Cerere pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpãrare
Domnule Notar Sef,
Subsemnatul ____________ 1, domiciliat în ____________ 2 judetul ____________, str. ____________, nr. ____, etajul ____, apart. ____, în calitate de vânzãtor, si ____________ 3, domiciliat în ____________ 4, judetul ____________ str. ____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, în calitate de cumpãrãtor, vã rugãm sã redactati si sã autentificati alãturatul contract de vânzare-cumpãrare, intervenit între noi cu privire la  ___________________ 5
Vânzãtor
_______________
Cumpãrãtor
_______________
Domnului Notar Sef al Biroului de notariat _______________
Actele depuse de noi sunt : 6
Chitanta de platã nr. ______ din ______________ eliberatã de ______________ pentru plata taxei de redactare si autentificare lei, în suma de lei _______________
1. Numnele si prenumele vânzãtorului.
2. Localitatea în care domiciliazã vânzãtorul.
3. Numele si prenumele cumpãrãtorului.
4. Localitatea în care domiciliazã cumpãrãtorul.
5. Determinarea obiectului vânzãrii.
Cerere pentru autentificarea a unui act
Domnule Notar Sef,
Subsemnatul ________________ 1, domiciliat în ________________2, judetul ________________, str. ____________ , nr. ____, etajul ____, apart. ____, vã rog sã dispuneti autentificarea alãturatului ________________.
Semnãtura ________________
Domnului Notar Sef al Biroului de notariat _______________
Actele depuse de mine sunt:
1. Numele si prenumele pãrti care cere autentificarea .
2. Localitatea în care domiciliazã cel care cere autentificarea.
3. Actele ce se depun, inclusiv a dovezii achitãrii taxei de timbru.
Contract de vânzare-cumpãrare
Între subsemnatii _______________1, domiciliat în _______________2, judetul _______________, str. __________, nr. ____, etajul _____ apart. _____ ca vânzãtor pe de o parte, si _______________3, domiciliat în _______________4, judetul _______________,
str. _____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, nr. ____ , în calitate de cumpãrãtor, pe de altã parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpãrare în urmãtoarele conditii:
1. Eu ___________________________1, declar cã i-am vândut lui _______________3
imobilul 5 proprietatea mea situat în _______________ 6, judetul _______________, str. _______________ , nr. ____7, si compus din teren în suprafatã de mp si constructie, cu urmãtoarele vecinãtãti_________________________________________________________
Imobilul este proprietatea mea, a vânzãtorului, în temeiul _________________________8
Eu vânzãtorul declar cã la data cumpãrãrii acestui imobil eram necãsãtorit, iar eu cumpãrãtorul declar cã cunosc aceastã situatie.9
2. Pretul vânzãrii este de _______________ lei, pe care eu vânzãtorul declar cã i-am primit în întregime10 de la _______________, astãzi, data autentificãrii prezentului contract.
3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini 11, iar eu vânzãtorul garantez pe cumpãrãtor împotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale.
4. Cumpãrãtorul intrã în drept si de fapt în stãpânirea imobilului vândut de la data autentificãrii prezentului contract.
5. Impozitele cãtre stat, precum si taxele de orice naturã datorate pânã la data autentificãrii prezentului contract privesc pe vânzãtor.
6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad în sarcina curnpãratorului.
7. Eu _______________3 declar cã am cumpãrat de la _______________ 1 imobilul sus-mentionat cu pretul de _______________ lei pe care l-am plãtit integral vânzãtorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.
Fãcut în _______________12, în _____ exemplare, astãzi _______________
Vânzãtor
_______________
Cumpãrãtor
_______________
1. Numele si prenumele vânzãtorului. Dacã imobilul fost dobândit de vânzãtor în timpul cãsãtoriei, în toate cazurile este necesar sã figureze în contract alãturi de vânzãtor si sotul lui. (exceptând cazurile prevazute de Codul Familiei)
2. Localitatea în care domiciliazã vânzãtorul.
3. Numele si prenumele cumpãrãtorului. În cazul în care cumpãrãtorul este cãsãtorit si nu vrea sã fie trecut si celãlalt sot în act ca cumpãrãtor, se va arãta totusi în cuprinsul actului si numele acestuia din urmã, mentionându-se cã bunul cumpãrat devine bun comun al ambilor soti, în baza art. ……….. din Codul familiei.
4. Localitatea în care domiciliazã cumpãrãtorul.
5. Dacã obiectul contractului este o cotã indivizã dintr-un imobil se va întrebuinta clauza: “Eu ………………… declar cã am vândut lui ………………… cota indivizã de ………………. din imobilul situat în ………….
6. Localitatea în care este situat imobilul.
7. În ipoteza în care imobilul este înscris în cartea funciarã se va trece numãrul de carte funciarã si numãrul topografic. În aceastã ipotezã, vânzãtorul trebuie sã prezinte notarului un certificat eliberat de sectia de carte funciart, certificat din care sã rezulte numele proprietarului care este înscris în cartea funciarã pentru imobilul respectiv, individualizarea imobilului si sarcinile care îl greveazã. Contractul de vânzare-cumpãrare va cuprinde pentru imobilele înscrise în cartea funciarã, si urmãtoarea mentiune; “Subsemnatul ………………. vânzãtor, autorizeazã pe cumpãrãtor sã cearã Sectiei de carte funciarã a Tribunalului ………………. întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului vândut, înscris sub nr. carte funciarã ……………. si al comunei ……….. nr. topografic
8. Indicarea titlului de proprietate al vânzãtorului. Dacã este vorba de un act autentic se va indica numãrul de autentificare si transcriere; dacã proprietatea vânzãtorului este rezultatul dreptului de succesiune, se va arãta de la cine este mostenirea, precum si modul în care defunctul a dobândit imobilul si certificatul de mostenitor.
9. Mentiunea respectiva se face numai dacã imobilul a fost dobândit de vânzãtor pe timpul când nu era cãsãtorit.
10. Pretul vânzãrii poate fi plãtit si altfel decât integral. În aceastã ipotezã, clauza referitoare la pret va fi modificatã dupã cum urmeazã: “Pretul vânzãrii este de ……….. lei, din care eu vânzãtorul am primit ………. lei la data autentificãrii contractului, iar restul de lei se va plãti pânã cel mai târziu la data de ……………
Pentru garantarea plãtii restului de pret, vânzãtorul se bucurã de privilegiul vânzãtorului în conditiile art. ………… C. civ. , iar în caz de neplatã la termen, functioneazã conditia rezolutorie expresã, fãrã somatie, punere în întârziere sau cerere de chemare în judecatã.”.
11. Cumpãrãtorul trebuie sã prezinte notarului certificatul de sarcini asupra imobilului. În cazul în care nu este prezentat un asemenea certificat, clauza referitoare la sarcini va avea urmãtorul continut: “Eu cumpãrãtorul, declar cã stiu cã imobilul nu este grevat de sarcini si scutesc biroul de notariat de cercetarea lor, ceea ce însã, nu elibereazã pe vânzãtor de rãspunderea pentru evictiune”.
Dacã imobilul se vinde cu sarcini ipotecare, clauza asupra pretului se va modifica dupã cum urmeazã: “Pretul vânzãrii este de …………. lei, din care eu vânzãtorul am primit la data autentificãrii contractului suma de …………. lei, restul de lei reprezentând datoria ipotecarã cãtre în baza actului autentificat sub nr. ……….. din …………. si transcris la …………….., din care trece asupra cumpãrãtorului, sub nr.
12. Localitatea în care se face contractul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships