CONTRACT DE ANTREPRIZA
Incheiat astazi …………..
la …………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. …………………………………………. nr. ……….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ………, judet/sector ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………… sub nr. ………………, din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………. din …………………………, avand contul nr. …………………….., deschis la …………………, reprezentata de …………………………………, cu functia de …………………………………………………., in calitate de antreprenor, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ………………………….. nr. ………………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….. sub nr. …………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din ………………………, avand contul nr. …………………., deschis la …………………, reprezentata de ……………………………………, cu functia de ………………………………………………………….., in calitate de client, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia ………………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………… nr. …………., bloc ……….., scara ……….., etaj ……….., apartament ………., sector/judet ……………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………………………………….. din ………………………………….., a Tribunalului ………………………….., codul fiscal nr. ………………. din …………………………, avand contul nr. ……………………………, deschis la …………………………., reprezentata de …………….., cu functia de …………………., in calitate de client, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………., bloc …………., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ………………………………, posesoarea autorizatiei nr. …………………. din ………………, eliberata de Primaria …………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ………………………., deschis la …………………….., reprezentata de ……………………………., cu functia de ………………., in calitate de client, pe de alta parte
sau
1.2. D …………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………., str. ………………………… nr. ……………, bloc ………., scara ………., etaj ……………, apartament …………., sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………, fiul lui ………………………………. si al ………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………., eliberat de …………………….., cod numeric personal ………………………………., in calitate de client, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de antrepriza cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul se obliga sa execute si sa predea ā€žla cheieā€ cu materialele proprii/ale clientului, pe riscul sau, urmatoarele lucrari:
2.2. Antreprenorul va executa si conduce executia lucrarilor contractate pana la receptia si predarea lor ā€žla cheieā€ clientului.
2.3. Lucrarile de constructii si/sau de reparatii vor fi executate de antreprenor conform planurilor, general si de detaliu, precum si proiectului de executie, prezentate de client si acceptate, fara obiectii, de catre antreprenor.
2.4. Executia lucrarilor va putea fi inceputa de antreprenor, numai dupa obtinerea de catre acesta sau de catre client a autorizatiei de constructie si a tuturor avizelor prevazute de lege.
III. DURATA EXECUTIEI
3.1. Durata executiei lucrarilor este de ………………………………….., iar termenul incheierii lor si predarii integrale/pe etape a lucrarilor ā€žla cheieā€ este …………………………………………………………………. .
IV. RECEPTIA LUCRARILOR
4.1. Receptia lucrarilor se va efectua pe faze de executie/la incheierea lucrarilor.
4.2. Prin semnarea proceselor-verbale de receptie de executie pe faze/finale se atesta ca antreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale si, concomitent, se naste dreptul sau la plata integrala a lucrarilor contractate si executate.
V. CALITATEA LUCRARILOR
5.1. Antreprenorul garanteaza calitatea lucrarilor de constructii timp de ……………… si a lucrarilor de instalatii timp de ……………………., obligandu-se ca in cadrul termenului de garantie sa remedieze eventualele defecte de calitate, cu exceptia celor care se datoreaza culpei clientului.
5.2. Clientul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestora, iar antreprenorul este obligat sa efectueze si sa inlocuiasca materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor general si de detaliu, proiectului de executie si standardelor de calitate convenite.
VI. PLATA PRETULUI1)
6.1. Lucrarile se executa la preturi de deviz stabilite in raport cu costul materialelor si/sau a costuri-lor manoperei pentru fiecare faza de executie in parte, potrivit situatiilor provizorii/definitive de lucrari si a celorlalte documente de plata prezentate de antreprenor.
6.2. Clientul va efectua plata in mod esalonat, dupa incheierea fiecarei faze a lucrarilor/integral, dupa terminarea lor, prin (ordin de plata, cec etc.) …………………………………………………………………….. din contul curent al sau in cel al antreprenorului, mentionate in cap. I al prezentului contract.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. Denuntarea unilaterala a prezentului contract atrage dupa sine daune-interese astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2. Neexecutarea si nepredarea la termen a lucrarilor atrage obligarea antreprenorului la plata de daune-interese, care se stabilesc de comun acord la ………. % din suma platita pana la data respectiva de catre client, precum si dreptul acestuia de a sista lucrarea si de a continua executarea ei cu un alt antreprenor.
7.3. Neplata in termen a lucrarilor executate si receptionate conduce la rezilierea contractului din initiativa antreprenorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentand …… % din valoarea lor estimata de experti la data rezilierii lui.
VIII. FORTA MAJORA2)
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de …………………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………. astazi ……………………………., data semnarii lui.
ANTREPRENOR
CLIENT
            NOTE

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships