalităţii, principiul participării şi consultării cetăţenilor,  principiul asocierii intercomunale şi parteneriatului, principiul corelării cerinţelor cu resursele, principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit, principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale, principiul asigurării mediului concurenţial, principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice.
În conformitate cu Legea nr. 326/2001, art. 6 garantează tuturor persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de gospodărie comunală, prin: accesibilitate egală la servicii publice de gospodărie comunală, accesul la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală, dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea,promovarea şi susţinerea intereselor utilizatorilor,  dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale ale utilizatorilor în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale, autorităţilor administraţiei publice ori instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.
Serviciile publice de gospodărie comunală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii esenţiale: continuitate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în condiţii
Contractuale, adaptabilitate la cerinţele consumatorilor, accesibilitate egală la serviciul public, în condiţii contractuale,asigurarea sănătăţii publice şi a calităţii vieţii.
Organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală trebuie să asigure: satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale, funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică, a construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele de organizare şi funcţionare, protejarea domeniului public şi a mediului prin respectarea reglementărilor legale, informarea şi consultarea cetăţenilor în vederea protejării sănătăţii populaţiei care beneficiază de serviciile respective

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships