CONTRACT DE ASIGURARI SOCIALE
Incheiat in baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de ………………… si inregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a judetului ……………………./municipiului Bucuresti
Intre …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, nascut la data de …………………. in localitatea ……………………, judetul …………………., domiciliat in localitatea ………………………., str. ………………………….. nr. ……….., bloc ………, scara ………., etaj ………., apart. ………, judetul/sectorul ………………………………, in calitate de persoana asigurata care presteaza munca pe baza de conventie civila de prestari de servicii la ………………….. si Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a judetului ………………./municipiului Bucuresti, reprezentata prin director general ………………………., in urmatoarele conditii:
1. Venitul lunar asigurat care reprezinta baza de calcul a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale si care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara, convenit prin prezentul contract de asigurari sociale este de (in cifre si litere) ………………… lei.
2. Subsemnatul(a) ……………………………………………………., in calitate de asigurat, ma oblig sa depun contributia de ………….%, aferenta grupei a III-a de munca, din venitul lunar asigurat de ……….. lei, pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in contul de disponibilitati nr. ……………………….. al Directiei Generale de Munca si de Protectie Sociala a judetului …………………../municipiului Bucuresti, deschis la Trezoreria ……………………. .
3. Contributia lunara de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentara, in cuantum de ……………………………………… lei o voi depune lunar, pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in contul nr. ……………………. deschis la Trezoreria …………………. .
4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care il datorez pentru pastrarea si completarea carnetului de munca de …………………………… lei, il voi depune lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care plata este datorata, in contul ……………………………………. deschis la Trezoreria ……………………………. .
5. Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a judetului ……………………./municipiului Bucuresti, in calitate de asigurator, se obliga sa achite asiguratului …………………….. drepturile prevazute de legislatia de asigurari sociale in vigoare.
6. Perioada in care s-au achitat contributiile prevazute mai sus constituie perioada de contributie pentru stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de lege, in cazul in care contributiile s-au calculat si s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.
7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti contractante, realizat in forma scrisa. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea ceruta de cealalta parte, contractul se deruleaza in conditiile anterioare, cu exceptia situatiei in care se solicita rezilierea lui.
8. Modificarea venitului asigurat, in sensul cresterii acestuia, la o data la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau exista certitudinea producerii lui in termen de cel mult 6 luni de la acea data, este lovita de nulitate. Calculul si plata prestatiilor in aceste situatii se efectueaza la venitul asigurat anterior modificarii intervenite in contractul de asigurari sociale.
9. Contractul de asigurari sociale poate fi reziliat la cererea oricareia dintre parti.
10. In cazul rezilierii contractului de asigurari sociale, contributiile achitate nu se restituie, iar perioada de contributie se valorifica la stabilirea drepturilor de pensie.
11. Contractul de asigurari sociale incheiat la o data la care unul dintre riscurile asigurate, cu exceptia limitei de varsta s-a produs sau exista certitudinea producerii lui, in termen de cel mult 6 luni de la acea data, este lovit de nulitate.
In aceste cazuri, contributia de asigurari sociale achitata se restituie.
12. Neplata in termen a contributiei de asigurari sociale, a contributiei la pensia suplimentara si a comisionului atrage plata majorarilor prevazute de lege.
13. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la directia generala de munca si protectie sociala teritoriala, iar altul la asigurat.
14. Anexa prevazuta la prezentul contract face parte integranta din acesta.
ASIGURATOR
ASIGURAT
            NOTA:
                                   (semnatura si parafa DGMPS a judetului/municipiului Bucuresti)
ANEXA LA CONTRACTUL DE ASIGURARI SOCIALE
MODIFICARI
privind venitul asigurat la care se calculeaza contributia de asigurari sociale
si contributia la pensia suplimentara.
Nr.
crt.
Data
inregistarii
cererii de
modificare
Data la care
se modifica venitul lunar
asigurat
Noul
venit lunar
asigurat
Cuantumul
contributiei de
asigurari sociale
Cuantumul
pensiei
suplimentare
Cuantumul
comisionului
Asigurator
Asigurat

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships