Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului se efectuează de către Guvern şi de către organele de autoadministrare locală precum şi de către organele de stat special împuternicite, cum sînt Departamentul de Stat pentru Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică (în componenţa lui serviciile pentru supravegherea minieră de stat şi pentru controlul geologic de stat – OSSM) şi de Departamentul de Stat pentru protecţia Mediului Înconjurător şi Resursele Naturale.

Competenţa organelor de autoadministrare locală:
a) exercitarea controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei subsolului;
b) acordarea perimetrilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe utile larg răspîndite, exercitarea controlului asupra respectării modului stabilit de desfăşurare a lucrărilor miniere şi aducere a terenurilor degradate în timpul folosirii subsolului într-o stare bună pentru folosirea urterioară;
c) sistarea folosirii neautorizate a subsolului şi ridicării neautorizate de construcţii pe terenurile cu zăcăminte de substanţe utile larg răspîndite;
d) soluţionarea litigiilor în chestiunile de folosire a subsolului;
e) soluţionarea altor chestiuni în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului. (art.7 CS)

Atribuţiile fondului de stat de informaţii privind subsolul:
* evidenţa, acumularea şi sistematizarea materialelor, legate de studierea, folosirea şi protecţia subsolului în scopul creării unei baze pentru elaborarea şi realizarea programelor de stat de folosire a subsolului.
Fondul de informaţii privind subsolul se formează din materialele prezentate de beneficiarii folosinţei subsolului, care se ocupă de studierea şi valorificarea lui. (art.23 CS)
Zăcămintele de substanţe utile, manifestarea lor, precum şi sectoarele de subsol ce nu sînt legate de extracţia substanţelor utile, urmează a fi luate la evidenţa de stat în cadastrele de stat ale obiectivelor de folosire a subsolului şi în balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile.
Cadastrele de stat se întocmesc pentru zăcămintele naturale şi tehnogene şi manifestările de substanţe utile, precum şi pentru obiectivele din subteran, care nu sînt legate de extracţia substanţelor utile.
Cadastrele de stat ale zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe utile trebuie să conţină date despre fiecare zăcămînt, caracterizînd locul de aflare a lui, cantitatea şi calitatea substanţelor de bază şi secundare şi a componentelor lor, condiţiile tehnico-miniere, hidrogeologice, ecologice şi alte condiţii de exploatare a zăcămintelor şi evaluarea geologo-economică, precum şi date cu privire la fiecare manifestare a substanţelor utile.
Cadastrele de stat ale obiectivelor din subteran, ce nu sînt legate de extracţia substanţelor utile, precum şi sectoarele subsolului folosite pentru îngroparea (depozitarea) substanţelor nocive şi deşeurilor trebuie să conţină date cu privire la locul de aflare, dimensiunile, destinaţia, termenele de funcţionare, condiţiile geologo-miniere şi alte condiţii naturale ale obiectivului. (art.25 CS)
Balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile ţin cont de datele expertizei de stat şi ale întreprinderilor privind rezervele de substanţe utile.
Balanţele de stat ale rezervelor de substanţe utile se întocmesc în baza dărilor de seamă de stat ale întreprinderilor, ce efectuează studierea, exploatarea, evaluarea geologo-economică a zăcămintelor de substanţe utile. Balanţele trebuie să conţină date despre cantitatea, calitatea şi gradul de studiere a substanţelor utile în zăcămintele de însemnătate industrială, despre evaluarea lor geologo-economică, despre amplasarea şi gradul de valorificare industrială, extracţia, pierderile şi asigurarea industriei cu rezerve de substanţe utile explorate.

Organele care exercită supravegherea minieră de stat a studierii, folosirii şi protecţiei subsolului:
Supravegherea minieră de stat a studierii, folosirii şi protecţiei subsolului, se exercită de organul de stat pentru supravegherea minieră.
Organele de autoadministrare locală exercită controlul de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului.

Supravegherea minieră de stat a studierii, folosirii şi protecţiei subsolului asigură respectarea de către toţi beneficiarii folosinţei subsolului a modului stabilit de studiere şi folosire a subsolului, îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia lui şi desfăşurarea în condiţii de securitate a lucrărilor ce sînt legate de studierea şi folosirea subsolului, preîntîmpinarea şi lichidarea acţiunii dăunătoare a lucrărilor menţionate asupra populaţiei, mediului înconjurător, obiectivelor şi construcţiilor, precum şi privind îndeplinirea regulilor de evidenţă a rezervelor şi zăcămintelor de substanţe utile, păstrare a informaţiei cu privire la subsol şi a altor reguli şi norme stabilite de legislaţia în vigoare.
Atribuţiile organului de stat pentru supravegherea minieră:
a) îndeplinirea cerinţelor privind protecţia subsolului şi desfăşurarea în condiţii de securitate a lucrărilor în procesul studierii şi folosirii subsolului;
b) corespunderea autorizaţiilor eliberate cu regulile şi normele de folosire şi protecţie a subsolului;
c) respectarea cerinţelor expuse în perimetrele miniere, proiectele (schemele tehnologice) în procesul folosirii subsolului;
d) caracterul legal şi oportun al cerinţelor, înaintate faţă de beneficiarii folosinţei subsolului, pentru încălcările de către ei a regulilor şi normelor de studiere, folosire şi protecţie a subsolului;
e) veridicitatea desfăşurării lucrărilor şi calitatea acestora în timpul studierii subsolului;
f) corectitudinea exploatării zăcămintelor şi folosirii subsolului în alte scopuri;
g) respectarea modului stabilit de evidenţă şi de trecere la pierderi a rezervelor de substanţe utile;
h) respectarea modului stabilit de plată pentru folosirea subsolului.
Organul de Stat pentru supravegherea minieră are dreptul:
a) să sisteze lucrările legate de studierea şi folosirea subsolului în cazul încălcării perimetrului minier şi a proiectelor de folosire a subsolului, a regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor şi de protecţie a subsolului sau pricinuirii de pagube mediului înconjurător;
b) să sisteze folosirea neautorizată a subsolului şi ridicarea neautorizată de construcţii pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe utile;
c) să aplice, în modul stabilit de lege, amenzi pentru încălcarea legislaţiei privind subsolul, a regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor.
Organul de stat pentru supravegherea minieră poate avea alte atribuţii în ceea ce preveşte supravegherea folosirii şi protecţiei subsolului, prelucrării materiei prime minerale, precum şi alte drepturi în ceea ce priveşte preîntîmpinarea şi curmarea încălcării regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor.
Asigurarea geologică, topografică minieră şi de altă natură a lucrărilor în timpul folosirii subsolului şi controlul asupra îndeplinirii lor.
Beneficiarii folosinţei subsolului sînt obligaţi să organizeze asigurarea geologică, topografică minieră, ecologică şi de altă natură a lucrărilor în timpul folosirii subsolului şi să exercite controlul asupra respectării modului stabilit de folosire a subsolului, de desfăşurare a lucrărilor de studiere a lui, de îndeplinire a cerinţelor privind protecţia subsolului, de asigurare a extragerii raţionale şi complexe a substanţelor utile de bază şi secundare şi a componentelor lor, inclusiv în timpul prelucrării materiei prime minerale, a cerinţelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor legate de folosirea subsolului, asupra luării măsurilor ce asigură securitatea populaţiei, protecţia mediului înconjurător, a obiectivelor şi construcţiilor, asupra respectării regulilor de evidenţă a rezervelor de zăcăminte de substanţe utile şi îngropării (depozitării) în subsol a substanţelor nocive şi deşeurilor, precum şi a altor reguli şi norme stabilite de legislaţia în vigoare.
Controlul asupra folosirii corecte şi protecţiei subsolului se exercită de către serviciile geologice, de topografie minieră şi de alte servicii ale întreprinderilor.
Expertiza de stat a folosirii subsolului.
Expertiza de stat a folosirii subsolului se efectuează în scopul asigurării studierii şi valorificării raţionale, inofensivă din punct de vedere ecologic şi tehnologic a subsolului, precum şi pentru aprecierea exactă a rezervelor de substanţe utile şi se înfăptuieşte de către organele de stat special împuternicite în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Obiectele expertizei de stat sînt:
a) programele de stat de studiere, folosire şi protecţie a subsolului;
b) documentaţia de avanproiectare, proiectele şi schemele tehnologice de efectuare a lucrărilor legate de folosirea subsolului, normele, regulile şi altă documentaţie tehnico-normativă;
c) tehnica, utilajul, tehnologiile, materialele şi substanţele noi legate de studierea şi valorificarea subsolulu

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships