STATUTUL
Asociatiei Sportive …………………………………
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
            Art. 1. – Asociatia Sportiva ……………………………., fondata, potrivit Actului constitutiv, de:
a)       ………………………….., cetatean roman, domiciliat in …………………….., str. ……………………………… nr. ……, bloc …………, scara …………., etaj ………., apart. ……………., sector/judet ………………, posesorul actului de identitate ……………………………. seria ………, nr. ………………….., eliberat de …………………………., la data de …………………., cod numeric personal ………………………….;
b)       …………………………, cetatean roman, domiciliat in ………………………, str. ………………………………. nr. ………, bloc ……….., scara …………., etaj ………., apart. ……………, sector/judet …………….., posesorul actului de identitate …………………….., seria ……… nr. ………………………….. eliberat de …………………….., la data de ……………., cod numeric personal …………………………………. si
c)       S.C. …………………….., SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social in …………………………………….., str. …………………………… nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj ………., apart. ………., sector/judet ………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………, sub nr. ………………../…………………./…………….., cod fiscal nr. …………………………………………, din ……………………, reprezentata de …………………….., avand functia de …………………………., care s-au asociat si au constituit sus-numita asociatie sportiva, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
            Art. 2. – Scopul Asociatiei Sportive ………………….. il constituie practicarea educatiei fizice si a sportului/sporturilor ………………………………… in toate formele sale, de catre jucatori, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist) .
            Art. 3. – Denumirea asociatiei este …………………………………………………………………………………..             …………………………………………………………………………………………………………………………………….
            Art. 4. – (1) Sediul asociatiei este in ……………………, str. ………………….. nr. ………….., bloc ……….., scara …………, etaj …………., apart. ………….., sector/judet ………………… .
            (2) Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.
Art. 5. – Asociatia ……………………… se constituie pe o durata de ………………………….. .
Art. 6. – (1) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial in valoare de ………………………. lei si este alcatuit din urmatoarele aporturi in natura si/sau in bani depuse de asociati, astfel:             ……………………………………………………………………………………………………………………………….             ……………………………………………………………………………………………………………………………………..             ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
            (2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat, in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
            Art. 7. – Obiectivele asociatiei sunt:
a)       pregatirea sportiva, cu precadere a tinerilor doritori sa practice sportul;
b)       participarea la competitiile organizate de organele in drept;
c)       organizarea de actiuni proprii formarii sportive a tinerilor;
d)       editarea de programe, postere si alte publicatii de propaganda sportiva;
e)       alte mijloace de actiune in legatura cu scopul asociatiei.
            Art. 8. – Emblema asociatiei este reprezentata in anexa si va fi folosita pe stampila, inscriptii, titluri de orice fel etc., ale acesteia.
Capitolul II
MEMBRII ASOCIATIEI
            Art. 9. – Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:
a)       asociatii-fondatori – cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b)       membrii-asociati – cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei;
c)       membrii de onoare – persoanele fizice si persoanele juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere financiar;
d)       membrii sustinatori – care adera la scopul asociatiei si o sprijina material si moral la realizarea acestuia.
            Art. 10. – (1) Calitatea de membru-asociat si de onoare – se acorda de Adunarea generala, iar cea de membru sustinator de Consiliul director.
            (2) Calitatea de membru-asociat se pierde prin retragere (in acest caz, hotararea de retragere se comunica cu cel putin …………….. zile de la data primei adunari generale) sau prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotararile Consiliului director.
            (3) Calitatea de membru-sustinator se pierde prin retragere sau neplata cotizatiei timp de ……………….. luni consecutive sau alternative.
            Art. 11. – Membrii-asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei ramanand obligati sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat fata de asociatie.
            Art. 12. – Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a)       sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director si in Comisia de cenzori, daca au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;
b)       sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
c)       sa foloseasca bazele sportive si instalatiile, precum si localurile asociatiei, in limita disponibilitatii lor, in vederea desfasurarii de activitati sportive;
d)       sa beneficieze de intrare gratuita la jocurile in organizare proprie ale echipelor asociatiei sau pe baza de abonament oneros, potrivit posibilitatilor asociatiei si hotararilor Adunarii generale.
Art. 13. – Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a)       sa respecte, fara rezerve, statutul, regulamentele si hotararile Consiliului director, ale asociatiei;
b)       sa-si plateasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
c)       sa sustina in mod decent, civilizat si in spirit de fair-play, echipele si/sau sportivii asociatiei in competitiile la care participa;
d)       sa apere, fara rezerve, culorile asociatiei si interesele ei.
Capitolul III
RESURSELE PATRIMONIALE
            Art. 14. – Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu venituri din contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor sustinatori, sponsorizari, prestarea de servicii cu plata, subventii, donatii, legate, dividende si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane fizice si juridice, in conformitate cu prevederile legii.
Capitolul IV
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
Sectiunea I
Adunarea generala
            Art. 15. – (1) Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociati.
            (2) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a)       stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b)       aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c)       alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d)       alegerea si revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
e)       infiintarea de filiale;
f)         modificarea actului constitutiv si a statutului;
g)       dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h)       orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
            Art. 16. – Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra consiliului director si a cenzorului/comisiei de cenzori.
            Art. 17. – Adunarea generala se convoaca cu cel putin ……………. zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin …………… zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, in acest din urma caz daca:
a)       se impune in mod necesar modificarea statutului;
b)       apar situatii care pun in pericol existenta asociatiei;
c)       la cererea, scrisa, a unui numar de cel putin 1/3 din numarul membrilor-fondatori si al membrilor-asociati.
            Art. 18. – (1) Adunarea generala se convoaca de Consiliul director printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul si ordinea de zi si care se va aduce la cunostinta celor interesati in termenele prevazute, dupa caz, la art. 19.
            (2) Odata cu comunicarea datei, locului si a ordinii de zi a Adunarii generale, se pun la dispozitia participantilor materialele supuse dezbaterii.
            (3) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, facute in scris, si depuse la secretariatul asociatiei cu cel putin ……….. zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.
            Art. 19. – (1) La Adunarea generala participa:
a)       asociatii-fondatori;
b)       membrii-asociati;
c)       membrii de onoare;
d)       membrii sustinatori sau reprezentantii lor, potrivit hotararii Consiliului director;
e)       invitati.
            (2) In cadrul Adunarii generale, fiecare asociat-fondator si fiecare membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
            (3) Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si afinilor lor pana la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
            Art. 20. – Alegerile pentru Consiliul director si cenzor/comisia de cenzori au loc o data la ………. ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmeaza.
            Art. 21. – Rapoartele de activitate ale Consiliului director si cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competitionale, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun, anual, aprobarii Adunarii generale.
            Art. 22. – (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unu dintre asociati.
            (2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea generala se reconvoaca dupa o perioada de ………… zile si poate avea loc oricare va fi numarul asociatilor prezenti.
            Art. 23. – Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.
            Art. 24. – Adunarea generala este condusa de presedinte sau, in lipsa, de inlocuitorul sau care are obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti.
            Art. 25. – (1) Cu ocazia fiecarei adunari generale se intocmeste un proces-verbal cu modul ei de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile care s-au luat.
            (2) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociatiei.
            Art. 26. – Hotararile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Sectiunea a II-a
Consiliul director
            Art. 27. – (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarilor generale.
            (2) El este alcatuit* astfel:
a)       presedinte;
b)       prim-vicepresedinte;
c)       …………. vicepresedinti;
d)       ………… membri;
e)       secretar general.
            (3) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret de Adunarea generala.
            Art. 28. – In exercitarea competentei sale, Consiliul director:
a)       prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociatiei, calendarul competitional etc.;
b)       incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c)       aproba organigrama si politica de personal a asociatiei, transferurile de jucatori s.a.;
d)       isi elaboreaza regulamentul intern de functionare;
e)       indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala.
            Art. 29. – Dispozitiile articolului 19 alineatul 3 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director.
            Art. 30. – Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la articolul 28.
            Art. 31. – Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie pentru a exercita urmatoarele atributii:
a)       sa incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
b)       sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala.
            Art. 32. – (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile asociatiei o impun.
            (2) Conducerea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia, de inlocuitorul sau, cu cel putin ………… zile inainte de data fixata.
            (3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu o jumatate plus unu din voturi.
            Art. 33. – Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
_______________
            * In alcatuirea sa pot fi incluse si persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. De asemenea, nu poate fi membru al consiliului director, iar daca este pierde aceasta calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Sectiunea a III-a
Controlul financiar
            Art. 34. – Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor/o comisie de cenzori* prin alegere de catre Adunarea generala.
            Art. 35. – In realizarea competentei sale, cenzorul/comisia de cenzori:
a)       verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b)       intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale;
c)       poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d)       elaboreaza regulamentul propriu, intern, de functionare;
e)       indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala.
Art. 36. – Adunarea generala aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori/cenzorului.
Capitolul V
VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI
            Art. 37. – Veniturile asociatiei provin din:
a)       cotizatiile membrilor;
b)       dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
c)       dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d)       venituri realizate din activitati economice directe;
e)       donatii, sponsorizari sau legate;
f)         resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g)       alte venituri prevazute de lege.
            Art. 38. – (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
            (2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.
            Art. 39. – (1) Principalele naturi de cheltuieli ale asociatiei sunt:
a)       salarii si adaosuri la salarii;
b)       indemnizatii, prime si premii;
c)       procurari de materiale sportive;
d)       chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
e)       cazare, masa, transport;
f)         apa, canal salubritate;
g)       energie electrica, termica si gaze naturale;
h)       procurari de rechizite si imprimate de birou;
i)         alte cheltuieli.
            (2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de Consiliul director.
            (3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului si sportivilor se stabilesc in limitele statului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
            (4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.
            Art. 40. – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
________________
            * Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri din care majoritatea este formata din asociati. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Capitolul VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
            Art. 41. – Asociatia sportiva …………………. se va dizolva:
            I. De drept prin:
a)       implinirea duratei pentru care a fost constituita*;
b)       realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop**;
c)       imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul director trebuia constituit;
d)       reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost completat timp de trei luni.
            II Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:
a)       scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b)       realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
c)       urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d)       a devenit insolvabila;
e)       nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
            III. Prin hotararea Adunarii generale***
            Art. 42. – (1) In cazul dizolvarii asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea generala, dupa caz.
            (2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
            (3) Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
            (4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
            (5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.
            Art. 43. – (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
            (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
            Art. 44. -(1) In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
            (2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, potrivit procedurii care urmeaza: …………………………………………………………….
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
            (3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator****.
            (4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
            Art. 45. – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.
            Art. 46. – Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
            Art. 47. – Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor permite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
            Art. 48. – (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
Capitolul VII
DISPOZITII FINALE
            Art. 49. – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
            Redactat si editat in …………….. exemplare, la ………………. cu sediul in ……………………………………., str. ……………………………………. nr. ……….., sector/judet ……………………….. .
SEMNATURILE FONDATORILOR
________________
            * La cele a caror durata este limitata in timp.
            ** Daca este cazul.
            *** Instanta judecatoreasca atribuie bunurile si in cazul cand statutul nu prevede o procedura de transmitere sau daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice.
            **** In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships