CONTRACT
DE
ASISTENTA FINANCIARA
Incheiat azi ……………
la …………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………., str. …………………… nr. ……………………, bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judet/sector …………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………, sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ………………………… din ……………………., avand contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………….., reprezentata de ………………….., cu functia de ……………….., in calitate de prestator, pe de o parte, si
sau
1.1 D ………………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………….., str. ……………………………………. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………., apartament ………….., sector/judet …………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. in (localitatea) …………………………………………………., sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………………………….. si al …………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………… nr. …………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………………………………………, in calitate de prestator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………., str. …………………………………………. nr. ………………….., bloc ……….., scara ……….., etaj ………, apartament ………, judet/sector ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………………, cod fiscal nr. ……………………………. din ………………………, avand contul nr. ………………………………………….., deschis la …………………………………….., reprezentata de ……………………., cu functia de …………………………, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………………, str. ………………………………… nr. ………………, bloc ………, scara ………., etaj ………., apartament ……….., sector/judet ……………………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………… din ………………………………………., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………….. din ………………….. avand contul nr. ………………………,, deschis la ……………………., reprezentata de ……………………., cu functia de ……………………………., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………….., str. …………………………………….. nr. ……………., bloc ……….., scara ……, etaj ……, apartament …….., sector/judet ………………………………………………., posesoarea autorizatiei nr. ……………… din ……………., eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. …………………………….. din ……………………, avand contul nr. …………………………, deschis la …………………………………, reprezentata de …………………………………………., cu functia de ……………………………………………………………………, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. D …………………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………… str. …………………………………….. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………, apartament ……., sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. in (localitatea) …………………………………………, sector/judet …………………………………………………, fiul lui …………………………………………… si al ………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……………………… nr. …………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………………………………., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de asistenta financiara, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea asistentei financiare de catre prestator beneficiarului, in scopul stabilirii politicii de investitii a acestuia pentru achizitionarea ………………………………………………………………………… in vederea dezvoltarii activitatii acestuia.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii:
3.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. a)   Pentru serviciul mentionat la pct. 3.1. lit. a) si b), beneficiarul se obliga sa plateasca        prestatorului un comision in valoare de ………….. lei.
       b)  Plata comisionului prevazut la lit. a) se va efectua la data semnarii contractului.
4.2. a)   Pentru serviciul mentionat la pct. 3.1. lit. c), beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului         un comision egal cu ….. % din valoarea ordinului de cumparare.
       b)  Plata comisionului se va face la data executarii ordinului de cumparare.
       c)  In cazul in care un ordin de cumparare nu a fost executat la termenul stabilit in contractul             incheiat cu furnizorul respectiv, societatea nu mai are obligatia de a mai plati comisionul   prevazut la lit. a).
V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului este de ………., incepand de la data semnarii si pana la data de ……………….. si poate fi prelungita, prin act aditional, cu cel putin ……………………….. de la implinirea termenului.
5.2. In cazul in care nu s-a incheiat actul aditional prevazut la pct. 5.1., contractul isi inceteaza valabilitatea.
VI. CLAUZA PENALA
6.1. Neplata comisionului mentionat la pct. 4.1. a) si 4.2. a) atrage o penalizare de ……….. % pe zi de intarziere aplicata asupra sumelor exigibile, in sarcina beneficiarului.
6.2. Nerespectarea termenului prevazut la pct. 5.1 atrage dupa sine rezilierea contractului si exonerarea de orice raspundere a beneficiarului.
6.3. In cazul nerespectarii termenului prevazut la pct. 5.1, beneficiarul are dreptul la despagubiri echivalente cu pagubele materiale produse din culpa prestatorului.
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de ……………………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor, pe aceasta confirmare.
9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
sau
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. ALTE CLAUZE
11.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional.
11.2. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………………………………………. exemplare din care …………………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
PRESTATOR
BENEFICIAR
Anexa
ANGAJAMENT
       Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………………………….. si …………………………………….. si este conex contractului incheiat intre acestea, inregistrat sub nr. ………………… din …………………….. .
I. Obiect
II. Sfera circulatiei informatiilor
III. Durata angajamentului
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
V. Incetarea angajamentului
       Prezentul angajament s-a incheiat in …………………………………. exemplare, din care …………………, astazi ……………………………. .
SEMNATURILE PARTILOR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships