DOMNULE NOTAR PUBLIC,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………..
   In temeiul art. 689 C. civ., declar ca
 ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA
 defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.
   Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships