Actiune de divort

Domnule presedinte,
Subsemnatul ……………………………………, domiciliat în ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., chem în judecatã pe sotia mea ……………..domiciliatã în ……………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., pentru ca prin hotãrârea ce veti pronunta sã desfaceti cãsãtoria încheiatã între subsemnatul si pârâta ……………………….., la data de ………………… si înscrisã în registrul de stare civilã sub nr. ……. din acel an, obligând, totodatã, pe pârâtã sã-mi plãteascã cheltuielile de judecatã si onorariul de avocat.
Motivele actiunii sunt urmãtoarele:
În fapt, ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ex. Pârâta a manifestat încã de la începutul cãsniciei noastre un total dezinteres fatã de viata în comun si o atitudine insultãtoare fatã de mine.
Socotesc cã aceastã comportare a sotiei mele constituie un motiv temeinic de desfacere a cãsãtoriei, a cãrei continuare nu mai este cu putintã pentru mine. Mentionez cã din cãsãtoria noastrã nu au rezultat copii.
În drept, îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 38 din Codul familiei.
În dovedirea ei înteleg sã mã folosesc de proba cu martori, pentru care propun pe:
1.     1.     ……………………………………, domiciliat în ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. …………
2.     2.     ……………………………………, domiciliat în ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. …………
         Depun prezenta actiune, precum si copie autentificatã de pe certificatul constatator al cãsãtoriei încheiate între mine si pârãtã, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instantã si altul pentru a fi comunicat pârâtei.

Semnãtura reclamantului

         Domnului Presedinte al …………………………………………………………………………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships