Este acela în care, la angajamentul irevocabil al băncii emitente se adaugă un angajament egal ca valoare şi condiţii al unei terţe bănci, banca confirmatoare.
Banca confirmatoare, situată de regulă în ţara beneficiarului acreditivului documentar, dar poate fi şi în altă ţară, acceptă faţă de beneficiar aceleaşi angajamente ca şi cele pe care banca emitentă şi le-a asumat prin deschiderea acreditivului documentar irevocabil.
În cazul în care banca exportatorului nu este şi banca confirmatoare, în finalul frazei prezentate mai sus se adaugă menţiunea:
– în limba romănă – ,, …fără confirmarea dumneavoastră’’,
– în limba franceză – ,,… sans y ajouter votre confirmation’’,
– în limba engleză – ,,… without adding Your confirmation’’.
Ex. Deşi oferă un grad de siguranţă ridicat privind plata, utilizarea acreditivului documentar irevocabil confirmat în cadrul exportului trebuie făcută diferenţiat de la caz la caz. Astfel, în cazul contractelor de export româneşti încheiate cu partenerii din ţări care au dificultăţi financiare, se recomandă ca obţinerea confirmării să fie făcută de la o terţă bancă situată în altă ţară. În condiţiile în care banca emitentă nu prezintă garanţie privind solvabilitatea, orice bancă va evita să dea confirmarea pentru un acreditiv documentar emis de aceasta.
Se recomandă utilizarea acreditivului documentar irevocabil confirmat de o terţă bancă, cu bonitate de necontestat pentru acele acreditive documentare emise de bănci cu dificultăţi financiare.
Confirmarea dată de BRCE sau de altă bancă comercială română se va utiliza pentru acreditive documentare emise de bănci fără astfel de probleme, în acest din urmă caz, constituind şi o modalitate de sporire a încasărilor prin plata comisioanelor care cad în sarcina ordonatorului (dacă în acest contract nu s-a prevăzut altfel).
Deci, în cazul în care partea română solicită includerea în contractul de bază, confirmarea acreditivului documentar, este indicat să se precizeze clar ce bancă va da confirmarea, indicându-se o bancă în măsură să avantajeze partea română.
În cazul în care în ordinul de deschidere nu se menţionează nimic despre natura angajamentului bancar – revocabil; irevocabil – acreditivul documentar se consideră a fi revocabil.
Dacă acreditivul documentar este confirmat se indică şi numele băncii confirmatoare.
Dificultăţile financiare pe care le traversează în ultimul timp agenţii economici români, implicit băncile comerciale româneşti, au determinat adesea întârzieri în plata importurilor efectuate de aceştia. Drept urmare, numeroşi exportatori străini au început să solicite ca acreditivele pe care le vor deschide importatorii români în favoarea lor să fie confirmate de o bancă din ţara lor. În acest context, băncile solicitate să confirme acreditivele deschise de băncile comerciale române condiţionează confirmarea de acoperire anticipată a acreditivelor, respectiv punerea la dispoziţia lor în mod anticipat a sumelor în valută, corespunzător valorii acreditivelor documentare ce vor fi confirmate.
Astfel de situaţii, de exemplu, sunt deja uzuale în relaţiile cu băncile din SUA.
Asemenea acreditive, în practică, sunt denumite ACREDITIVE CU ACOPERIRE ANTICIPATĂ.
Pentru a depăşi acest inconvenient, băncile comerciale române convin cu băncile confirmatoare, care solicită acoperirea anticipată a acreditivelor, constituirea de depozite colaterale purtătoare de dobânzi. Se subînţelege că suma de bani depozitată rămâne la dispoziţia beneficiarului până la stingerea tuturor obligaţiilor ce decurg din derularea acreditivului.
Ea constituie un titlu de garanţie în favoarea beneficiarului acreditivului documentar – exportatorul străin – pentru toate obligaţiile importatorului român. Importatorul român trebuie să solicite în mod expres ca perioadele de valabilitate a acreditivului documentar să fie în strânsă concordanţă cu termenele de livrare a mărfurilor importate pentru a evita prelungirea perioadei de imobilizare a fondurilor valutare la băncile din străinătate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships