Obiectivele, structura şi modul de organizare şi ţinere a Evidenţei de stat a speciilor de animale şi a Cadastrului de stat al regnului animal sunt stabilite prin:
Legea regnului animal (LRA) Nr.439-XIII din 27.04.95 // în MO RM nr.62-63/688 din 09.11.1995,
Hotărârea Guvernului Nr.1005 din 13.09.2004 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal (RCRA) // în MO RM 175-177/1195, 24.09.2004.

Cadastrul de stat al regnului animal conţine totalitatea informaţiilor despre arealul, efectivul, locurile de vieţuire şi reproducere a animalelor şi folosirea lor.
Evidenţa de stat a speciilor de animale – totalitatea informaţiilor despre efectivul, calitatea, răspîndirea speciilor de animale şi modificările survenite în populaţii, comunităţi şi ecosisteme. (art. 2 RCRA)

Obiectivele Cadastrului sînt:
a) inventarierea resurselor regnului animal;
b) caracteristica stării speciilor şi a populaţiilor de animale;
c) elucidarea efectului ecologico-economic al resurselor regnului animal;
d) selectarea strategiei şi tacticii de protecţie, reproducere şi utilizare raţională a regnului animal;
e) elaborarea pronosticului evoluţiei efectivului de animale şi crearea băncii de date. (art. 3 RCRA)
Scopul Cadastrului este reflectarea stării faunei pentru adoptarea hotărîrilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de către instituţiile şi organizaţiile furnizoare de informaţie pentru Cadastru privind optimizarea utilizării resurselor regnului animal şi protecţia speciilor periclitate, vulnerabile şi rare.
Sarcinile Cadastrului constau în caracterizarea resurselor regnului animal ca mijloc specific de producere şi obţinere a bunurilor materiale şi culturale în scopuri ştiinţifice, cultural-educaţionale, estetice, precum şi de conservare a componentelor ecosistemelor naturale.

Totalitatea datelor despre efectivul, calitatea, răspîndirea, evaluarea şi rolul regnului animal al ţării, puse la baza Cadastrului de stat al RA, se includ într-o bancă de date.

Selectarea speciilor şi grupurilor de animale pentru Cadastru se efectuiază în conformitate cu următoarele principii:
a) volumul informaţiei biologico-ecologice despre specii sau grupuri de specii;
b) speciile sau grupurile taxonomice cheie (reprezentative) de animale din ecosisteme;
Specie-cheie (reprezentativă) – specie care prin efectivul, productivitatea şi locul (rolul) în lanţurile trofo-energetice constituie, singură sau împreună cu alte specii asemănătoare, baza comunităţii sau a ecosistemului.
Grup taxonomic – grup de animale înrudite, din aceeaşi familie sau dintr-o altă unitate taxonomică.
c) categoria de raritate a speciilor de animale;
d) folosul sau dauna pe care le pot aduce speciile sau grupurile taxonomice de animale.

Caracteristicile principale ale speciilor de animale:
– denumirea speciei (în limbile latină, moldovenească şi rusă);
– statutul speciei;
– răspîndirea;
– habitatul;
– structura demografică;
– densitatea şi dinamica numerică;
– reglarea numerică;
– rolul în natură şi pentru om;
– protecţia speciei;
– evaluarea economică.

În vedere determinării modificărilor survenite, în spaţiu şi în timp, în populaţia, comunitatea sau ecosistemul respectiv se efectuiază monitorizarea speciilor de animale.
În timpul monitorizării, probele şi observaţiile se fac pe acelaşi loc, prin aceleaşi metode şi în număr stabilit, conform următoarelor principii:
– reprezentarea tuturor habitatelor caracteristice modului de viaţă;
– includerea celor mai valoroase terenuri;
– includerea terenurilor periclitate, în care modificările pot prezenta pericol;
– asigurarea gestionării adecvate a terenurilor valoroase neafectate.
Datele acumulate în timpul monitorizării sînt studiate şi incluse în banca de date computerizată.
Monitorizarea stării speciilor şi acumularea informaţiei permit formularea concluziilor privind valorificarea raţională a faunei în ansamblu. (art. 8 RCRA)

Evidenţa de stat a regnului animal se efectuează de către:
a) Academia de Ştiinţe a Moldovei – a animalelor rare, periclitate şi vulnerabile, a celor folositoare pentru agricultură şi silvicultură şi a celor de interes ştiinţific;
b) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – a dăunătorilor culturilor agricole şi a speciilor de peşti de interes economic, precum şi a purtătorilor şi vectorilor agenţilor cauzatori de boli infecţioase la animale;
c) Ministerul Sănătăţii – a purtătorilor şi vectorilor agenţilor cauzatori de boli infecţioase umane;
d) Agenţia de Stat pentru Silvicultură “Moldsilva” – a dăunătorilor pădurilor şi a animalelor de vînat;
e) Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale – a resurselor piscicole din bazinele acvatice naturale;
f) Societatea Vînătorilor şi Pescarilor – a animalelor de vînat, a altor animale care vieţuiesc în terenurile de vînătoare ale fondului cinegetic, atribuite Societăţii;
g) alte organizatii şi subunităţi – a speciilor de animale ce ţin de genul de activitate a acestor unităţi.
Coordonarea lucrărilor de ţinere a Evidenţei de stat şi a Cadastrului se realizează de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Cadastrul se întocmeşte pe o perioadă de 10 ani de către Academia de Ştiinţe a Moldovei în baza Evidenţei de stat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships