Sumele aprobate prin bugetul public pe destinaţii în limita cărora se pot angaja, ordonanţa, efectua plăţi reprezintă credite bugetare. Acestea sunt limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificările  lor se pot face numai în condiţiile legii. Potrivit normelor legale în vigoare, instituţiile publice trebuie să respecte în procesul execuţiei cheltuielilor bugetare o procedură care cuprinde 4 faze: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata.
Potrivit dispoziţiilor art 52 din Lg 5000/2002 privind finanţele publice,  operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonării cheltuielilor bugetare sunt de competenţa ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor şi avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiilor publice.
Angajarea  cheltuielilor  
Ordonatorii de credite încheie acte juridice care dau naştere unor raporturi juridice comerciale, civile, de muncă în conţinutul cărora figurează obligaţii pe seama fondurilor bugetare. În aplicarea principiului anualităţii, potrivit căruia plăţile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget, aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv şi a prevederilor legale, potrivit cărora pt a efectua o plată este obligatorie parcurgerea celor trei faze prealabile: angajarea, lichidarea , ordonanţarea, se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate.
În vederea respectării acestei cerinţe, angajamentul  bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate, precedă angajamentul legal. Ordonatorilor de credite le este interzisă aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar.
Angajamentul legal  reprezintă un act juridic din care rezultă o obligaţie pe seama fondurilor bugetare. Poate fi un contract de achiziţie publică, de împrumut. Trebuie să fie în scris şi semnat de către ordonatorul de credite.
Proiectele angajamentelor legale nu vor putea fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit viza de control financiar preventiv. Acest aviz se acordă dacă au fost îndeplinite următoarele:
q          Proiectul respectă condiţiile formale cerute de normele legale,
q          Există credite bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat,
q          Proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar stabilite potrivit legii,
q          Proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării sale, (controlul de legalitate)
q           Proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate).
Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terţe persoane, fără viza de control financiar preventiv decât în condiţiile autorizate de lege. Evidenţa cheltuielilor este ţinută de compartimentul de contabilitate din  instituţia publică.
Lichidarea cheltuielilor
Constă în săvârşirea unor operaţiuni administrativ-financiare de verificare a existenţei angajamentelor, a realităţii sumei datorate, a condiţiilor  de exigibilitate ale angajamentului legal.

Verificarea se face prin verificarea documentelor justificative. Operaţiunile de urmărire a respectării condiţiilor de exigibilitate a obligaţiei constau în verificarea datelor înscrise în angajamentele legale, care trebuie să cuprindă date cu privire la termenele de plată a obligaţiilor.
Ordonanţarea cheltuielilor
Pe baza confirmării de către persoana împuternicită că există o obligaţie certă, lichidă şi exigibilă la o anumită dată, ordonatorul de credite emite „ordonanţarea de plată” pentru efectuarea plăţii.
Ordonanţarea de plată reprez. actul prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar –contabil să stingă raportul juridic obligaţional şi să întocmească instrumentele de  plată a cheltuielilor. Ordonanţarea de plată trebuie să fie însoţită de documentele justificative în original şi să poarte viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate.
Şi actul juridic al ordonanţării de plată este supus condiţiei procedurale anterioare emiterii a avizului conform emis sub forma vizei de control financiar preventiv. În lipsa vizei de control financiar preventiv, ordonanţarea de plată nu produce efecte juridice şi nu creează obligaţii în sarcina conducătorului compartimentului financiar contabil.
După aprobarea legală, ordonanţarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original trebuie să fie înaintate conducătorului compartimentului financiar- contabil pentru plată.,
Plata cheltuielilor
Plata reprezintă actul juridic de drept financiar prin care se stinge obligaţia bugetară angajată legal, instituţia publică fiind eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii creditori.
Plata cheltuielilor se efectuează de către persoanele autorizate care poartă denumirea de contabil. Atribuţiile efectuării plăţii aparţin şefului compartimentului financiar contabil care o va asigura în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi.
Instrumentele de plată utilizate: cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului care se semnează de către 2 persoane: conducătorul compartimentului financiar contabil şi o persoană care are atribuţii în efectuarea plăţii.
Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor, urmând a fi datate, numerotate şi vor avea înscrise în spaţiul rezervat obiectului plăţii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata. Ele se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau parţial o datorie contractuală şi justificată.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships