ANGAJAMENT DE PLATA
Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. si al ……………………………, nascut la data de ……………………. in localitatea ………………………., sectorul/judetul …………………….., domiciliat in ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judetul …………………………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/a de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, avand functia de2) ……………………., luand cunostinta de faptul ca prin3) ……………………………. s-a constatat ca din vina mea am produs4) ……………………… cu sediul social in ………………………….., str. ……………………………… nr. ……….., sectorul/judetul ………………….., inmatriculata in Registrul comertului sub nr. …………………./…………………./…………………., o paguba in suma de5) …………………………… lei, provenita din ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… imi iau angajamentul de a plati aceasta suma societatii (unitatii) pagubite, astfel7) ………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data …………………………………
Semnatura ………………………..
Martori8) …………………………….
…………………………………………
            NOTE

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships