How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
 1. Партизанська акцiя УПА.

 

22 червня 1941 року замiсть Українського Национального Вiдродження з’явилась Українська Повстанська Армiя. Вiйсковi дiї ведуться в основному проти НКВД. Також проводяться акцiї по захопленню транспорта i трудоресурсiв у бiльшовиков, збір зброї.

В Сарнах з’являється школа “мiлiцiонерiв” котрих готує для себе німецька армiя. Як стверджуе Т.Б.Боровець набiр Українцiв був “iдеологiично” підготовано як “воiнів Полiської Сечi”. Коротше кажучи це була спроба, використуючи можливости пiдготовки більш вiйскової нiж якоiсь iньшої, пiдготувати кадри для украiнської армiї.

Перша вiйськова акцiя УПА проходила на територiї Полiсся, котра в прiнцiпi була “нiчийною землею”. Нiмцi стримко пройшли це мiсце, залишивши за собою розрiзняни частини радянських вiйск, яки затим стали об’єднуватись в партизанскi загони. Нiмцi не бажають признавати Полiську Сiчь – тiж загони мiлiцiї, якими керує i якi пiдлегли законам УНР. Було досягнуто компромiсу в тому, що це буде напiввiйскова-напiвмiліцейска акцiя по очищенню вiд бiльшовицьких загонiв цiлого Полiсся. Якщо коротко описати цей “генеральний наступ” отрiмуємо:

How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

 

 1. Встановлення зв’язкiв з Бiлорусiєю (вiддiл самоборони В.Родзька i М.Вiтучика);
 2. Переговори з С.Бендерою ОУН (у Львовi було досягнуто позитивної (для УПА) домовностi з ОУН );
 3. Анологiчний договiр з монархiстами (про участь монархiстiв  в рядках УПА);

 

Тут неможливо не сказати про таку iсторичну особу як полковник Д’яченко, командир кавалерiйского полку “Чорних Запорожцiв”, який став комадиром Полiськой Сiчi. А сам Бульба-Боровець став головнокомандуючим УПА та окружним комендантом мiлiцiї в м. Сарни. Але трапилось так, що Д’яченко i ще декiлька офiцерiв були вимушени виїхати у Польшу. На щойнозвiльнене мiсце було з впевненiстью призначено пiдполковника П.Смородського, згравшего важливу роль в управлiннi УПА. Автоматично, щоб дiйсно укрiпiти свiй авторитет керiвництво УПА проголосило положення, визначивше полiтичну прогграмму армiї. Це ,на мiй погляд, був своечасний i правильний крок.

Коротко про цю платформу “За що бореться УПА” можна сказати, що:

 • це народна українська армiя, її членами можуть стати всi українцi;
 • непiдлежiсть жоднiй полiтичнiй партiї, дiї її пiдкорюються законам лише Влади Української Держави;
 • боротьба проти всiх захватникiв i окупантiв України для вiдродження суверенної Української держави;
 • визнання принипiв демократiї, рiвноправ’я, законiв про людину, рiвнопризнання всiх вiр i релiгiй;
 • пiдтримка всiх  форм власнностi, захiст людини як вiд державного капiталiзму так i вiд приватного капiталу;
 • в промисловому i сiльскогосподарському вiдношенню Україна повинна розвиватись сама, як велика держава, кожна трудова людина – акционер; земля – для трудiвникiв; державне, кооперативне та приватне хлеборобство, планова перебудова економiки;
 • вiльна праця, культурнi, медiчни i iншi питання.

 

Як свiдчать факти, программа знайшла пiдтримку богатьох колах населення. Менi ж здається, що богато питань – про устрiй державного апарату, якихось механiзмiв законотворчої та виконавчої влади не було зачеплено або мались на увазi як закони “Уряду Української Держави” i взагалi, цю програму я також оцiнюю позитивно.

Та повернiмось до iсторичних фактiв, зараз хочеться всеж завершити розповiдь про наступ Полiської Сiчi. 20 серпня 1941 року по всьому Полiссю, разом з вiйсковими формуваннями Бiлоруської Самооборони розпочався наступ Полiської Січi. Це такi райони як: Туров-Мозир, Олевск-Звягиль (Новгород-Волинський), так названа “лiнiя Сталiна”, Бобруйск-Гомель-Коростень. Було зайняте мiсто Олевск,  очищено вiд бiльшовицьких формувань богато областей.

Пiдбивши короткi пiдсумки можна сказати:

 1. Ця операцiя мала нацiональний, полiтичний i вiйсково-стратегiчний характер;
 2. Операцiю викликала “нахабно-захватницька полiтика комунiстичної Москви по вiдношенню до Бiлорусiї i України”;
 3. В операції приймало участь бiльш 15 тис. чоловiк (10 тис. українцiв i 5 тис. бiлорусiв) з обох сторон;
 4. Вона показала переваги слабоозбройнної, поганоорганiзованної та богатої народним духом i почуттям нацiональної гiдностi спiльної армiї українцiв i бiлорусiв над достатньо сильними червоними партизанскими загонами та формуваннями.

Завважаємо,  що нiмецькi вiйска нiякої участi у вiйськових дiях не приймали, озброенням та iншим бойовим знаряддям Полiську Сiч та загони Бiлоруської самооборони не забезпечували а навiть, навпоки, деколи заважали й обмежували розвиток подий.

На мене справило величезне враження той факт, що до сих пiр про цю бойову операцiю українського i белоруського народу я не знав, а взнавши, був враженний розмахом та  результатом дiй, бо величезна терірорiя Полiсся була звiльнена вiд впливу партизанських загонiв бiльшовиков.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!