Resursele naturale ale subsolului constituie unul dintre factorii deosebit de importanţi ai creşterii economice, ai dezvoltării generale.
În condiţiile în care materiile prime minerale sînt resurse limitate în volum şi care nu se regenerează în timp, se constată un decalaj între cerinţele economiei naţionale în creştere şi nivelul producţiei extractive, sub nivelul cerinţelor şi în continuă descreştere. Iată de ce problematica principală a resurselor subsolului reprezintă astăzi acoperirea diferenţei dintre cerere şi oferta autohtonă. Printre căile importante în vederea realizării acestui obiectiv se află ridicarea nivelului factorului de recuperare a resurselor pe tot lanţul tehnologic, prin gospodărirea eficientă şi protecţia lor corespunzătoare.
Într-adevăr, în situaţia actuală, cînd resursele naturale se reduc, iar la unele apare chiar spectrul epuizării, procesul de gestiune al acestor materii prime, în toate etapele sale, trebuie să poarte un pronunţat caracter de protecţie şi exploatare raţională.
Un rol deosebit de important revine dreptului chemat ca, prin mijloace şi forme proprii, să stimuleze şi asigure un procent cît mai ridicat de recuperare şi o protecţie cît mai deplină a resurselor de materii prime minerale.

Subsolul este partea scoarţei terestre, situată mai jos de stratul de sol şi de fundul bazinelor de apă ce se întinde pînă la adîncimi accesibile pentru studiere şi valorificare geologică. (art.3 CS)
Subsolul este proprietatea Republicii Moldova care îl posedă, îl foloseşte, dispune de el şi îl protejează. (art.4 CS)

Relaţiile în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului (relaţiile miniere) în Repulica Moldova se reglementează de Codul subsolului Nr.1511-XII din 15.06.93 // în MO RM nr.11/325 din 30.11.1993 şi de alte acte normative.
Legislaţia privind subsolul are următoarele sarcini:
– reglementarea relaţiilor miniere în scopul asigurării, în interesul generaţiei de azi şi celor viitoare, a folosirii ştiinţific întemiate, raţionale şi complexe a subsolului pentru satisfacerea necesarului de materie primă minerală şi altor necesesităţi ale economiei naţionale, protecţiei subsolului, asigurării securităţii lucrărilor la folosirea subsolului,
– apărarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire.

Reglementării sînt supuse relaţiile miniere în domeniile:
a) elaborării şi perfecţionării principiilor fundamentale, regulilor generale şi normelor de folosire a subsolului;
b) determinării unei politici tehnico-ştinţifice unice în domeniul studierii, evaluării, folosirii şi protecţiei subsolului, precum şi al desfăşurării în condiţii de securitate a lucrărilor la folosirea subsolului;
c) stabilirii bazelor protecţiei mediului înconjurător în timpul folosirii subsolului;
d) determinării principiilor de evaluare geologo-economică şi a exactităţii de substanţe utile;
e) stabilirii principiilor generale de plată pentru subsol;
f) creării şi ţinerii fondului de stat de informaţii privind subsolul şi determinării modului de formare şi folosire a lui;
g) dispunerii de fondul de stat de informaţii privind subsolul;
h) exercitării supravegherii de stat a folosirii, protecţiei subsolului şi a efectuării lucrărilor de studiere geologică a subsolului, precum şi reglementării altor chestiuni în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships